ข้อมูลสถานศึกษาประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     
     
  สภาพทั่วไปของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
   ๑.  คุณภาพนักศึกษา  
    ๑.๑  นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
    ๑.๒  นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น   
    ๑.๓  นักศึกษามีบุคลิกภาพดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  
   
  ๒.  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   
    ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร  
    ๒.๒  การพัฒนาการเรียนการสอน   
    ๒.๓  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
    ๒.๔  การพัฒนากิจการนักศึกษา  
    ๒.๕  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   
    ๒.๖  การค้นคว้า  วิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
   
  ๓.  การบริหารการจัดการ  
    ๓.๑  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
    ๓.๒  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
    ๓.๓  การบริหารงบประมาณและการบริการ  
    ๓.๔  การบริหารงานอาคารสถานที่  
    ๓.๕  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
   
  ๔.  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
    ๔.๑  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษา  
    ๔.๒  ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน   
   
  ๕.  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  
    ๕.๑  คุณลักษณะของผู้บริหาร  
    ๕.๒  คุณลักษณะของครู  
    ๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
    ๕.๔  การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร  
   
  ๖.  ความดีเด่นของสถานศึกษา  
    ๖.๑  ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครู  และนักศึกษา  
    ๖.๒  อัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
       
 

กลับหน้าหลัก