สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ubefajahy
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 307

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 28
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 28

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3261841
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTCATAGORY : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

_ACTHOME » ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ » โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและ..._ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและ... "
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและ...
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง (ภาษาไทย) คุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม


โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง (ภาษาไทย) คุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม (ภาษาอังกฤษ) The Qualities of Dried Banana from Kluai Namwa and Kluai Hom
โดย : 1. น.ส.อัญชลี ศรีประพัฒนาวงศ์  2. นายปพนสรรค์ ศุขเกษม 3.น.ส.อภิญญา ศรีโยแก้ว
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์ : 2556

บทคัดย่อ
.......การศึกษาระยะเวลาการอบกล้วยด้วยโรงเรือนอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม พบว่าเวลาที่ใช้ในการอบกล้วยที่เพิ่มขึ นมีผลท้าให้น้าหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง และจากการหาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ของกล้วยก่อนอบพบว่า กล้วยมีปริมาณน้าตาลในรูปของ ºBrix แตกต่างกัน โดยกล้วยน้าว้ามีค่าสูงสุดคือ 25.05 รองลงมาคือ กล้วยหอม 20.80 นั่นคือ กล้วยหอมเป็นกล้วยที่มีความหวานน้อยกว่ากล้วยน้าว้า
.......ขั้นตอนที่ 2 การศึกษากล้วยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยอบม้วนจากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมที่ผสมและไม่ผสมน้าผึ งในการอบ แล้วท้าการทดสอบทางประสาทสัมผัสคุณลักษณะในด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื อสัมผัส พบว่าคุณลักษณะด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ และด้านเนื อสัมผัส ผู้ทดสอบให้การยอมรับกล้วยหอมอบน้าผึ งมากที่สุด รองลงมาคือ กล้วยหอมอบ กล้วยน้าว้าอบน้าผึ ง และต่้าสุดกล้วยน้าว้าอบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า กล้วยหอมได้รับการยอมรับมาก กว่ากล้วยน้าว้า และการผสมน้าผึ งในการอบได้รับการยอมรับมากกว่าการไม่ผสมน้าผึ้ง
คาสาคัญ : กล้วยอบ กล้วยน้าว้า กล้วยหอม
_ACTPOSTBY : ศุภสิทธิ์ 
_ACTPOSTDATE 16 มกราคม 2556 _ACTPOSTTIME 02:31:48 น.
_ACTLINK : http://www.mcat.ac.th/webnuke/news/data56/planner/supasit56.pdf
_ACTREADS 839 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
_ACTLASTNEWS
 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ...
16 พ.ค. 2561
 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สม...
22 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงป...
05 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ...
05 มิ.ย. 2560
 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงา...
26 ส.ค. 2559
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 นิเทศ..โครงการหารายได้ระห...
07 พ.ย. 2554
 โครงการอบรมผู้ประกอบการราย...
12 มิ.ย. 2554
 การถ่ายทำรายการคนอวดดี
22 มิ.ย. 2554
 โครงการปลูกยางพารา
28 ก.ค. 2554
 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกั...
15 มี.ค. 2556
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม