พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการฝึกอบรมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการฝึกอบรมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ


 
    นายอภิมุข  ศุภวิบูลย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยมีครูปกรณ์ อินศร เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2556  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. 60 คน และปวส. 20 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูบุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ ตลอดจนงานกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดเ้ข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในครั้งนี้ด้วย

  
  

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1134 ครั้ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:14:42:PM