อัตรากำลังในปีงบประมาณ 2555
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 
ประเภท รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม
  1.  ฝ่ายบริหาร 5 0 5
  2. ครูผู้สอน 21 22 43
  3. ข้าราชการพลเรือน  -
  4. ลูกจ้างประจำ 12 2 14
  5. พนักงานราชการ 2 10 12
  6. ลูกจ้างชั่วคราว (สอน) 1   1
  7. ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 7 6 13
  8. ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 6 2 8
รวม 55 42 96

 

 
 

จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

 
 
ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าป.ตรี รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
  1.  ฝ่ายบริหาร 1   1 4   4             5 0 5
  2. ครูผู้สอน   1 1 13 14 27 7 8 15       20 23 43
  3. ข้าราชการพลเรือน                              
  4. ลูกจ้างประจำ               1 1 12 1 13 12 2 14
  5. พนักงานราชการ         2 2 2 8 10       2 10 12
  6. ลูกจ้างชั่วคราว
     (สอน)
            1   1       1   1
  7. ลูกจ้างชั่วคราว
     (รายเดือน)
            1 4 5 6 2 8 7 6 13
  8. ลูกจ้างชั่วคราว
     (รายวัน)
            1   1 5 2 7 6 2 8
รวม 1 1 2 17 16 33 12 21 33 23 5 28 53 43 96

 

 
 

ที่มา:  งานบุคลากร   ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม  2555
 

 
 

 
 


กลับหน้าหลัก