ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

         ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประจำปีการศึกษา 2562 

ใส่ความเห็น

Close Menu