พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : การทำความร่วมมือกับบริษัทคน
การทำความร่วมมือกับบริษัทคน

 วษท.มหาสารคามทำความร่วมมือกับบริษัท คนอพเปอร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Werner Knopper กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทคนอพเปอร์ จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา ด้านการเกษตร ธุรกิจบริการ และด้านอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์
และการวิจัยตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ดังนี้
1) ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) ความร่วมมือนการจัดการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 3) ความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
และ 
4) ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร  อันจะเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและกิจการของหน่วยงาน 
          ซึ่งในงานนี้ มีนายวีระพันธุ์  สำเภานนท์ รองผู้อำนวยการ และนางปราจิตร  คนอพเปอร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทคนอพเปอร์ จำกัดเป็นพยาน โดยมี
คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตุการณ์

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 971 ครั้ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:18:41:PM