จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558
แยกตามสาขาวิชา และชั้นปี

 

จำนวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
แยกตามสาขาวิชา และชั้นปี

 

 รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 854 คน

กลับหน้าหลัก

ี่มางานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ข้อมูล ณ วันที่  30 March 2559