พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
ผลของหัวเชื้อ
ชื่อเรื่อง : ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
โดย : นายสุวนิจ ชื่นชม และนายจรัล ภูมิดรชัย
ครูที่ปรึกษา : ครูไพฑูรย์ ศรีโพนทัน และนายสุพรรณ ไปดง
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีที่วิจัย : 2555

บทคัดย่อ
.....การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงละลายด้วยหัวเชื้อ EM ต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนมแม่เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ใช้ลูกสุกรทั้งหมด 20 ตัวจากแม่สุกร 5 แม่ ๆ ละ 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล๊อค (Randomized Completely Block Design, RCBD)
.....ผลการทดลองพบว่าอายุลูกสุกรท้องร่วงอยู่ในช่วง 7 - 10 วัน มีน้้าหนักเริ่มรักษาประมาณ 2.5 – 3.5 กิโลกรัม จากการรักษาลูกสุกรท้องร่วง พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับยาปฏิชีวนะcolistin หัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น มีจ้านวนวันรักษาหายเฉลี่ย เท่ากับ 3.4, 3.6, 3.4 และ 4.2 วันตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่าง ทางสถิติ (P>0.05) ด้านน้้าหนักหย่านม พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น และหัวเชื้อ EM มีน้้าหนักหย่านม เท่ากับ 7.04, 7.00 และ 6.76 กิโลกรัม/ตัว ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะcolistin มีน้้าหนักหย่านมต่้าที่สุด เท่ากับ 6.58 กิโลกรัม/ตัว แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มที่ได้รับหมากนวลแห้งผงท้าละลายด้วย หัวเชื้อ EM และน้้ากลั่น
.....ส่วนอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น และหัวเชื้อ EM มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 200, 197 และ 189 กรัม/ตัว/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะcolistin มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยที่สุดเท่ากับ 174 กรัม/ตัว/วัน แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มที่ได้รับหมากนวลแห้งผงท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM และน้้ากลั่น

คาสาคัญ : ลูกสุกรท้องร่วง, หมากนวลแห้งผง, หัวเชื้อ EM

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.mcat.ac.th/webnuke/webnuke/news/data56/planner/pitoon_pdf1.pdf
ข่าวโดย : ไพฑูรย์
อ่าน 642 ครั้ง
วันที่ 15 ธันวาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:17:34:PM