วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเปิดสอนหลักสูตร
 

ระดับ/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช
2556

  เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

  พืชศาสตร์

  สัตวศาสตร์

  ช่างกลเกษตร

  อุตสาหกรรมเกษตร

  พาณิชยกรรม

 การบัญชี

  การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การโรงแรม

  การโรงแรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช
2557

  เกษตรกรรม

  พืชศาสตร์

 

  สัตวศาสตร์

 การผลิตสัตว์

  เกษตรศาสตร์

 

  บริหารธุรกิจ

  การบัญชี

 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\curiculum\10412.gif

กลับหน้าหลัก