MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายนิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้บริหารจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นสักขีพยานในการลงนามทำความร่วมมือ 
     ทั้งนี้ ในการลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสินค้าการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย สอดคล้องไปกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ในการที่จะถ่ายทอดเรื่องการประกอบอาชีพ การทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการจัดการความรู้การประกอบอาชีพ การทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประกอบกับการทำความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการจัดการความรู้การประกอบอาชีพ การทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไว้ในข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ในการจัดการทำฐานข้อมูลพื้นที่การเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และการส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนกัน อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ใส่ความเห็น

Close Menu