วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติความเป็นมา

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\history\history_mcat_files\map_mcat.jpg         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรม
กรมอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชีย หมายเลขที่
14 ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคาม
กับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับหลักกิโลเมตรที่
13 เลขที่ 147  ตู้ ป.ณ. 13  ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์
44000 โทรศัพท์ 0-3474-6284
โทรสาร 0-4374-6285  โดยได้ใช้พื้นที่สาธารณาประโยชน์รวมทั้งสิ้น 854 ไร่

        ปีพุทธศักราช  2522  รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเกษตรกร   และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้น
10  แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม
เป็น
1 ใน  10  แห่งที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2522  เพื่อจัดการศึกษา
ทางด้านอาชีวศึกษาเกษตร

       ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนครจัมปาศรี
ขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันที่
12 กันยายน  2537    ภายใต้การบริหารงาน
ของบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม
 เพื่อให้การจัดการศึกษาสนองความต้อง
การของท้องถิ่นมากขึ้น

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\history\history_mcat_files\cutout_mcat.jpg
                   ปีพุทธศักราช 2540   วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม  ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  (Mahasarakham College of Agriculture and Technology)  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

รายนามผู้บริหารจากอดีต-ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ลำดับที่

รายนามผู้บริหาร

ตำแหน่ง

พ.ศ.

วุฒิการศึกษาสูงสุด

1

นายธนูทอง     ทานะ 

รก.ผอ.

2522

-

2529 

 

2

นายนิยม        จิตรแก้ว

ผอ.

2529

-

2532

 

3

นายประกอบ   รัตนพันธ์

ผอ.

2532

-

2536

 

4

นายจงรัก       วณิชาชีวะ

ผอ.

2536

-

2539

 

5

นายอธิป        นนทะลี 

ผอ.

2539

-

2543

  กศ.ม. การบริหารการศึกษา

6

นายสมศักดิ์    ชื่นใจ

ผอ.

2543

-

2547

  กศ.ม. ไทยคดีศึกษา

7

ดร.จำลอง      วรรณโคตร

ผอ.

2547

-

2549

 

8

ดร.ชาติชาย    เกตุพรหม

ผอ.

2550

-

2556

  ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

9

นายดุสิต        สะดวก

ผอ.

2556

-

ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัติสถานศึกษา

 

 

 

ปีการศึกษา

เกียรติประวัติ

หมายเหตุ

 

 

 

2531

- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอาชีวศึกษา

 

2535

- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา

 

2535

- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่กิจกรรมคิวซีดีเด่น ระดับกองสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2535,2536

- ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค และระดับชาติ 2 ปีซ้อน

 

2537

- ได้รับรางวัลที่ระดับกรมอาชีวศึกษาในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่ สแตนเลสประเทศไทย จำกัด

 

2540

 - ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2541

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ

 

2543

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมประพฤติ ปฏิบัติตามคุณธรรมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

 

2549

- ได้คะแนนรวมลำดับที่ จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการ  ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ได้คะแนนรวมลำดับที่ จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการ  ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ

 

2550

 

- ได้คะแนนรวมลำดับที่ จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการ  ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ
-
นายไกรสร  ภิเพก  ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา  2550

 

2551

 

- ได้สถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลางประจำปี 2551
-
นายวีรยุทธ  สิทธิ์เสนา   ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา  2551

- ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2551

   ประเภทที่ 1  การดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

   ประเภทที่ 2  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่ขยายสู่ชุมชนดีเด่น

   ประเภทที่ 7  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “ถังหมักแก๊สชีวภาพ”

  - ได้คะแนนรวมลำดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 30

-  รับโล่จากนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนื่องจากจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2551
   ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2551

 

2552

-นายจักรพงษ์   หอมแสง ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2552

 -  ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ สอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552   สถานศึกษาพอเพียง 2552”  (25 กุมภาพันธ์ 2553)

 - ได้รับเกียรติบัตรชนะในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่  2  ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาคประจำปี  2552

 ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 ระดับชาติ

 - ได้โล่เกียรติคุณ มีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2552”  
จากนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (22 กันยายน 2552)

- ชนะเลิศในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552  (27 พฤศจิกายน 2553)
   ประเภทที่  1  การดำเนินงานภายในวิทยาลัย  ปี  2552  ชนะเลิศ
   ประเภทที่ 4 ราษฎรที่นำความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้  และขยายผลดีเด่น  ปี  2552

-  นายชาติชาย  เกตุพรหม ผู้อำนวยการรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
อกท. ประจำปีการศึกษา 2551
   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชุกมารี เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552  

-  ผลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับชาติ 
     ประเภทที่  1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัย  ปี  2552  ชนะเลิศ
     ประเภทที่  4 ราษฎรที่นำความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้  และขยายผลดีเด่น ปี 2552
     ประเภทที่  8 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี  ปี 2552  ชนะเลิศ

 

2553

- นายชาติชาย เกตุพรหม  ผู้อำนวยการได้รับรางวัล เพชรแผ่นดิน”  ครูมีคุณค่าทางการศึกษา
สาขาผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(27 กุมภาพันธ์ 2553)

- อกท.หน่วยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะและการประกวดต่าง ๆ
   ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2553  วษท.แพร่    (21 กุมภาพันธ์ 2554)
- นายประทีป  ประวันทะกัง ได้รับยกย่องให้เป็น สมาชิกอกท. ดีเด่นระดับชาติ การศึกษา 2553
- ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2  (2549-2552) ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 (
9 กันยายน 2553)

- ผลการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับชาติ 
  ประเภทที่ 1  การดำเนินงานภายในวิทยาลัย  ปี  2553 ชนะเลิศ
  ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันในระบบนำไปใช้ได้ผล  ปี  2553 ชนะเลิศ
  ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  ปี  2553  ชนะเลิศ

 

2554

- ได้รับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชทานเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2554)
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ด้านแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2554 จาก คุรุสภา
- ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554
      ประเภทที่การดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  
      ประเภทที่ 2 วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น ได้รับอันดับ ระดับประเทศ
      ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันในระบบนำไปใช้ใด้ผล ได้รับอันดับ 2 ระดับประเทศ (นายจรินทร์  ภูดรชัย)
      ประเภทที่  7  ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับประเทศ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์   “รถเข็นพ่นน้ำหมักชีวภาพ
      ประเภทที่  8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ระดับประเทศ งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี
                 “ผลของน้ำหมักชีวภาพต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนและกุยช่ายขาว
- นายชาติชาย เกตุพรหม ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7
   ประจำปี 2554

 

2555

- ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2555
      ประเภทที่ 2  ได้รับอันดับ 1 วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น  
      ประเภทที่ 7  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  “ถังหมัก อีเอ็ม สะดวกใช้”   
      ประเภทที่ 8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1  งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี        
- ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ  ประจำปี 2555
      ประเภทที่ 2  ได้รับอันดับ 2   วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น
      ประเภทที่ 7  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  “ถังหมัก อีเอ็ม สะดวกใช้”  
      ประเภทที่ 8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี 
       "ผลของหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ อีเอ็ม และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร"

 

2556

-ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาค  ประจำปี 2556
      ประเภทที่ 1  การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น  ปี  2556   ชนะเลิศ
      ประเภทที่ 2  ได้รับอันดับ 1 ครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายพนารมย์ เกิดทอง)
      ประเภทที่ 7  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
        อุปกรณ์ให้น้ำสัตว์ปีกผสม EM แบบประหยัด”  (นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน)   
      ประเภทที่ 8  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี     
        "ผลการเสริมกากมันสำปะหลังหมัก EM ต่อสมรรถนะการผลิตเป็ดเนื้อพันธุ์บาบารี่"    (นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน)   

- ได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ  ประจำปี 2556
      ประเภทที่ 1  การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น  ปี  2556   ชนะเลิศ
      ประเภทที่ 2  ได้รับอันดับ 1 ครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น   (นายพนารมย์ เกิดทอง)
 -ได้รับรางวัลโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปี 2556 ชนะเลิศระดับชาติ
      ประเภทที่ 6  การดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ผล
      ประเภทที่ 5  การดำเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์
      ประเภทที่ 15  การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      (20-21 มกราคม 2557 วษท.สงขลา)

 

2557

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับดีมาก และมีผลคะแนนเต็ม 100%

 

2558

- เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37

 

 กลับหน้าหลัก