พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : Open House
Open
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เปิดบ้าน Openhouse 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครองหวังดึงเด็กเข้าเรียนตอบโจทย์การมีงานทำ ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ สายอาชีวะสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 และชั้นมัธยมปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกล่าว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อแนะแนว แนะนำให้นักเรียน ผู้ปกครอง มองเห็นว่าอาชีวศึกษาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียนแล้วสามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างไร และสะท้อนภาพการเรียนอาชีวศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิ ถ้าเลือกเรียนสาขาช่างก็จะสามารถซ่อมแซมดูบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ในสาขาช่างเกษตรและสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาเกษตรกรรมก็จะเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีไปบริหารจัดการในสวน ในฟาร์ม ในไร่ เป็นต้นโดยอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบ “ทวิภาคี” เรียนด้วยได้ประสบการณ์จริงและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียน ดังนั้นผู้ที่จบอาชีวศึกษาจะมีงานรองรับที่แน่นอน มั่นคง เพราะเป็นผู้ที่ได้รับการสอนการบ่มเพาะให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด การจัดกิจกรรม Open House จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเรียนอาชีวศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการอาชีวศึกษา กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ การวัดแววหรือความถนัดด้านวิชาชีพ และการจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาเช่นสาขางานพืชศาสตร์ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาช่างเกษตร สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาผลิตสัตว์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอื่นๆอีกหลายสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครู ผู้ปกครอง ได้เกิดความเข้าใจในการเรียนอาชีวศึกษาว่าดีอย่างไรรวมทั้งเพื่อให้ครูสายสามัญและสายอาชีพได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์
อ่าน 548 ครั้ง
วันที่ 13 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:10:38:AM