พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
อกท.หน่วยมหาสารคาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยมหาสารคามโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพแก่สมาชิก อกท.หน่วยมหาสารคาม และเพื่อเผยแพร่ผลงานพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหน่วย อกท.และศิษย์เก่า อกม.หน่วยมหาสารคาม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 38 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สำหรับการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีหน่วยมหาสารคามในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.และการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า อกท. หน่วยมหาสารคาม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสมาชิกและผลงานของชมรมวิชาชีพ การแสดงความสามารถด้านการแข่งขันทักษะสาขาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนันทนาการของสมาชิก และการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิก อกท.หน่วยมหาสารคามเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานกิจกรรมของชมรมวิชาชีพจำนวน 5 ชมรมประกอบด้วย ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร ชมรมวิชาชีพการบัญชี และชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวน 1,200 คน.........25 สิงหาคม 2559

ข่าวโดย : admin
อ่าน 554 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:59:31:PM