ข้อมูลนักศึกษา

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,666 คน   หน่วย : คน
                                                                  ปีการศึกษา 
ประเภทวิชา/สาขาระดับ ปวช.ระดับ ปวส.ระดับ ป.ตรี/ปทส.รวมทั้งสิ้น
 ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3รวมปีที่ 1ปีที่ 2รวมปีที่ 1ปีที่ 2รวม 
รวมทั้งสิ้น7383611941,2931901583481114251,666
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม   0  0  00
 – สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์121513409470164  0204
 – สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์2514544184361111425130
 – สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร2822287817724  0102
  – สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร1025134810414  062
  – เกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา)473437118      118
  -อศ.กช.(การเกษตร)55222055827      827
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ   0  0  00
 – สาขาวิชา/งาน บัญชี1461434171027  061
 – สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ161093511 11  046
 – สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก   0 88  08
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ   0  0  00
 – สาขาวิชา/งาน การโรงแรม34152069231639  0108
 – สาขาวิชา/งาน ………………………………….   0  0  00
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา(2561) รวมทั้งสิ้น 150คน     
Close Menu