ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

PDF Download

ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปี63

************************************************************************************************************************************

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

          ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งระบบสมัครด้วยตนเองและระบบออนไลน์ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

 

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน (ARAVA)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายกิตติคุณ ศรีสังข์
นายเกียรติศักดิ์ มรุพงศ์
นายธนา มุขภักดี
นายธวัชชัย มาลีวรสิทธิ์
นายธีรภัทร จุปะมะนะ
นายกฤษดา อันเบ้า
นายณัฐชนน จันทร์สมารถ
นายณัฐพล โตนวุธ
นายพิเชษฐ์ หงษ์สีทอง
๑๐ นายภาสกร ขอห้อมกลาง
๑๑ นายภิธิพงษ์ สุขเสมอ

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน (ในวิทยาลัย)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวเกวลิน มาสยา
นางสาวจารุวรรณ บุญโท
นางสาวเจนจิรา นาหนองตูม
นางสาวธนภัทร วิยะบุตร
นางสาวธัญญลักษณ์ ปุผาลา
นางสาวธัญญาพร กลับศรี
นางสาวธิดารัตน์ เยาวนิตย์
นางสาวนิรบล ศิลาแสง
นางสาวนิราวรรณ ศรีรงค์
๑๐ นางสาวนิศรา บูราณศรี
๑๑ นางสาวบุญธิชา เพชรกัณหา
๑๒ นางสาวปาลิตา แท่นพลหวล
๑๓ นางสาวปิยาพร ไปนา
๑๔ นางสาวพรพิมล พลางวัน
๑๕ นางสาวไพพันณี ภูสีสม
๑๖ นายยุทธกร ปิดตังถาเน
๑๗ นางสาวยุวดี ธรรมศรี
๑๘ นางสาวรัชนีกร จันทร์สุวรณ์
๑๙ นางสาววนิดา ปิดตาระโต
๒๐ นางสาววรดา สอนซ้าย
๒๑ นายสหรัฐ สาทิพจัทนทร์
๒๒ นางสาวสาลิกา เหล่าโคตร
๒๓ นางสาวสุชาดา พันธ์ศรี
๒๔ นางสาวสุธาริณี จันทะโชติ
๒๕ นางสาวสุนันทา ถือมาลา
๒๖ นายอดิเทพ แขนสูงเนิน
๒๗ นางสาวอภัสดาพร ราชบัณฑิต
๒๘ นายเอกราช ปินะถา
๒๙ นายพลาธิป อัตถากร
๓๐ นายประทาน คมสันเทียะ
๓๑ นางสาวยานิสา เปรียบสม
๓๒ นางสาวปณิดา ชงขุนทด
๓๓ นางสาวฟ้าใส บุญใจ
๓๔ นางสาวเฟื่องฟ้า ประทุมเทพ
๓๕ นางสาวอรอุมา โนรีรัตน์
๓๖ นางสาวพุทธชาติ ดอยบรรจบ

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน (เรือนจำ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายกิจจาณัฏฐ์ ถนอมสัตย์
นายชญานิน นรินยา
นายเชษฐา ภูวิชัย
นายณัฐวุฒิ สุยอย
นายตันตกาล จำปีหอม
นายเทียนฟงษ์ ร่มจันทร์
นายธนพล บุปผา
นายธีรวัฒน์ ไมตรีแพน
นายบุญมา ธรรมประเสริฐ
๑๐ นายปฐพี ภาวรบรรจบ
๑๑ นายปริญญา ประทุมมา
๑๒ นายปริวัตร จุปะมัดถา
๑๓ นายปิยฉัตร ฤาชา
๑๔ นายพงษ์ศิริ ผาลา
๑๕ นายพัชรชัย พลวัน
๑๖ นายไพทูลย์ วรรณเดช
๑๗ นายภัครพล โสภา
๑๘ นายวสันต์ ศรีเชียงสา
๑๙ นายศราวุฒิ เขียวเจริญ
๒๐ นายศักดิ์ดา ยอดบุญธรรม
๒๑ นายศุภชล พลแก้ว
๒๒ นายเศรษฐกิจ ไชยประการ
๒๓ นายสันติ พันุบาล
๒๔ นายสุจินต์ โชติมุข
๒๕ นายสุริยา อาพัดนอก
๒๖ นายอธิวัฒน์ ทองอันชา
๒๗ นายอนุสรณ์ ศรีพล
๒๘ นายอภินันท์ อัปมะทัง
๒๙ นายอรรถวิทย์ เนาวรัตน์

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชไร่ (มิตรผล)  (ทวิภาคี)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายธนวัตร ชนะชัยสิงห์
นายบุญฤทธิ์ เปรมปรี
นายภูวนัย พงษ์กล้าศึก
นายภูวเนศ พงษ์กล้าศึก
นายรักชาติ แสงดี
นายศราวุฒิ ผัดเหวิ้น
นายศุภกร ศรีรังษ์
นายศุภกรณ์ สอนไสย
นายสหชาติ อัฐปัน
๑๐ นายอิทธิพล อินธิแสง
๑๑ นายคีตภัทร บุตรจันทร์
๑๒ นายพุทธกร สืบกินนอน
๑๓ นายวีระพล สนธิระ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายขวัญชัย จันทะเกิด
นายจิตติพัทธ์ ปัดสักขี
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริเมืองจันทร์
นายเจษฎา บุญประสพ
นายชลธี วงศรี
นายณัฏฐกิตติ์ ทองโม้
นายณัฐธัญ สวนงาม
นายทินกร กองไธสง
นางสาวนุชศรา ปินะทาใน
๑๐ นายปณภัทร ภูมินา
๑๑ นายประศักดิ์ ยืนยั่ง
๑๒ นางสาวพิชญ์นรินทร์ เทพศรีดา
๑๓ นางสาวพิมณภา มณีฉาย
๑๔ นางสาวเพรชราพร จันทวี
๑๕ นายภูวดล แก้วหล่อน
๑๖ นายภูวนัย สีขันตี
๑๗ นายรุ่งโรจน์ นามวงศ์ศรี
๑๘ นายวชิรวิทย์ บุญพา
๑๙ นางสาววันวิสา ปาสาวัน
๒๐ นายศุภกร วิชาติ
๒๑ นางสาวสุกัญญารัตน์ จันปาม
๒๒ นายสุทธี อัปมระกัง
๒๓ นางสาวสุนิตา เหล่าวอ
๒๔ นางสาวสุนิสา ปัดทุม
๒๕ นายอภิรัตน์ ไทยนอก
๒๖ นายอภิวัฒน์ อุทัยประดิษฐ์
๒๗ นางสาวเอื้องหลวง ภู่สกุล
๒๘ นายจิรภัทร สุทธะมาตร
๒๙ นายจักราวุธ ยุสนอง
๓๐ นายจีรพัฒน์ มุงคุณมณี
๓๑ นายเฉลิมวงค์ ภูวิชัย
๓๒ นายณฤทธิ์ สุขรัตน์
๓๓ นางสาวณิรัชชา จันทะเสน
๓๔ นางสาวเบญจวรรณ กันยาวงค์
๓๕ นายเผชิญชัย มาบิดา
๓๖ นางสาวรุจิรา เกกาคำ
๓๗ นางสาวศศิธร สุริยะ
๓๘ นายศุภชัย พลายงาม
๓๙ นายสิทธิชัย ยาดโยด

 

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร  (ทวิภาคี)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวนาฏอนงค์ พูนเอก
นายอานนท์ แสนละคร
นายเอกรินทร์ คำชัย
นายภูบดินทร์ พรมนวล
นายจิระศักดิ์ บุญโกมุด
นายดนุพร ทับอาษา
นายธนพัฒน์ บุญเอิบ
นายนัฐพล อามาตย์สมบัติ
นายวรวุฒิ เสนาเทพ
๑๐ นายวิโรจน์ ไกรรักษ์
๑๑ นายวีระพล ขุลี
๑๒ นายวุฒินันท์ ประทุมชัย
๑๓ นายศุภกิจ อินทิวงศ์
๑๔ นายศุภวิชญ์ ขันชะพัฒน์
๑๕ นายเอกพันธุ์ หารประชุม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร (ทวิภาคี)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายจักรกฤษณ์ เสนปอภาร
นางสาวจีราพร เชื้อกุล
นายชัชวาล เกษนอก
นางสาวประภานิช พันธุเมต
นายภูวเนตร มุตายา
นางสาวรสสุคนธ์ ทับทิมหิน
นางสาวรุจิดา ธาระทรัพย์
นางสาววิชุดา ขาวหยวก
นายสุริยา ด้วงคำจันทร์
๑๐ นายพงศธร แสงจันทร์
๑๑ นายชาคริต ยั่งยื่น
๑๒ นางสาวนริศรา เทียกนา
๑๓ นายนิติพล อะโน
๑๔ นายปรัชญา จันทร์นวล
๑๕ นางสาวปิยะดา มาวงแหวน
๑๖ นางสาวพิไลวรรณ มัดตา
๑๗ นางสาวอริษา ละเอียด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  (ทวิภาคี)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวชิตราพร นามมูลตรี
นางสาวญาดาประภา ปรือปรัก
นางสาวณฐิยา ศรีโยแก้ว
นางสาวสุภาคินี บุญพิคำ
นางสาวน้ำฝน ขะจรไชยา
นางสาวนิธิพร ยุทธไกร
นางสาวสิริโสภา แก้วสิทธิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ รักภักดี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวรสสุคนธ์ ฆารไชย
นายกล้าณรงค์ ทัพขาว
นางสาวปิยพร กองเกิด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวโชติมา รัฐไชย
นางสาวตุ๊กตา โนมะยา
นางสาวพรชิตา พันสุดน้อย
นายพิชิตชัย มณีโชติ
นายรัฐพล จันมาลา
นางสาววันวิษา เวชโช
นางสาวศรัณย์ มูลวงศ์
นางสาวกรกต มณีเนตร
นางสาวกาญจนา เถื่อนแสง
๑๐ นางสาวจันทกานต์ พรมธิดา
๑๑ นายนพดล ภูครองทอง
๑๒ นางสาวพนิดา นาทัน
๑๓ นางสาววรรณวิษา ศิลาคำ
๑๔ นางสาวอัสมา บุหงา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายกฤษณา พลเสนา
นายคมสัน เขตมนตรี
นางสาวจิดาภา วันทองสุข
นางสาวจุฑามาศ จารย์โพธิ์
นายณัฐกิตติ์ หนึ่งชนะ
นายณัฐชานันท์ กุณโฮง
นางสาวธัญกมล ยังกลาง
นางสาวธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์
นายนนทวัฒน์ แก้วเก็บคำ
๑๐ นางสาวนิชานันท์ สิงห์ทอง
๑๑ นายเนติธร การบรรจง
๑๒ นายบัญชา ราชบัณดิส
๑๓ นายปิยะชาติ ดีด่านค้อ
๑๔ นางสาวพลอยชมพู พรหมบุตร
๑๕ นางสาวพัชราภรณ์ เนียนไธสง
๑๖ นายพิชิตพงษ์ เกตุนิคม
๑๗ นายภานุรุจ โสดาปัดชา
๑๘ นายภูริ เทียนทองมา
๑๙ นายภูวดล จันทร์นอก
๒๐ นางสาววราภรณ์ อุทัยวัน
๒๑ นายวีระจิตร แก้วสีขาว
๒๒ นายศุภรากรณ์ มาตรา
๒๓ นายสิทธิพงศ์ น้อยเทศ
๒๔ นายสุวิทย์ ดวงอัน
๒๕ นายอมรภาพ เฉลิมพล
๒๖ นางสาวอมรรัตน์ สวินชัย
๒๗ นางสาวอรษา ไชยนอก
๒๘ นางสาวอัจฉรา แจ่มสุวรรณ
๒๙ นางสาวอาจารียา รักษ์วงศ์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานสัตวศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายกฤษฎา คำแสนกุล
นายกฤษณศักดิ์ ปาสารักษ์
นายกฤษดา เสนาราช
นายกิตติภูมิ จันทรสมบัติ
นางสาวเครือนรินทร์ พุดหล่า
นายจตุพล รอดผจญ
นางสาวชนนันท์ สิมศิริวัฒน์
นางสาวชลิดา ปานกล่อม
นายไชยพร บุญประจง
๑๐ นางสาวณัฎฐธิดา หลอดเพ็ชร
๑๑ นายณัฐวุฒิ จันหนองหว้า
๑๒ นายทรงพล ธรรมนิยม
๑๓ นางสาวธนพร ไพราม
๑๔ นางสาวธนวรรณ ไพราม
๑๕ นายปรีชา เอื้อไธสง
๑๖ นายภูผา ภูผิวโคก
๑๗ นายรพีภัทร สีโสดา
๑๘ นายรัฐศาสตร์ ลายโถ
๑๙ นางสาววรนุช แฝงด่านกลาง
๒๐ นายวีรภัทร์ ปันดี
๒๑ นางสาวศิรินญาภรณ์ ปิตฝ่าย
๒๒ นางสาวสุภาวรรณ ภูหลวง
๒๓ นายสุวินัย พาหนวด
๒๔ นางสาวอัจฉราฟ้า ท้าวสุวรรณ์
๒๕ นางสาวอัจฉริยา งามพรม
๒๖ นายอาทิตย์ อุปนันท์

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานช่างเกษตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นายจักรภัทร นิละพันธ์
นายเจษฎาวุฒิ ศิริเมืองจันทร์
นายชิษณุพงศ์ นิโคล์
นายณัฐชานนท์ เพชรแสงสว่าง
นายไตรภพ วรรณพฤติ
ทิฐินันท์ ดรประชุม
นายธนาวัตร สุมรินทร์
นายธีรกานต์ แสงขุรัง
นายภาณุวัฒน์ พิเพก
๑๐ นายภาณุวัฒน์ พระริต
๑๑ นายมโนปกรณ์ ไชยคีรี
๑๒ นายมานพ บุญใบ
๑๓ นายวชิระ โมครัตน์
๑๔ นายวิฒเนศ มุมขุนทด
๑๕ นายสิรภัทร ขันชะพัฒน์
๑๖ นายอรรณพ สอนใจ
๑๗ นายก้องภพ แก้วมาต
๑๘ นายจักรภัทร ทัพธานี
๑๙ นายจักรินทร์ วงศรี
๒๐ นายฐาปนา อุทาภักดี
๒๑ นางสาวฐิตาภา ทรงทิพย์
๒๒ นายธันวา โสฤทธิ์
๒๓ นางสาวธิดารัตน์ กันยา
๒๔ นางสาวนฤมล นนศรีราช
๒๕ นางสาวภัทราภรณ์ ริจะนัง
๒๖ นายภูวสิต กุญชโร
๒๗ นายโภภาคิน สุดสังข์
๒๘ นายยุทธพิชัย ศรีคุณ
๒๙ นายวรกานต์ รักษาสัตย์
๓๐ นายวรชิต ช่างริน
๓๑ นายวรรณชัย มูลผลึก
๓๒ นายวสุพล ศรีบุญเรือง
๓๓ นายอภิรักษ์ ชาวงค์
๓๔ นายศิรศักดิ์ นันทพล

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวกรวิภา วิมานรัมย์
นายกิตตินันท์ คลังทอง
นายคมชาญ มาลาหอม
นางสาวจุฬาลักษณ์ เทียบฤทธิ์
นายเจตพล พงสุพาน
นางสาวชลธร คงทอง
นายชัยวรุตม์ พลพงษ์
นายณัฐนนท์ แสดคง
นายณัฐวุฒิ ขอห้อมกลาง
๑๐ นายธนพัฒน์ ศรีชินเลิศ
๑๑ นายนวพร จุติรักษ์
๑๒ นายปริวัฒน์ กองโกย
๑๓ นางสาวพรนภา โพธิ์ทอง
๑๔ นางสาวพัชรินทร์ บำรุงรส
๑๕ นายพิเชษไชย เทียมเทศแก้ว
๑๖ นายพีระพร แสงราม
๑๗ นางสาวรัตติกานต์ แพนสมบัติ
๑๘ นายวรภัทร กลางโบราณ
๑๙ นายวีรภาพ เจริญใจ
๒๐ นายอภิสิทธิ์ เถื่อนหงษา
๒๑ นายกิติภูมิ ทองสุขเพิ่ม
๒๒ นายธีรศักดิ์ คะสุวรรณ
๒๓ นางสาวนิพัทธา ทองคำรัตน์
๒๔ นางสาวเนรัญชรา สีดาทอง
๒๕ นายปฏิภาณ พหลทัพ
๒๖ นางสาวพรชิตา โพธิ์โน
๒๗ นางสาวพรทิชา ทองเหลือ
๒๘ นางสาวพรรณวดี ภูมิดรชัย
๒๙ นายลัทธิวีร์ บุญทิพย์
๓๐ นางสาววรรณภา อันสุทะ
๓๑ นายวิชัย ศรีสมบัติ
๓๒ นางสาววิภาวรรณ พิมพ์จำปา
๓๓ นายสุชาติ สุขรัตน์
๓๔ นางสาวอมรทิพย์ มหาโคตร
๓๕ นางสาวอรกมล อำพล
๓๖ นายโอฆวัฒน์ คุณพรม
๓๗ นางสาวอัมรินทร์ หอมดวง

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวดวงฤทัย บุตตะโยธี
นางสาวนภัสกรณ์ วโรร
นางสาวบุบษญา คำวิสิทธิ์
นางสาวพรสินี ชัยลิ้นฟ้า
นางสาวพลอยพรรณ บุราณรมย์
นายภูมิศักดิ์ น้ำคำ
นางสาวมณีวรรณ อุ้ยพลทอง
นางสาวรัตติกร เขื่อนขัน
นางสาวศกุนิชญ์ ภูมิศักดิ์
๑๐ นางสาวอารียา นุสายรัมย์
๑๑ นางสาวอัจฉราภรณ์ ประกอบคำ
๑๒ นางสาวพิมพกานต์ แซ่โล้ว
๑๓ นางสาวนภัสวรรณ บุญเสริม

 

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวกรพันธุ์ มีบุญมาก
นางสาวกันยารัตน์ ปอสระเกตุ
นางสาวกิตติญา คำแก้ว
นางสาวจิตสุภา ปาณิกิจ
นายนนทกรณ์ สุวรรณศรี
นางสาวนภัสสร งามกลาง
นางสาวปภาวรินทร์ กระทุ่มขันธ์
นางสาวสุภาวดี คำบุญเกิด
นายบรรพต วงษ์ใหญ่
๑๐ นางสาวจารุวรรณ ศรีสารคาม

 

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวชญาดา เหล็กดีเศษ
นายไชยวัฒน์ โขลา
นางสาวทิพรดา เทพาขันธ์
นางสาวบุษราภรณ์ คุณพรม
นายปวิธ ปุริโส
นางสาวพจนีย์ ทองมูล
นางสาวพรสวรรค์ สูงสังเขต
นางสาวพัชรา ล้านทองเหลือง
นางสาวพุธิตา ภูจอมจิตร
๑๐ นายภัทรบดินทร์ รักษาภักดี
๑๑ นางสาวมนัสนันท์ อนุสนธิ์
๑๒ นางสาวลาวัลย์ เก้าศักดา
๑๓ นางสาววนัชชา ภูศรีสม
๑๔ นางสาววรดี ยางงาม
๑๕ นางสาววันเพ็ญ ระยาภักดิ์
๑๖ นางสาววิชุดา ภูศรีสม
๑๗ นางสาวศิริณัน แสนสุทธิ
๑๘ นางสาวสุพรรษา โพรส
๑๙ นางสาวสุรารักษ์ พรหมแก้ว
๒๐ นางสาวอภิญญา โพธิ์นอก
๒๑ นางสาวอมรรัตน์ ปิดตังระภา
๒๒ นางสาวอุไรวรรณ อิ่มเอม

 

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อศ.กช.

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานการเกษตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุพิชญ์ วะสมบัติ
นางทองใบ จันทร์สม
นางน้ำอ้อย ขาลอัน
นางนุชภางค์ ขุนแก้ว
นางสาวพรทวี ถาลี
นางสาวมยุรี คำบุดดา
นายลุน จะระคร
นายวรากร จุติรักษ์
นางวัฒนา ขาลอยู่
๑๐ นางสมจิตร จันทร์สม
๑๑ นายสุพรรณ คำแหงพล
๑๒ นางสาวสุพัตรา อินภูนา
๑๓ นายเสฐียรพงษ์ ศรีแพง
๑๔ นายอรรครชัย ไต่ตาม
๑๕ นายอ้วน คำแหงพล
๑๖ นางอารีย์ อินภูนา
๑๗ นายเอกพงศ์ เมืองอินทร์
๑๘ นางขันธ์ ผาพรม
๑๙ นางดวงจันทร์ คณะค่าย
๒๐ นายทรงศักดิ์ ไชยรักษ์
๒๑ นางบุญไสย ศรีวิพันธ์
๒๒ นางประคอง สืบเชื้อ
๒๓ นางพรพิไลย ลำพาย
๒๔ นางสาวพิสมัย เนาวะเศษ
๒๕ นางไพบูรณ์ รัตน์อนันต์
๒๖ นางภาวนา ภูตาเลิศ
๒๗ นางเรณู ชาวงษี
๒๘ นางศิรินทร์ลักษณ์ สุระเสียง
๒๙ นางสมภาร กัสมัง
๓๐ นางสีนวล จงมีสัตย์
๓๑ นางสุดารัตน์ รัตนพันธ์
๓๒ นางสุนทร ศรีแสนยงค์
๓๓ นางสุภาพร เกื้อกูล
๓๔ นางสุวรรณา อุ่นดา
๓๕ นายแสวง ผกากาด
๓๖ นางอารี วันชูเสริม
๓๗ นายเฉลิมพล รัตนเพิด
๓๘ นางกัญยา ศรีบุรัมย์
๓๙ นายกิตติภพ บุญโกฎ
๔๐ นายเกรียงไกร พัฒนไชย
๔๑ นางจันทร์เพ็ญ ธานีวรรณ์
๔๒ นางสาวจารุณี ไชยศาสตร์
๔๓ นายเฉลิมราช พันธุสุวรรณ
๔๔ นางสาวชนกชนม์ ฉ่ำจิตร
๔๕ นางชลธิชา ลาภจารึก
๔๖ นายธงชัย คำสถิตย์
๔๗ นายธนพงษ์ การสะอาด
๔๘ นางพรรณี พันธุ์สำอางค์
๔๙ นายพุฒิพงษ์ ทรัพย์กุล
๕๐ นางเพชรสุพรรณ อารีเอื้อ
๕๑ นางไพฑูรย์ ชำนาญเอื้อ
๕๒ นางสาวภัควรรณ ขาวสะอาด
๕๓ นางสาวลลิตา พันธุ์โภคา
๕๔ นางสาวสิริยากร น้อยนาจารย์
๕๕ นางสาวสุดาทิพย์ การหาญ
๕๖ นายอดุลย์ สหะไชย
๕๗ นายอภิเชษฐ์ นันรักษา
๕๘ นายอรุณโชค คงถิ่น
๕๙ นายอาทิตย์ พันธุสุวรรณ
๖๐ นายอาทิตย์ ลาภจารึก
๖๑ นางสาวกัญญารัตน์ มาตมูล
๖๒ นางกานดา เทียบแก้ว
๖๓ นายเจษฏา เจริญแก้ว
๖๔ นางสาวณิชาภัทร มูลณี
๖๕ นางดาวเรือง เชือกงูเหลือม
๖๖ นางเตียงคำ เทียกลาด
๖๗ นายธนาธร จันลอด
๖๘ นายธีรวัฒน์ มณุกร
๖๙ นางนาง ทาระแพน
๗๐ นางบุญยัง จงจิตร
๗๑ นางบุบผา แก้วยา
๗๒ นางสาวพรวิไล พลจ่า
๗๓ นายพอ จงจิตร
๗๔ นางพัฒนา โพธิ์ท่า
๗๕ นายไพรบูลย์ เทียกลาด
๗๖ นางรัชฏา ยนต์พันธ์
๗๗ นางสาวลำไญ สิงห์กิ้ง
๗๘ นางสาวแววดาว เทียงผง
๗๙ นายสมัย บานศรี
๘๐ นางสาวสุธาสินี ศรีคุณ
๘๑ นายโสรัตน์ จันทะชา
๘๒ นายหิรัญ ยอดนางรอง
๘๓ นายอนันต์ ทวยเพียง
๘๔ นายอภิวัฒน์ ทุงฤทธิ์
๘๕ นางสาวอมรา จันทร์สด
๘๖ นางสาวอัมรินทร์ โยเหลา
๘๗ นายณรงค์เดช อุดมดี
๘๘ นางสุบรรณ ศรีโคตร
๘๙ นางกชมน ชุมพล
๙๐ นางสาวกมลชนก อาจมุลลา
๙๑ นางสาวกรรณิกา โดดชัย
๙๒ นายกิตติชาติ โนวะ
๙๓ นายณัฐวุฒิ สุโพธิ์
๙๔ นายธนะพล ช่วยจะโปะ
๙๕ นางสาวพวงทอง เรืองภักดี
๙๖ นางสาวพิสมัย ยตะโคตร
๙๗ นายไพบูลย์ ชินศรี
๙๘ นายยิ่งยศ ศิริสุทธ์
๙๙ นางลำไย แผนใหญ่
๑๐๐ นางสาวสุดารัตน์ สุโพธิ์
๑๐๑ นางสาวสุพัตรา อันบุรี
๑๐๒ นางโสภา ประสมศรี
๑๐๓ นางสาวสุวรรณา ละคร
๑๐๔ นางสาวนพมาศ ขุนญารัตน์
๑๐๕ นางสาวจิรนันท์ สิงหน
๑๐๖ นางสาวกนกอร ทำมืด
๑๐๗ นายเกียรติภูมิ ศรีวัชรกุล
๑๐๘ นางจำเนียร พวงจำปา
๑๐๙ นางชณาภา ไชยะโม
๑๑๐ นายณัฐวุฒิ ขจรไพร
๑๑๑ นางนกน้อย หลื่อสัดชา
๑๑๒ นางนงค์นุช พานแสนชา
๑๑๓ นางสาวนารีรัตน์ นนทะศรี
๑๑๔ นางนิยม สีสุลักษณ์
๑๑๕ นางสาวเนตรฤทัย ศรีวัชรกุล
๑๑๖ นางบุญรัตน์ แสงอรุณ
๑๑๗ นายพะยอง กำจร
๑๑๘ นางสาวพิมพิไลย หล่าบุญทัน
๑๑๙ นางยวนใจ การิโก
๑๒๐ นายรัฐกาญจน์ โคตรไกรสร
๑๒๑ นางเลี่ยม ราชาหมื่น
๑๒๒ นางวงษ์เดือน ระดาบุตร
๑๒๓ นายวัชรินทร์ ปุริเส
๑๒๔ นายวิชยา แสงโพธิ์ดา
๑๒๕ นายวิชิต โคตรไกรสร
๑๒๖ นางศิริลักษณ์ สำราญดี
๑๒๗ นางสาวสมปอง กำจร
๑๒๘ นางสัมลี ศรีนวลจันทร์
๑๒๙ นางสายตา แก้วเกษเกลี้ยง
๑๓๐ นายสายลม แสงอรุณ
๑๓๑ นางสาวสิริรักษณ์ นามบุญลือ
๑๓๒ นางอนัญญา ศรีภา
๑๓๓ นางสาวอนิศรา มณีมงคล
๑๓๔ นางสาวอัมพร ศรีวัชรกุล
๑๓๕ นางอุไร ปัดไธสง
๑๓๖ นางทองพูน เปงยาวงษ์
๑๓๗ นางสาวจริญญา ภาเจริญสุข
๑๓๘ นายสกล ชินแก้ว
๑๓๙ นางสาวกมลพรรณ บุตราช
๑๔๐ นางสาวคำปุน คำภูนา
๑๔๑ นางจันทร์เพ็ญ เบิกบาน
๑๔๒ นางสาวชนมน ไชยหาเนตร
๑๔๓ นางนิตยา ใหม่คามิ
๑๔๔ นายปฏิมากร ศรีเทฑ
๑๔๕ นางภัทรพร เทียมกองกาญจน์
๑๔๖ นางสาววิภาวรรณ กันแก้ว
๑๔๗ นางสกลพร พรมจารีย์
๑๔๘ นางสาวสมหมาย ละอองคำ
๑๔๙ นางสายลม บุรมศรี
๑๕๐ นางสาวอภิชญา ละอองคำ
๑๕๑ นางสาวเมลินดา จิษวัฒน์
๑๕๒ นางสาวกุลธิดา ทองจันทร์โชติ
๑๕๓ นางสาวชญานิศ เหล่ามูล
๑๕๔ นายณัฐวุฒิ ทองเจริญ
๑๕๕ นางสาวนฤพร เผ่าเมืองพล
๑๕๖ นางนุชรีย์ บัวทอง
๑๕๗ นายภูมิพัฒน์ รอบวงจันทร์
๑๕๘ นายภูมิราช รอบวงจันทร์
๑๕๙ นางมยุรีย์ ภูสีฤทธิ์
๑๖๐ นายทินภัทร ขันแก้ว
๑๖๑ นายยุทธยา ศรีบัวทอง
๑๖๒ นางสาวรุ่งรัตน์ จุลศรี
๑๖๓ นางสาวลดาวรรณ อันทลาสี
๑๖๔ นางสาววรรณพา ภาดี
๑๖๕ นางสาววิรดา นาละคร
๑๖๖ นางสาวศรัญญา ทองเจริญ
๑๖๗ นายศุภวัฒน์ ชัยสิมมา
๑๖๘ นางสงศรี รัตนพล
๑๖๙ นางสาวสิริมา พบศิริ
๑๗๐ นางสุภัตรา นาสุริวงศ์
๑๗๑ นางสุภา โพธิ์ขี
๑๗๒ นางสุภาพร ทองเจริญ
๑๗๓ นายเอกพล ช่างสากล
๑๗๔ นางสาวรุ่งฤดี จุลศรี
๑๗๕ นายกฤตติยศ เสนาฤทธิ์
๑๗๖ กิตติชาติ โนวะ
๑๗๗ นางเถาวัลย์ ราศรี
๑๗๘ นางสาวนันทนาพร อุ่นเรือง
๑๗๙ นายนัธทวัฒน์ โชติกิตติเสถียร
๑๘๐ นางปทีป จันทะเกตุ
๑๘๑ นางสาวเยาวพา เวียงสงค์
๑๘๒ นางสาวลดาพร ไชยโสดา
๑๘๓ นางลำไพ จันทะ
๑๘๔ นางสาวนัสนันท์ เนื่องวงศา
๑๘๕ นายสนทยา ราศรี
๑๘๖ นายสรัญญู ราศี
๑๘๗ นางสุพัน ชิณสีห์
๑๘๘ นายสุริยนต์ ราศรี
๑๘๙ นางอัมรา นามวงษ์
๑๙๐ นางอุไลย์ บุญหล้า
๑๙๑ นายจักรนรินทร์ แสงยศ
๑๙๒ นายจักรพล เพ็งผลา
๑๙๓ นายถนอม ทิพวันนา
๑๙๔ นายธำรง ไชยศรีสุทธิ์
๑๙๕ นางสาวเนาวลัก สดมพฤกษ์
๑๙๖ นางสาวปรัชญาภรณ์ ภูนา
๑๙๗ นางสาวปราณี เพ็งผลา
๑๙๘ นางสาวยุพาพร เหลาชัย
๑๙๙ นางวิภาวี ขจรโมทย์
๒๐๐ นางสาววิยะดา จันทร์เที่ยง
๒๐๑ นางวิสา บุษเนตร
๒๐๒ นายสมพงษ์ คะณะสี
๒๐๓ นายอัฌชา สุขณะลำ
๒๐๔ นางสาวเอมอร สุวรรณหาร
๒๐๕ นายชาญชัย เอกรักษา
๒๐๖ นายชิตพล มงคลสิลา
๒๐๗ นายณภัทร เกตุบุญสม
๒๐๘ นายถวิล โยอาศรี
๒๐๙ นายบุญเที่ยง ปองไป
๒๑๐ นางสาวยุพิน ประวันเณย์
๒๑๑ นางสาวยุพิน ทิพบำหลาบ
๒๑๒ นางสาวรจนา คำกาหลง
๒๑๓ นางรัญธิดา ชัยวงษา
๒๑๔ นายวีรยุทธ์ วิลาลัย
๒๑๕ นางสาวสุกริน ประวันเณย์
๒๑๖ นางสาวสุกัญญา ลีลาวุธ
๒๑๗ นางสาวสุจิตรา จุมพลา
๒๑๗ นางสาวสุจิตรา จุมพลา
๒๑๘ นายสุนทร ปะระภูชะโก
๒๑๙ นายเอกลักษณ์ อาจวิเชียร
๒๒๐ นางสาวสกุลนา ภูกอง
๒๒๑ นางสาวกรรณิการ์ ศิริเลี้ยง
๒๒๒ นางสาวกนกพร จันทะกล
๒๒๓ นางเข็มทอง ทองลา
๒๒๔ นางคัดนางค์ พันเพ็ชร
๒๒๕ นายจีรบุตร ภูสีฤทธิ์
๒๒๖ นายชำนาญ ทองลา
๒๒๗ นางสาวณิชกุล พนมศิลป์
๒๒๘ นางสาวทัศนีย์ ทับสีรัก
๒๒๙ นางสาวนกน้อย ทองภู
๒๓๐ นายนเรศ ทองลา
๒๓๑ นางนวรัตน์ โสเก
๒๓๒ นายปิยพงษ์ ทับอุดม
๒๓๓ นายสถาพร ไชยสงค์
๒๓๔ นายสถาพร ทับซ้ายขวา
๒๓๕ นายสำราญ ทองลา
๒๓๖ นายสุทธิสาร ลาคะวันตัง
๒๓๗ นางสาวสุภาวดี ทองลา
๒๓๘ นายสุรเชษฐ์ ศรีประทุม
๒๓๙ นางสาวหนูพิน จำนงค์พันธ์
๒๔๐ นายอนุชิต ทองภู
๒๔๑ นางสาวอรอุมา คำลือ
๒๔๒ นายอัษฎายุทธ จันทะกล
๒๔๓ นางดวงสมร บุญจันทร์
๒๔๔ นางทองมา แก้วประเสริฐ
๒๔๕ นายบุญเพ็ง โคตรวงษ์
๒๔๖ นางพัชลี แก้วประเสริฐ
๒๔๗ นางสาวมนตรี โคตรวงษ์
๒๔๘ นางสาวราวัล พรเสนา
๒๔๙ นางวราพร พรมแก้ว
๒๕๐ นางสมใจ ชาวสวน
๒๕๑ นายสวง ประมูลจะโก
๒๕๒ นายสวัส งอกศรี
๒๕๓ นางสำเนียง นาคินชาติ
๒๕๔ นายสิงห์ โคตรวงษ์
๒๕๕ นางสุภาภรณ์ ผ่องสนาม
๒๕๖ นายสุริยา หัดกันยา
๒๕๗ นายอมรรัตน์ ผลน้ำอ้อม
๒๕๘ นางอังคนาง นารี
๒๕๙ นางสาวอัจฉรา อรรถโยโค
๒๖๐ นางสาวกรกนกวรรณ รุดโถ
๒๖๑ นางกุลนิษฐ์วสี รุดโถ
๒๖๒ นางสาวคะนึงนิจ สังคะทิพย์
๒๖๓ นางคำกิ่ง งามสพรั่ง
๒๖๔ นายเชิดศักดิ์ ไกรงาม
๒๖๕ นายต้นกล้า ทำนา
๒๖๖ นางทองใบ เปกขานัง
๒๖๗ นางทินพร นิยะดี
๒๖๘ นางปวีนา อู่สูงเนิน
๒๖๙ มณเฑียร อินทร์มะณี
๒๗๐ นางสาวรจนา แอมไทยสงค์
๒๗๑ นางสาวราตรี เล็กอรินทร์
๒๗๒ นางละมุล ทวีศิลป์
๒๗๓ นางสาววรรณี สังคะทิพย์
๒๗๔ นายวรายุทธ สาครรัมย์
๒๗๕ นายทวิวัช บุญประกอบ
๒๗๖ นางสาววิไลวรรณ เย้ยรัม
๒๗๗ นางศุภลักษณ์ วงวิราช
๒๗๘ นางสบา พิรุนสุนทร
๒๗๙ นายสมบัติ พิรุนสุนทร
๒๘๐ นายสหรัฐ งามสพรั่ง
๒๘๑ นางสำเนียง บัวสระ
๒๘๒ นายสิทธิชัย นิยะดี
๒๘๓ นายสุพรรณ รุดโถ
๒๘๔ นายเสกสรร สำราญดี
๒๘๕ นางเสถียร เปสาโก
๒๘๖ นางสาวไหม พานุราช
๒๘๗ นางสาวอริสา สำราญดี
๒๘๘ นางอ่อนสา ชินภักดี
๒๘๙ นางสาวชุดาภา ปากสังข์
๒๙๐ นายชูศักดิ์ ตั้งตระกูล
๒๙๑ นายณัฐเศรษฐ์ อิสราภิพัฒน์
๒๙๒ นายเดชา อุปทา
๒๙๓ นางนวรัตน์ อิสราภิพัฒน์
๒๙๔ นางสาวบัวเรียง ประพฤตินอก
๒๙๕ นายบุญเกิด ปักเคทาติ
๒๙๖ นางสาวบุญตา สังฆมณี
๒๙๗ นางบุญเพ็ง ศรีพุทธา
๒๙๘ นางสาวประกายเพชร ลาวัลย์
๒๙๙ นายประมวล ประมายะยัง
๓๐๐ นายประสิทธิ์ พันโนราช
๓๐๑ นางปราณี โสภาไฮ
๓๐๒ นางสาวปราณี ปักเคทัง
๓๐๓ นางสาวพวงแก้ว วงศ์สีดา
๓๐๔ นางพัฒน์ ติวาปี
๓๐๕ นางสาววาสนา ปักเคทัง
๓๐๖ นายสมใจ อารีป้อม
๓๐๗ นางสาวสุกัญญา ปักเคทัง
๓๐๘ นางสุมาลัย ปะวิสุทธิ์
๓๐๙ นางสาวสุวรรณ์ ปะวะเสนัง
๓๑๐ นางอรรคยุพา พรมลี
๓๑๑ นางกัลยานี คนเพียร
๓๑๒ นายกิตติวัฒน์ ประจุดทะเนย์
๓๑๓ นางกุสุมา นามเมืองคุณ
๓๑๔ นางคำพา แพงด้วง
๓๑๕ นายจักรี แสงทอง
๓๑๖ นายชุติเทพ ศิลาชนพฤกษ์
๓๑๗ นายชูศักดิ์ ภวภูตานนท์
๓๑๘ นายชูศิลป์ นามเมืองคุณ
๓๑๙ นางทองใบ ปักเคระกา
๓๒๐ นางเทวี ตั้งตระกูล
๓๒๑ นางสาวนภัสสร แก้วลาย
๓๒๒ นางบุญทิยา สุดสวาท
๓๒๓ นางบุษบา มณีโชติ
๓๒๔ นางบุษราคัม วงศ์ภักดี
๓๒๕ นางสาวปัฐมรัตน์ ไปดง
๓๒๖ นางสาวปัณยวีร์ ไปดง
๓๒๗ นางผ่องศรี ภวภูตานนท์
๓๒๘ นางภารดี นนทะนำ
๓๒๙ นายมนเทียร ปะโปตินัง
๓๓๐ นางลาวัลย์ ปักเคระกา
๓๓๑ นายวัชรินทร์ ภวภูตานนท์
๓๓๒ นายวุฒิภัทร มัดธิกานัง
๓๓๓ นายสมไกร แก้วลาย
๓๓๔ นางสุปราณี พวงศรี
๓๓๕ นางสาวอรดา หงส์ศรี
๓๓๖ นางสาวอารยา ปักเขมายัง

************************************************************************************************************************************

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้  หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

นักเรียนกลุ่ม อศ.กช. วิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวในภายหลัง ยังไม่ต้องมารายงานตัวในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

 

 

(นายดุสิต   สะดวก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ , ระดับชั้น ปวส.๑ และปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  (แผนกวิชาพืชศาสตร์)  ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๘๙ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานพืชศาสตร์ และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

หอประชุมสระพระพิรุณ

 

ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์

๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานพืชศาสตร์  และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์

๙  มิถุนายน ๒๕๖๓  (แผนกวิชาสัตวศาสตร์) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๖๕ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานสัตวศาสตร์  และ ปวส.๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

หอประชุมโดมคุ้มเกล้า

 

ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์

๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานสัตวศาสตร์  และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  (แผนกวิชาช่างกลเกษตร) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๔๙ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานช่างเกษตร  และ ปวส.๑ สาขาวิชาช่างกลเกษตร

 

หอประชุมสระพระพิรุณ

 

ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร

๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานช่างเกษตร  และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาช่างกลเกษตร

 

๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๕๔ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร และ ปวส.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

หอประชุมโดมคุ้มเกล้า

 

 

ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร และระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  (ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ยอดผู้สมัครเรียน ๕ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ห้องสำนักงาน ป.ตรี อาคารศูนย์วิทยบริการ ครูไพฑูรย์และทีมงาน
๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)  ยอดผู้สมัครเรียน ปวช. และ ปวส. ๗๓ คน
๐๘.๓๐–๑๐.๐๐ น. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑

– สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการบัญชี   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม  และระดับชั้น ปวส.๑

สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการโรงแรม

 

 

 

 

 

หอประชุมสระพระพิรุณ

 

 

 

 

ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑

– สาขาวิชาพณิชยการ   สาขางานการบัญชี   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม  และระดับชั้น ปวส.๑

สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เอกสารหลักฐานที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันรายงานตัว

  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ , รบ.๑) จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา    จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา  จำนวน ๑ แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง จำนวน ๑ แผ่น
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ แผ่น และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

หมายเหตุ   ในวันรายงานตัวให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตนตาม

               มาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID๑๙) อย่างเคร่งครัด

 

ใส่ความเห็น

Close Menu