ข้อมูลอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ตึกอำนวยการ

 

ห้องผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ห้องประชุมวิทยาลัยฯ

ห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

อาคารเรียน 1

ห้อง 121,124,125

ห้องพักครูแผนกวิชาพืชศาสตร์

ห้องแนะแนวการศึกษา

ห้องพยาบาล
ห้องโครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล
ห้องโสตทัศนูปกรณ์เล็ก

ห้องโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

ห้องเก็บวัสดุสื่อการสอน
 

อาคาร 2

ห้อง  223, 224,221

ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติการ Central Lab
ห้องปฏิบัติการเคมี 1
ห้องปฏิบัติการเคมี 2
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการพุทธศาสนา
ห้องเอกสารงานพิมพ์

อาคาร 3

ห้อง  312, 325, 335,
       336 , 337,338

 

ห้องพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 314

ห้องโสตทัศนศึกษา 321
ห้องสื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 322
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 324
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 326
ห้องปฏิบัติการบัญชี 331
ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน 332
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 333 (เก่า)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 334
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย 313
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ 314
ห้องพยาบาล 315
ห้อง Self Access Learning 316
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 311

อาคารพืชศาสตร์

.1,   พ.2,   พ.3

-

อาคารสัตวศาสตร์

. 1,  ส.2,   ส.3

ห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์

อาคารช่างเกษตร

 

. 2 (224)

ห้องพักครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
ห้องปฏิบัติการช่างก่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการช่างเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการช่างเชื่อม

อาคารอุตสาหกรรม

 

. 111

ห้องพักครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

>>>>>>  หน้าหลัก  <<<<<<