ข้อมูลบุคลากร

6. ข้อมูลบุคลากร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
 6.1อัตรากำลัง ปี 2565    ข้อมูล ณ วันที่  12 มิถุนายน 2566   
            
อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม      มีบุคลากรทั้งสิ้น 106คน  
ก.ข้าราชการ  50คน     
 1ผู้บริหาร 5คน      
 2ข้าราชการครู 44คน      
 3ข้าราชการพลเรือน1คน      
ข.ลูกจ้างประจำ  3คน     
 1ทำหน้าที่สอน คน      
 2ทั่วไป/สนับสนุน 3คน      
ค.พนักงานราชการ  13คน     
 1ทำหน้าที่สอน 13คน      
 2ทั่วไป/สนับสนุน คน      
ง.ลูกจ้างชั่วคราว  40คน     
 1ทำหน้าที่สอน 11คน      
 2ทั่วไป/สนับสนุน 29คน      
            
จ.มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน    
ฉ.มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่นคน    
ช.มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  2คน     
 1ข้าราชการ 2คน      
 2ลูกจ้างประจำ คน      
            
            
            
            
            
            
            
            
 6.2ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา106คน  
 ก.ครูผู้สอน64ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน34รวม98 
 – ต่ำกว่า ม.6 0คน  14คน14คน 
 – ปวช./ม.6 0คน  1คน1คน 
 – ปวส./อนุปริญญาตรี0คน  6คน6คน 
 – ปริญญาตรี 39คน  13คน52คน 
 – ปริญญาโท 25คน  0คน25คน 
 – ปริญญาเอก  คน  0คน0คน 
  รวม64คน รวม34คน98คน 
            
 6.3ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    
 ก.ครูผู้สอน12ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน28รวม40 
 – จ้างด้วยงบบุคลากร0คน  0คน0คน 
 – จ้างด้วยงบดำเนินงาน0คน  0คน0คน 
 – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน12คน  28คน40คน 
 – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)0คน  0คน0คน 
 – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ0คน  0คน0คน 
  รวม12คน รวม28คน40คน 
            
 6.3ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
6.3.1. ข้าราชการรวม40คน(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)  

ชื่

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งแผนกวิชา/งานที่สังกัดวิทยฐานะวุฒิ ป.ตรีวุฒิ ป.โท 
ระบุสาขาวิชาระบุสาขาวิชา
1นายปรัชญา  ตะภาผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารชำนาญการพิเศษปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลังค.อ.ม.ไฟฟ้า
2นายอัมรินทร์  แสงเหลารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชำนาญการพิเศษค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลศษ.การบริหารการศึกษา
3นางวิริยา  เตโชรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชำนาญการพิเศษบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4ว่าที่ร้อยเอกอาคม  รักษาพลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชำนาญการวิศวกรรมเครื่องกลการบริหารการศึกษา
5นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชำนาญการทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจศษ.การบริหารการศึกษา
6นายสุพรรณ  ไปดงข้าราชการครูสัตวศาสตร์ชำนาญการพิเศษสพ.บ.  สัตวแพทยศาสตร์
7นายไพฑูรย์  ศรีโพนทันข้าราชการครูสัตวศาสตร์เชี่ยวชาญทษ.บ.สัตวศาสตร์วท.ม.สัตวศาสตร์
8นางเพียงเพ็ญ  จ๋ายเจริญข้าราชการครูสัตวศาสตร์ เชี่ยวชาญทษ.บ.ประมงน้ำจืดวท.ม. การจัดการประมง
9นายสุนทร  ทองดีข้าราชการครูสัตวศาสตร์ชำนาญการพิเศษทษ.บ.โคเนื้อ-โคเนื้อวท.ม.สัตวศาสตร์
10นางปรีดา  แทนออมทองข้าราชการครูสัตวศาสตร์ชำนาญการพิเศษวท.บ.สัตวศาสตร์
11นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอมข้าราชการครูสัตวศาสตร์ชำนาญการพิเศษสพ.บ.  สัตวแพทยศาสตร์ 
12นายชัชวาล  รัตนธรรมข้าราชการครูสัตวศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ.สัตวศาสตร์ 
13นางสาวอรอุมา  โมห้างหว้าครูผู้ช่วยสัตวศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  / วท.บ. เกษตรศึกษา 
14นายวัชรพล  โคตรตัสสาครูผู้ช่วยสัตวศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ การประมง 
15ว่าที่ ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตรข้าราชการครูพืชศาสตร์ ชำนาญการวท.บ.พืชศาสตร์-พืชไร่
16นางพจมาส  เกิดทองข้าราชการครูพืชศาสตร์ชำนาญการพิเศษวท.บ.เกษตรศึกษากศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
17นางรจนา  ชัยพรมข้าราชการครูพืชศาสตร์ ชำนาญการทษบ.พืชศาสตร์  (การผลิตผัก)
18นายพนารมย์  เกิดทองข้าราชการครูพืชศาสตร์ชำนาญการพิเศษสส.บ.ส่งเสริมการเกษตรวท.ม.ส่งเสริมการเกษตร
19นางจริชาติ  โยธะพลข้าราชการครูพืชศาสตร์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืชวท.ม.พืชไร่
20นางสาวแพรทอง ละมุลครูผู้ช่วยพืชศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชวท.ม. เกษตรศาสตร์
21ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิรนันท์  สุริยะป้อครูผู้ช่วยพืชศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ.ปฐพีศาสตร์ 
22นายปิยชาติ  ห่วงลาวครูผู้ช่วยพืชศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
23นางธนพร  แสนบุตรข้าราชการครูเกษตรศาสตร์ชำนาญการวท.บ.เกษตรศึกษา 
24นางสาวญาณิศา  อนันต์ครูผู้ช่วยเกษตรศาสตร์ครูผู้ช่วยค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 
25นายนรงค์ฤทธิ์   โพธิ์งามครูผู้ช่วยเกษตรศาสตร์ครูผู้ช่วยวท.บ.เกษตรศึกษา 
26นางสาวประไพพิศ สัตถาผลข้าราชการครูอุตสาหกรรมเกษตรชำนาญการวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
27นายปริญญา สว่างโคตรข้าราชการครูอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.อาหารและโภชนาการ 
28นางทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์ครูผู้ช่วยอุตสาหกรรมเกษตรครูผู้ช่วยวท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
29นายภัทรพงศ์ เกตุคำข้าราชการครูช่างกลเกษตร วท.บ.เกษตรกลวิธาน 
30นายฉัตรชัย  มิตพะมาข้าราชการครูช่างกลเกษตร คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
31นายวีระพงษ์  ชมชายผลครูผู้ช่วยช่างกลเกษตรครูผู้ช่วยวศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
32นางศราญนัส  แสนตุ้ยข้าราชการครูบริหารธุรกิจชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปบธ.ม.บริหารธุรกิจ
33นางสาวณปภัช  หนองหว้าข้าราชการครูบริหารธุรกิจชำนาญการพิเศษปท.ส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.ม.บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
34นางลดาวัลย์  บุระคำข้าราชการครูบริหารธุรกิจชำนาญการพิเศษบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
35นางสาวสุปราณี  คุณเวียนข้าราชการครูบริหารธุรกิจชำนาญการพิเศษค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
36นางจิดาภา  วิระพลข้าราชการครูบริหารธุรกิจชำนาญการบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจกศ.ม.หลักสูตรและการสอน
37นางนิ่มนวล นาสินพร้อมข้าราชการครูบริหารธุรกิจ บธ.บ.การบัญชี 
38นางสาวดาริณี ปันกันสกุลครูผู้ช่วยบริหารธุรกิจครูผู้ช่วยศศ.บ.การโรงแรมก.ศ.ม.หลักสูตรและการสอน
39นางสาวกนกวรรณ  ประยูรชาญครูผู้ช่วยบริหารธุรกิจครูผู้ช่วยบธ.บ การบัญชี 
40นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์ครูผู้ช่วยบริหารธุรกิจครูผู้ช่วยทลบ.การจัดการสำนักงาน 
41นางสาวชมภู่  ภูสำลีข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทย
42นางสาวพะเยาว์  โคตรมุงคุณข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ภาษาอังกฤษกศ.ม.ภาษาอังกฤษ
43นางจิรนันท์  ดงตะนัยข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ชำนาญการค.บ. สังคมศึกษา
44นางวลัยภรณ์  ไพศาลข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ กศ.บ.ภาษาไทย 
45นางอรณิชา ไชยอำนาจข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปกศ.ม.หลักสูตรและการสอน
46นางปวันรัตน์ ราชพิลาข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
47นางสาวกัลยา  ผากาเกตุข้าราชการครูสามัญสัมพันธ์ชำนาญการค.บ. ภาษาอังกฤษ 
48นายคมสันต์  แสงเกษมครูผู้ช่วยสามัญสัมพันธ์ครูผู้ช่วยค.บ.ชีววิทยา 
49นายณัฏวรรธน์  กุศลพิทักษ์แดนครูผู้ช่วยสามัญสัมพันธ์ครูผู้ช่วยวท.บ.คณิตศาสตร์ 
50นางสาวจรัสพร ชอบขายข้าราชการ กพ.เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บธ.บ.การตลาด

 

   

พนักงานราชการ

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งแผนกวิชา/งานที่สังกัดวุฒิ ป.ตรีวุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา
ระบุสาขาวิชา
1นางสาวนงค์นุช มาตราพนักงานราชการ ครูบริหารธุรกิจ บธ.บ.การบัญชี
2นางวิมล  ศรีกันยาพนักงานราชการ ครูสามัญสัมพันธ์  ค.บ.ภาษาไทย
3นางสาวทิพย์เทวา นามจำปาพนักงานราชการ ครูบริหารธุรกิจ  บธ.บ.การจัดการบธ.ม.บริหารธุรกิจ
4นายอาทิลักษณ์  ตราชูพนักงานราชการ ครูบริหารธุรกิจ  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5ว่าที่ ร.ต.หญิงสมบุษย์  วรยศพนักงานราชการ ครูบริหารธุรกิจ  บธ.บ.การตลาดบธ.ม. การตลาด
6นางรชพร  แสนบุญมีพนักงานราชการ ครูสามัญสัมพันธ์  ค.บ.สังคมศึกษา
7นางสาวณัฐฌา เศษดาพนักงานราชการ ครูสามัญสัมพันธ์  ค.บ.คณิตศาสตร์
8นายยุทธพงศ์ วรยศพนักงานราชการ ครูช่างกลเกษตร   ปทส.เครื่องกล
9นายนิราศ  ราชโยธาพนักงานราชการเจ้าหน้าที่พัสดุบธ.บ. การบัญชี
10นายสุธิน  คำชาวงษ์พนักงานราชการ ครูช่างกลเกษตรปทส.ไฟฟ้ากำลัง
11นายต่อพงษ์  พูนลาภพันธ์พนักงานราชการ ครูสัตวศาสตร์คอ.บ.ครุศาสตร์เกษตร
12นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์พนักงานราชการ ครูธุรกิจเกษตรบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13ว่าที่ ร.ต.หญิงชยาสิริ เรืองสุวรรณ ทิพย์โภชนาพนักงานราชการ ครูสามัญสัมพันธ์  ค.บ.สังคมศึกษากศ.ม.การบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
ครูพิเศษสอน
 
ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งแผนกวิชา/งานที่สังกัดวุฒิ ป.ตรีวุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา
ระบุสาขาวิชา
1Mrs.Jennifer Palaciosครูพิเศษสอนพืชศาสตร์ปริญญาตรี ปฐมวัย
2นายธีรวัฒน์ อินอุ่นโชติครูพิเศษสอนช่างกลเกษตรวท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
3นายปฎิพัทธ์  กัสมังครูพิเศษสอนเกษตรศาสตร์วท.บ.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การอาหาร
4นายอภิชาติ อุไรล้ำครูพิเศษสอนเกษตรศาสตร์ค.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
5นางสาวอชิรญา โยธามาศครูพิเศษสอนเกษตรศาสตร์วท.บ.สัตวบาล
6นางสาวสุจิตตา พลลาภครูพิเศษสอนเกษตรศาสตร์บธ.บ.การบัญชี
7นางสาววิลาสินี  วังคะฮาดครูพิเศษสอนสามัญสาพันธ์ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
8นายประวิทย์  อันทะปัญญาครูพิเศษสอนพืชศาสตร์วท.บ. ( เทคโนโลยีภูมิทัศน์ )
9นางสาววรณัฎฐา  จ๋ายเจริญครูพิเศษสอนเกษตรศาสตร์วท.บ. การประมง
10นายชาญชัย  เกิดดำครูพิเศษสอนสัตวศาสตร์คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร

ลูกจ้างประจำ

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งแผนกวิชา/งานที่สังกัดวุฒิ ป.ตรีวุฒิ ป.โท ระบุสาขาวิชา
ระบุสาขาวิชา
1นายกุศล  คำใสอินทร์ลูกจ้างประจำพนักงานทั่วไปป.4
2นายนิพล จันทมานลูกจ้างประจำพนักงานบริการเอกสารทั่วไปปวส.
3นางจุฑามาส ชงัดเวชลูกจ้างประจำพนักงานพิมพ์ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งแผนกวิชา/งานที่สังกัดวุฒิ ป.ตรี
ระบุสาขาวิชา
1นางสาวเยาวเรศ พันโกฏิลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการวท.บ.คอมพิวเตอร์
2นายรัชชานนท์  พลโรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจนท.งานสื่อฯบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3นางสาวกนกพร บุญใบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่งานบุคลากร/งานบัญชีบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4นางสาวปริศนา แก้วอาสาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่พัสดุบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5นายธุมากร  แก้วตั้งชึ้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลมัลติมีเดียแอนิเมชั่น
6นางสาวอรทัย คำพิพจน์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่การเงินปวส.การบัญชี
7นายมานพ ขำเอี่ยมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนพนักงานขับรถยนต์บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8นายณัฐพงษ์  ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปวส.
9นายนฤพล ภูสีฤทธิ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ทะเบียนบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10นายธนาธร  พรมมะไลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาปวส.การบัญชี
11นางสาวธิดารัตน์  สารจันทร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานฯศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
12นางสาวกัณญาภัสร์  วัฒนราชลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯศศ.บ.การจัดการโงแรม
13นายอำนวย  บุญปรากาญจน์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนยามรักษาการณ์ม.3
14นายปรีชา  บุญปรากาญจน์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนยามรักษาการณ์ม.3
15นายพิทักชัย  โสกชาตรีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนยามรักษาการณ์ม.3
16นางภัทราภรณ์  แถวนาชุมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจนท.ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาปวส.

ลูกจ้างรายวัน

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งงานที่สังกัดวุฒิการศึกษา
1นายทองใส ทัพธานีลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.6
2นายบรรทม คำใสอินทร์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.6
3นางสุพี สมบัติทาลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรม.3
4นายสหัส ทัพธานีลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.4
5นายถาวร  คำใสอินทร์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.6
6นายเพชร คำพิพจน์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.6
7นายเมฆ เทียมมาลาลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรป.4
8นายสุนทร นาสินพร้อมลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.6
9นายอดิศักดิ์  ทัพสุริย์  ลูกจ้าง  ชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือป.4
10นางไกรษร ทัพสุริย์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปวช.
11นางอุดม  ทัพสุริย์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรป.6
12นายศุภวิชญ์  ขันชะพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรปวช.
13นายกรวิชญ์ ชาญเชี่ยวลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรม.6
14นายโชคชัย  จุลศรีลูกจ้างชั่วคราวรายวันฝ่ายบริหารทรัพยากรป.6
Close Menu