พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง (ภาษาไทย) คุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม


โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง (ภาษาไทย) คุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม (ภาษาอังกฤษ) The Qualities of Dried Banana from Kluai Namwa and Kluai Hom
โดย : 1. น.ส.อัญชลี ศรีประพัฒนาวงศ์  2. นายปพนสรรค์ ศุขเกษม 3.น.ส.อภิญญา ศรีโยแก้ว
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ : 2556

บทคัดย่อ
.......การศึกษาระยะเวลาการอบกล้วยด้วยโรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม พบว่าเวลาที่ใช้ในการอบกล้วยที่เพิ่มขึ นมีผลท้าให้น้าหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง และจากการหาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ของกล้วยก่อนอบพบว่า กล้วยมีปริมาณน้าตาลในรูปของ ºBrix แตกต่างกัน โดยกล้วยน้าว้ามีค่าสูงสุดคือ 25.05 รองลงมาคือ กล้วยหอม 20.80 นั่นคือ กล้วยหอมเป็นกล้วยที่มีความหวานน้อยกว่ากล้วยน้าว้า
.......ขั้นตอนที่ 2 การศึกษากล้วยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยอบม้วนจากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมที่ผสมและไม่ผสมน้าผึ งในการอบ แล้วท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัสคุณลักษณะในด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื อสัมผัส พบว่าคุณลักษณะด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ และด้านเนื อสัมผัส ผู้ทดสอบให้การยอมรับกล้วยหอมอบน้าผึ งมากที่สุด รองลงมาคือ กล้วยหอมอบ กล้วยน้าว้าอบน้าผึ ง และต่้าสุดกล้วยน้าว้าอบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า กล้วยหอมได้รับการยอมรับมาก กว่ากล้วยน้าว้า และการผสมน้าผึ งในการอบได้รับการยอมรับมากกว่าการไม่ผสมน้าผึ้ง
คาสาคัญ : กล้วยอบ กล้วยน้าว้า กล้วยหอม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcat.ac.th/webnuke/news/data56/planner/supasit56.pdf
ข่าวโดย : ศุภสิทธิ์
อ่าน 839 ครั้ง
วันที่ 16 มกราคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:52:53:PM