ปลานิลสินในน้ำ น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9)

ปลานิลสินในน้ำ น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9)

📌วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
จัดโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน
(ร.๙) ปลานิลสินในน้ำ”💧
.
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.๙) ปลานิลสินในน้ำ” โดยมี นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน
.
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช มอบหมายนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง ๔ ภาค ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศจำนวน ๔๗ แห่ง ดำเนินการกิจกรรมพืชสมุนไพรและเพาะพันธุ์ปลานิลแจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยกำหนดมอบพันธุ์พืชสมุนไพรและพันธ์ปลานิลแก่ประชาชนพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั้ง ๔๗ แห่ง ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นเมืองสมุนไพร ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จากความเป็นมาดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจึงได้บูรณาการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.๙) ปลานิลสินในน้ำ”
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลาย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ต้น และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลจากวิบูลย์ฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว
เพื่อจัดส่งมอบแก่ประชาชน จำนวน ๕ ชุมชน ได้แก่
>> องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
>> องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
>> ชุมชนบ้านเหล่าน้อย
>> ชุมชนบ้านหมากหญ้า
>>และโรงเรียนบ้านนาแพง เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

Close Menu