วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
M
ahasarakham College   of  Agriculture  Technology
 
ปรัชญา
(Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน  
   
     
อัตลักษณ์
(Identity)
มารยาทดี  มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ  
   
     
เอกลักษณ์
(Uniqueness)
สร้างคนดีสู่สังคม อบรมวิชาการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
   
     
วิสัยทัศน์
(Vision)
ปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559  
ครูเชี่ยวชาญ  งานฟาร์มเด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงนักศึกษา นำพาชุมชน สู่สากลอาเซียน  
     
พันธกิจ
(Mission)

ปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559  
1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ครูมืออาชีพและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  
2. จัดระบบงานฟาร์มให้เป็นมาตรฐานและมีการจัดการที่ดี  
3. จัดระบบการเรียนการสอนที่สร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้และทักษะอาชีพได้มาตรฐานสามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
4. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
5. จัดอบรมและให้บริการด้านวิชาชีพที่หลากหลาย  
6. บริหารจัดการเป็นมาตรฐานสากลใช้หลักธรรมาภิบาล  
   
   
 

กลับหน้าหลัก