ข้อมูลสถานศึกษา

                                        ปรัชญา                                          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน

                                 คุณธรรมอัตลักษณ์                                  วินัย รับผิดชอบ สะอาด

                                       วิสัยทัศน์                                                พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำอาชีพ                   

ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  โทรศัพท์. 043-750436 โทรสาร. 043-750437 อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขที่ 14  ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ หลักกิโลเมตรที่ 13 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์  รวมทั้งสิ้น 854  ไร่  ปีพุทธศักราช 2522  รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเกษตรกร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย เกษตรกรรมขึ้น 10  แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เป็น 1  ใน 10  แห่งที่ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อจัดการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนครจำปาศรีขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ภายใต้การบริหารงานของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อให้มีการจัดการ 26  กันยายน 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคามได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (Mahasarakham  College of Agriculture  and  Technology )  เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)                                           

สีประจำ  เขียว ขาว เหลือง                

ต้นไม้  เฟื่องฟ้า                                                 

                                 เพลงมาร์ชวิทยาลัย           

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สร้างความดีงามความรู้คู่คุณธรรม  ฝึกฝนทักษะปฏิบัติเกษตรกรรม เทคโนหนุนนำเพื่อพัฒนาชุมนศึกษาเล่าเรียนและเขียนอ่าน เชื่อฟังอาจารย์ เคารพนพนอบทุกคน   วัฒนธรรมของไทยใช้ฝึกตน ไม่คิดเปลี่ยนตน วัฒนธรรมต่างแดน ระเบียบนั้นเราเอาใจใส่  วินัยไซร้เราทำให้เป็นแบบแผน รักพ้องพวกสามัคคีเหนียวแน่นคล้องเกี่ยวแขนเพื่อพัฒนาชาติไทย ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน คือปรัชญาที่ทุกคนนั้นใส่ใจนำวิชาความรู้สู่นำชัย เพื่อชื่อเสียงเกริกไกลสู่สถาบัน                                                             

Close Menu