รายชื่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นางจรินทร์  บัวขม

การเปรียบเทียบทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 ระหว่างการเรียนโดยกิจกรรมโครงงานกับการเรียนแบบสาธิต

P

 

 

 

 

 

นางจินดา  ศรีกุลบุตร

การพัฒนาความเข้าใจเรื่องการสื่อสารในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้ภาษาสื่อสารในเว๊บไซต์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. วษท. มหาสารคาม

P

 

 

 

 

2

นางเนตร  ชนะบุญ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะ 5 ขั้น (5 E) เรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อ ระดับ ปวช. 2 แผนกพืชศาสตร์

P

 

 

 

 

3

นางวิมล  ศรีกันยา

การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการบัญชี

P

 

 

 

 

4

นางละมุล  วงค์จำปา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกสนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกษตรกรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ jigsaw) ของนักศึกษาระดับ ปวส.

P

 

 

 

 

5

นายภูวนาถ  แสงสุริยา

การสอนโดยใช้การทดลองในระดับ ปวส. ประเภท เกษตรกรรมให้มีคะแนนเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในบทที่ เรื่อง กรดเบส รายวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

P

 

 

 

 

6

นางสาวณัฐฌา  เศษดา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกสนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกษตรกรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ jigsaw) ของนักศึกษาระดับ ปวส.

P

 

 

 

 

7

นางจิรนันท์  ดงตะนัย

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 สาขางานพืชศาสตร์ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม

P

 

 

 

 

8

นางสาวชมพู่  ภูสำลี

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ในการอ่านรายงานการวิจัย

P

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

9

นางสาวพะเยาว์  โคตรมุงคุณ

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2

P

 

 

 

 

10

นางรชพร  แสนบุญมี

คุณธรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นางพิมพ์ปวีณ์  ศุภวิบูลย์

มหาสารคามโมเดล

P

P

P

P

 

2

นางธนพร  แสนบุตร

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา

การผลิตพืชผัก

P

P

P

P

 

3

นายพุธ  ทองลา

การพัฒนาชุดวิเคราะห์ดินโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นายพนารมย์  เกิดทอง

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

P

 

 

 

 

2

นางรัตนา  สำเภานนท

การศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของรักเรียน  ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

 

 

3

นางพจมาส  เกิดทอง

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาปฎิบัติงานเกษตร 20500-1005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

4

นางรจนา  ชัยพรม

ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่งสนฟาร์มโดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน (Project Bass :PBL)

 

 

 

 

 

5

นางจริชาติ  โยธะพล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์  โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

 

 

 

 

 

5

นางจริชาติ  โยธะพล

การเปรียบเทียบผลผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง 6 สายพันธุ์ ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

 

 

6

นายเสาร์ทอง  แสนบุตร

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชไร่  ในรายวิชาศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

 

 

 

 

 

7

นายจรินทร์  ภูมิดรชัย

การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  วิชาโครงการเลี้ยงสุกรขุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  2  สาขางานสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562

P

 

 

 

 

2

นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน

นายบุญนำพา  ด่างเหลา

ผลของสารโพลีฟีนอลที่สกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ

P

 

 

P

 

3

นางเพียงเพ็ญ  จ๋ายเจริญ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน

P

 

 

 

 

4

นายสุนทร  ทองดี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานโดยการเสริมแรงทางบวกของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 โดยการให้คะแนนมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เรียนวิชา พันธุศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

P

 

 

 

 

5

นางธัญญา  คงนวลอินทร์

 

การศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ดำมองโกเลีย

P

 

 

 

 

6

นายสุพรรณ  ไปดง

 

 

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู่เรียนโดยใช้เทคนิคแรงจูงใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

P

 

 

 

 

7

นางปรีดา  แทนออมทอง

 

 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่รู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาพืชศาสตร์

P

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นายเชต  บัวขม 1/2562

 

การส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาช่างเกษตรเบื้องต้นของนักเรียน ปวช. 1/1

P

 

 

 

 

 

นายเชต  บัวขม 2/2562

 

การส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาโครงการบริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร

P

 

 

 

 

2

นายมนต์ศักดิ์  วิชาเทพ1/2562

การส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาช่างสำรวจเบื้องต้นของนักเรียน ปวช. 2/3

P

 

 

 

 

 

นายมนต์ศักดิ์  วิชาเทพ2/2562

การส่งเสริมเจตคติต่อ วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร

P

 

 

 

 

3

นายยุทธพงศ์  วรยศ

1/2562

 

การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา โครงการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1

สาขาช่างกลเกษตรโดยการให้รางวัล

P

 

 

 

 

4

นายยุทธพงศ์  วรยศ

2/2562

การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา โครงการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1

สาขาช่างกลเกษตรโดยการให้รางวัล

P

 

 

 

 

5

นายสุธิน  คำชาวงศ์

 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา ไฟฟ้าในฟาร์ม

รหัสวิชา 3505-2004 ระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชา

ช่างกลเกษตร

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นางลดาวัลย์  บุระคำ

– การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม สำหรับนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขา  งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

P

 

 

 

 

2

นางมณีรัตน์  รุจิภากร

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพการเรียนรายวิชาการเช่าซื้อและฝากขายของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  ๓  สาขางานการบัญชี

การเพิ่มศักยภาพการเรียนรายวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓  สาขางานการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้แบบการกลุ่ม

 

 

 

 

 

3

นางสาวสุปราณี  คุณเวียน

 

 

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปแกรม Microsoft Access วิชาโปรแกรม

  การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

 

 

 

4

นางศราญนัส  แสนตุ้ย

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  การบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  ๓  สาขางานการบัญชี  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

5

นางสาวณปภัช  หนองหว้า

 

ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวส. ปีที่  ๒  สาขาคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

6

ว่าที่ ร.ต.หญิง สมบุษย์ 

วรยศ

 

 

 

การแก้ไขปัญหานักศึกษา  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  ๑   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

เรื่อง การคำนวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

7

นางสาวทิพย์เทวา  นามจำปา

 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น  ปวช.๑  สาขาช่างกลเกษตร ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน  รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

8

นางสาวนงค์นุช  มาตรา

 

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

 

 

 

 

9

นางสาวดาริณี  ปันกันสกุล

 

 

 

การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา การจัดการแผนกบริการส่วนหน้า  สาขาวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยครู

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่

ผู้วิจัย / จัดทำ

ชื่อเรื่อง

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

นางสาวประไพพิศ  สัตถาผล

 

 

 

ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการแปรรูปอาหาร

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหารของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

P

 

 

 

 

2

นางสาวอภิญญา  ศรีนารา

 

 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา รายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้น

ปวส. 1 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มกุดรัง/วังทอง

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

การทำไก่ฝอย

นายนัฐวัฒน์  มูลมั่น

นายเสกสรร  อินทะวัน

น.ส.ณัชมาศ  สีเทา

ปวช.

 

 

 

 

2

แหนมหมู/แหนมหนังหมูสมุนไพร

น.ส.สุพรรณิกา  แซ่โง้ว

นางดวงกมล ชากัน

นางสมพร  ดาแสง

นางกาญจณา  ภูศรี

น.ส.จิตนา  เสนาวงษ์

นายกษฎา  สิทธิพรมมา

น.ส.ศิริวรรณ  เพ็งพล

น.ส.เหมรัตน์  ภูศรี

นายองค์อาจ  ข่อยแก้ว

นายธรรมราช วงดอนมา

นาวทองเย็น  กุลเกล้า

นายณัฐภูมิ  กุลเกล้า

ปวช.

 

 

 

 

3

น้ำฟักทอง/น้ำฟักทองสมุนไพร

นางแสงดาว สีเทา

นางอรสา  สีพลไกล

นางกัทิมา  มุ่งแสง

นายทวี  วิชาศรี

นายกิตติพงษ์  เรียนรู้

นางมะณี  สีแสด

นางบัวฮอง  เขียวมณี

นายชูสิทธิ์  ภูวงศ์ศรี

ปวช.

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มกุดรัง/วังทอง

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

3

น้ำฟักทอง/น้ำฟักทองสมุนไพร

นางสุภัทรา  อินธิยะ

น.ส.วัฒนา  ศร๊ชัยปัญหา

นายบุญมา  พลภักดี

นางสุรีภรณ์  พลภักดี

น.ส.วิลาวัลย์  เตรียมการ

ปวช.

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มตะคุ

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

ข้าวเกรียบเห็ด

น.ส.อรสา  ศรีบุญเรือง

นายเฉลิมพงษ์  นุระพันธ์

น.ส.กาญจนา  ทองลา

ปวช.

 

 

 

 

2

ปลาร้าตัวแห้ง/ปลาร้าตัวแห้งสมุนไพร

นายนฤทธิ์  ทองหล่อ

นางวิลัย  สุธาทิพย์

นายยมนา  วังคะวิง

น.ส.จิดาภา  มาตย์วังแสง

นางดวงตา  ทองภู

นายอำนาจ  พรมโชติ

ปวช.

 

 

 

 

3

ไส้กรอกอีสาน

นางอรุณี  นนติวาลย์

สุนิสา  ทิพพิชัย

น.ส.เทียนศิริ  ทองลา

น.ส.บุบผา  ทองภู

นายนาวิล  ยาพิลา

น.ส.นันทนา  ศรีเทา

ปวช.

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มดงน้อย

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

การทำไก่ฝอย

น.ส.ชนิดา  โยวะผุย

นายพชระ  หินตะ

นายยอดดวง  ป้อมสุวรรณ

ปวช.

 

 

 

 

2

แหนมหมู/แหนมหนังหมูสมุนไพร

น.ส.ชนิภรณ์  มณีรัตน์

นายจุฬเทพ  ไชยเทพา

ปวช.

 

 

 

 

3

น้ำฟักทอง

นางช่อทิพย์  ฉิมแป้น

น.ส.มลฤดี  มาอ้น

นายธนายุทธ์  พินรุ่ง

ปวช.

 

 

 

 

4

น้ำพริกเผาเหห็ดนางฟ้า

นายวิภารักษ์  ขามธาตุ

สุมิตร  สุนทรโรจน์

นายธนาณัฐ  มาคิน

ปวช.

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มยางสีสุราช

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

ปลาส้ม/ปลาส้มสมุนไพร

น.สงใจใส  เที่ยงดี

น.ส.รัชนี  พันวิเศษ

นายบุญเลียง  นามฤทธิ์

น.ส.กาญจนา  บุบผาพะนัง

นายวิรพงษ์

นายอภิสิธิ์

ปวช.

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มยางสีสุราช

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

2

ไส้กรอกอีสานสมุนไพร

น.ส.หนูคิด  นมัสไธสง

นางฉวี  แก้วพะเนาว์

นายบุญตา  ปินะตา

นายศุภชัย  แปลงไธสงค์

นายปิยะชัย  สารวัน

นายปิยะโชค  สารวัน

นายประถม  เอาะไธสงค์

นายโกวิน  ลาธิ

น.ส.นุชมณี  ลาธิ

 

 

 

 

 

3

ข้าวแต่น/อันชัน/แตงโม/ใบเตย/ผักโขมแดง/ผักโขมเขียว

นายวิษณุ  ลาธิ

นายจิระวัฒณ์  สายไธสงค์

น.ส.จิรภา  สายไธสงค์

นายมงคล  ปะถาณะ

นายจักกรี  โพพันไม้

นายอำพัน  ตีรัมย์

น.ส.นารี  นมัสไธสงค์

นายพงษ์ศักดิ์  เพิ่มพูน

นายสายันต์  ไชยรัตน์

นางอาภาพร  ปะวาณะศรี

นางสุภาพร  สุวรรวิจิตร

นางฐิติพร  นามฤทธิ์

นายประเสริฐ  สิริพุทไธวรรณ์

นางสิริลักณ์  สิริพุทไธวรรณ์

นางอรัญญา  พิษนาค

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มยางสีสุราช

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

4

ไวน์ข้าวเหนียว/ข้าวหมากห่อใบตอง

นายคมสัน  ขยันการ

นายวรวุฒิ  เทียบแก้ว

นายวิรัตน์  ปะจุระเน

นายศักดา  ทัดวงศ์

นายวิทยา  ปะวาณะศรี

นายเกรียงไกร  ปุริเส

น.ส.ภัสสร  เอาะไธสงค์

น.ส.กลัยา  ไชยรัตน์

นายอวยชัย  สารวัน

นายบุญเรือง  ขาวสะอาด

นางสุขฤทัย  เทียบแก้ว

นายปฏิพัทธ์  วงนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มวังโพนโกสุมฯ

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

การทำไก่ฝอย

นางพรรณี  นาสนชัย

นายศักชัย  มณีสาร

นายวัชพล  ศิริโอฐ

นายวิเชียร  จุฬาคำ

นางสำราญ  จุฬาคำ

ยานสุชากร  เรียนชารี

ปวช.

 

 

 

 

2

ไส้กรอกอิสานสมุนไพร

นายวัชรพล  บุญวัฒน์

นายสมโภช  สีช้าง

นางบัวใล  คุณแสง

ปวช.

 

 

 

 

3

น้ำฟักทอง

นางวงเดือน  ศรีสมสอน

นางอำนวย  ศิริโอฐ

นายวินัย  แสนพิมพ์

นายสมควร  หงอกไผ่

นายชัยวัฒน์  สีอาจ

น.ส.กัญญาณัฐ  คุณแสง

ปวช.

 

 

 

 

4

น้ำพริกเผาเหห็ดนางฟ้า

นายอ้วย  มณีสาร

น.ส.เพ็ญพร  เทียบแก้ว

นายองอาจ  พลตรี

นางอำนวย  มณีสาร

นายกรีฑา  จรรยายงค์

น.ส.จุฑาภรณ์  บุญวัฒน์

ปวช.

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยรองพื้นร่วมกับน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ ผลผลิตของแตงโม

นายชนะชัย  จริยา

น.ส.บุษบา  คงกระพันธ์

 

P

 

P

 

2

Tral density of tomatoes  (Variety ikram)

MR.Prasit   Soodsaar

 

P

 

 

 

3

Yield comparison among 6 red variety pepper.BAR,1123,TZALAF,1414,1157,83019)

MR.komsan  Prasertsri

 

P

 

 

 

4

OVERVIEW  OF  DATE  YIELD  OF  TREES  THAT WERE  PLAN  TED  ON  2008

MR.WITTAWAT  UNMAK

 

P

 

 

 

5

Choosing  a  thinning  method  in  Medjoul  dates:Thinning  number of blossoms (san – San) in  a  frower  and  number  of  fruit  per  blossom  Moshav  Zofar  Arava, Israel

Miss  Thanyarat  Promdonyang
Miss  kwanchanok  Phethongduang

 

P

 

 

 

6

Yield  comparison  between2 varieties of yellow sweet pepper

Miss  Yanisa  pomnin

 

P

 

 

 

7

Yield  comparison  between3 red  pepper  variants

MR. Theerayuth  Supterm

 

P

 

 

 

8

Yield comparison  between2 red pepper  variants

MR. Teerawat  Yamasa

 

P

 

 

 

9

Compering  yield  and  quality  of  eggplant  variety  Baladi

MR. pongpisut  Pondonko

 

P

 

 

 

10

Trial  density  of  tomatoes  (Variety  ikram)

MR.PHONDET  KETKAFO

 

P

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

โครงงานวิทยาศาสตร์

ผลการใช้อาหารสูตรแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกเทศ

1. นางสาวภาวดี  ทองสุข

2. นางสาววรัญญา  สำราญราษฏร์

ปวส.

P

P

P

 

2

โครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการใช้น้ำหมักใบหูกวางความเข้มข้นแตกต่างกันต่อการฟักของปลาดุก

นางสาวเปรมสินี  ศรีชื่น

นางสาวปาริชาติ  เสนนอก

นางสาวเกษรินทร์  รัตนนท์

ปวช.

P

P

P

 

3

สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สารสกัดพริกสำหรับการเลี้ยงปลา

1. นายอิสรา  สานิพามณี

2. นายสมพร  ประกอบคำ

3. นางสาวภาวดี  ทองสุข

4. นางสาวพิมพ์ใจ เภาศรี

5. นายธานินทร์ ศรีหวัง

 6. นางสาวรุจิราภรณ์ วรรณะ

 7. นายกรรชัย สุขพันธ์

 8. นางสาวเปรมสินี ศรีชื่น

 9. นายอธิป   ไปดง

 10. นายวัชรากร ศรีกุลคร

ปวส.

P

P

P

 

4

ผลการใช้บัวบกผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตสุกรอนุบาล

นายยศพนธ์  อ่องโสภา

นางสาวสุกัญญา  ปราบพล

ปวส.

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

เตาเผาขยะลดมลพิษ

นายวุฒินันท์  ประทุมชัย

นายภูบดินทร์  พรมนวล

นายวันธงชัย  อนุอัน

 

 

 

 

 

2

ถังขยะออโต้

นายภูวนารถ  กลิ่นอาจ

นายมงคล  สายโค้งกลาง

 

 

 

 

 

3

อุปกรณ์ให้น้ำอัตโนมัติ

นายดนุพร  ทับอาษา

นายวรวุฒิ  เสนาเทพ

นายณัฐวุฒิ  ทองภูบาล

 

 

 

 

 

4

เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศ

นางจิรศักดิ์  บุญโกมุด

นายนัฐพล  อามาตย์สมบัติ

 

 

 

 

 

5

เครื่องตากเอนกประสงค์

 

นายวิโรจน์  ไกรรักษ์

นายศุภกิจ  อินทวงศ์

 

 

 

 

 

6

เครื่องหั่นกล้วยอัตโนมัติ

นายสุภากร  พรลำเดช

นายเกียรติศักดิ์  แสนละคร

นายทศพล  คำวิสิทธิ์

 

 

 

 

 

7

เครื่องปลูกต้นกล้าอัตโนมัติ

นายศุภวิทญ์  ขันชภัชน์

นายเอกพันธ์  หาญประชุม

นายธนภัทร  บุญเอิบ

 

 

 

 

 

8

อุปกรณ์ให้อาหารปลาพร้อมเพิ่มออกซิเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

นายพงศธร  โยธการี

นายไพวัล  หวังสวัสดิ์

นายวีรพล  ขุลี

 

 

 

 

 

9

กังหันผลิตไฟฟ้าจากแรงโน้มถ่วงของโลก

นายคมเพชร  เฉยเฉี่ยว

นายณัฐพงษ์  วงศรีแก้ว

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

10

อุปกรณ์ให้อาหารปลาพร้อมฉีด EM อัตโนมัติ

นายประสิทธ์  สิทธิเสนา

นายไชยา  วงชาลี

 

 

 

 

 

11

ปั้มลมจากพลังงานแสงอาทิตย์

นายทวี  นนทนำ

นายเสกสรร  โพธิ์ปัญญา

นายกฤษดากร  มิตราช

นายมารุพงศ์  ทัพธานี

 

 

 

 

 

12

ถังหมัก EM พลังงานความร้อน

นายอานนท์  คำนาค

นายพีรพล  แสงราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ

นางสาวจันทการต์  พรมธิดา

นางสาวจิระนันท์  นูชิต

นางสาวกาญจนานัส  คุณแสง

ปวช.

P

 

 

 

2

คุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการ โรงแรม Peach Hill H

นางสาวอัสมา บุหงา

นางสาวอรทัย ไชยสุข

นางสาววรรณวิษา ศิลาคำ

ปวช.

P

 

 

 

3

การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม

นายอำมล ร้อยแก้ว

นางสาวรสสุคนธ ทับทิมหิน

นางสาวพนิดา  นาทันวิ

ปวช.

P

 

 

 

4

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารไทย ร้านชิลลี่ดิโอล์ด ภูเก็ต

นายกรกต มณีเนตร

นายนพดล ภูครองทอง

นายกรรณชัย ทับสุริ

ปวช.

P

 

 

 

5

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้องอาหารโรงแรม Peach Blossom Resort

 

นางสาวพิมพ์ลภัส พลศรี

นางสาวนภาพร พลศรี

นาวสาวกาญจนา เถื่อนแสง

 

ปวช.

P

 

 

 

6

การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมดิโอล์ด กะรน บีช รีสอร์ท

นางสาวปิยกรณื หอมราตรี

นางสาวสรัญญา อาโน

ปวส.

P

 

 

 

7

น้ำยาล้างห้องน้ำจากน้ำหมักเปลือกสับปะรด

 

นางสาวณัฎฐา สายคำวงษ์

นางสาวพรพรรณ ชนยุทธ

ปวส.

P

 

 

 

8

การศึกษาความพึงพอใจจากการใช้บริการ

สปาเพื่อสุขภาพ

 

นายภราดร คุมแดนมน

นางสาววิยะดา บุญยวุฒิ

ปวส.

P

 

 

 

9

การศึกษาความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่ออาหารคลีน

 

นายกิตติพงษ์ ขามรัตน์

นางสาวจิรารัตน์ โมชัย

ปวส.

P

 

 

 

10

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

นางสาวพัชรียา เกไธสง

นายวีระ สว่างสุข

ปวส.

P

 

 

 

11

ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุกกี้เพื่อสุขภาพ

นางสาวศิรินันท์ บุยสมยา

นายธีรภัทร หงษ์ทอง

ปวส.

P

 

 

 

12

คุณลักษณะที่ดีของพนักงานประกอบอาหาร

นางสาวบวรลักษณ์ แซ่ลิ่ม

นางสาวชลุทตา วงธิสอน

ปวส.

P

 

 

 

13

ศึกษากระบวนการทำซุปเผือก

นางสาวปิยะวรรณ ดวงจันทรืโชติ

นางสาวจิตราภรณ์ ฤทธิ์ทรงเมือง

ปวส.

P

 

 

 

14

การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องอาหาร

นางสาวสิริพรรณ เรืองแสน

นางสาวเสาวลักษณ์ มาลาหอม

ปวส.

P

 

 

 

15

ศึกษาความพึงพอใจกิจกรม Happy Birthday สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า

นางสาวมลินี การสะอาด

นางสาวสุพตรา สมขาว

ปวส.

P

 

 

 

15

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน

นายศุภชัย ชัยบาล

นางสาวนิธิมา เสพสุข

ปวส.

P

 

 

 

16

การศึกษาความพึงพอใจกับการใช้บริการงานต้อนรับส่วนหน้า

นางสาวรุธิรา ฮาตระวัง

นางสาวสุจิตรา พระนาจันทร์

ปวส.

P

 

 

 

17

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวอัจฉรา คำบุญเกิด

นายวรเชษฐ์ เศษรักษา

นางสาวนิภาพร เอกรัมย์

ปวช.

P

 

 

 

18

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวมุกดารัตน์ จันทบุรี

นายจักรกฤษณ์ เสนปอภาร

นายชาญณรงค์ วงศ์วอ

 

P

 

 

 

19

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวดวงหทัย ดังเหวียน

นางสาวชนาสุดา ฤทธิ์ชาญ

นายสุริยา ด้วงคำจันทร์

 

P

 

 

 

20

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวกันทิวา ไชยศาลาแสง

นางสาวจุฑามาศ กุลาสืบ

ปวส.

P

 

 

 

21

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวมลทิยา  อสุรีย์

นางสาวสาวิตรี  ศรีภูชน

 

P

 

 

 

22

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาววราภรณ์  ภูครองนาค

นางสาววรนุช  พลลาภ

 

P

 

 

 

23

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นางสาวจิรนันท์  คะเนวัน

นายเอกวัฒน์  ชัยวงศ์

 

P

 

 

 

24

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นายณัฐพงษ์  สมพิทักษ์

นางสาวอรปรียา  แก้วกาหลง

 

P

 

 

 

25

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นายภูมัย  เกียงวิเศษ

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์รน้ำพร้อมดื่มไหมโพดราชินีทับทิมสยาม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่41

1.นางสาวจิตรลดา  รักษาพล

2.นางสาวนริศรา   เทียกนา

3.นางสาวกรวรรณ ยศคำลือ

 

ปวช.

 

 

 

2

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง เฟรนช์ฟรายส์ purple sweet potato ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่41

1.นางสาวฟ้าจุฬา  ประทุม

2.นางสาววันวิสา   สีเทา

3.นางสาวภคพร    คำเรืองศรี

4.นางสาวกนกพร  ดวงแก้ว

5. นางสาวฟ้าใส    อุดมทรัพย์     

 

 

 

 

3

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังไร้แป้ง

1.นางสาวฟ้าจุฬา ประทุม

2.นางสาวตติญา นิวงษา

3.นางสาววันวิสา สีเทา

 

 

 

 

4

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ  ปวช.เรื่อง น้ำสลัดเสริมสารต้านเอ็นไซม์โปรติเอส จากถั่วเขียวเพาะงอก

1.นางสาววิไลลักษณ์  สมรูป

2.นางสาวกรรณิการ์   ไรระรื่น

3.นางสาวปิยะดา    มาวงแหวน     

 

 

 

 

5

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประ  เภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม

1.นางสาวจิตรลดา   รักษาพล

2.นางสาวกรวรรณ   ยศลำลือ

3.นายชนะชัย         จริยา

4.นางสาวบุษบา     คงกระพันธ์

 

 

 

 

6

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์แยมกล้วยหอมมันม่วง

1.นางสาว จิตติมา ศรีบัวบุญ

2.นาย คีตภัตร บุตรจันทร

3.นาย ชาคริต ยั่งยืน

 

 

 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน

ปีการศึกษา  2562

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย / จัดทำ

ระดับชั้น

การเผยแพร่ / ใช้ประโยชน์

สถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

ชาติ

7

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์แยมกล้วยหอมถั่วเขียว

1.นางสาว  อริษา ละเอียด

2. นาย   นิติพล     อะโน

3. นาย  ศุภชยั     พลายงา

 

 

 

8

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เค้กหัวปลี

1.นาย พงศธร แสงจันทร์

 2.นาย ภิธิพงษ์สุขเสมอ

 3.นาย ชาตรี ทองดี

 

 

 

9

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์กากข้าวโพด

1.นางสาว รัตนาพร โสภาอุทก 2. นาย ณัฐพล โตนวุธ

3. นาย สุริเยนทร์  วงละค

 

 

 

10

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ถั่วเขียวเพาะงอก

1.นางสาวพไิลวรรณ มดัตา

2.นายปรชัญา จนัทรน์ว

 

 

 

11

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลือง

1.นายวีรภัทร เถื่อนมิ่งมาตร

 2.นางสาวชลลดา ทรวงศิริ

 3.นายจักรรัตน์ แฝงสีค า

 

 

 

12

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟรนซ์ฟรายส์จากมันม่วง

1.นางสาวณิชกานต์  แสงอรุณ

2.นางสาววราภรณ์ หงษาอ่อน

3.นายวิศิษฐ์    น้อยชาลี

 

 

 

13

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปอน

1.นางสาว นริศรา เทียกนา

2.นาย สวิส ไพรัตน์

 3.นาย ณัฐชนน  จันทร์สามารถ

 

 

 

 

 

Close Menu