สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ubefajahy
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 307

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 28
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 28

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3261839
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTCATAGORY : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

_ACTHOME » ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ » ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกส..._ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกส... "
ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกส...
ชื่อเรื่อง : ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
โดย : นายสุวนิจ ชื่นชม และนายจรัล ภูมิดรชัย
ครูที่ปรึกษา : ครูไพฑูรย์ ศรีโพนทัน และนายสุพรรณ ไปดง
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีที่วิจัย : 2555

บทคัดย่อ
.....การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงละลายด้วยหัวเชื้อ EM ต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนมแม่เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ใช้ลูกสุกรทั้งหมด 20 ตัวจากแม่สุกร 5 แม่ ๆ ละ 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล๊อค (Randomized Completely Block Design, RCBD)
.....ผลการทดลองพบว่าอายุลูกสุกรท้องร่วงอยู่ในช่วง 7 - 10 วัน มีน้้าหนักเริ่มรักษาประมาณ 2.5 – 3.5 กิโลกรัม จากการรักษาลูกสุกรท้องร่วง พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับยาปฏิชีวนะcolistin หัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น มีจ้านวนวันรักษาหายเฉลี่ย เท่ากับ 3.4, 3.6, 3.4 และ 4.2 วันตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่าง ทางสถิติ (P>0.05) ด้านน้้าหนักหย่านม พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น และหัวเชื้อ EM มีน้้าหนักหย่านม เท่ากับ 7.04, 7.00 และ 6.76 กิโลกรัม/ตัว ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะcolistin มีน้้าหนักหย่านมต่้าที่สุด เท่ากับ 6.58 กิโลกรัม/ตัว แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มที่ได้รับหมากนวลแห้งผงท้าละลายด้วย หัวเชื้อ EM และน้้ากลั่น
.....ส่วนอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ลูกสุกรที่ได้รับหมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM หมากนวลแห้งผง 750 มก.ท้าละลายด้วยน้้ากลั่น และหัวเชื้อ EM มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 200, 197 และ 189 กรัม/ตัว/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะcolistin มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยที่สุดเท่ากับ 174 กรัม/ตัว/วัน แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มที่ได้รับหมากนวลแห้งผงท้าละลายด้วยหัวเชื้อ EM และน้้ากลั่น

คาสาคัญ : ลูกสุกรท้องร่วง, หมากนวลแห้งผง, หัวเชื้อ EM
_ACTPOSTBY : ไพฑูรย์ 
_ACTPOSTDATE 15 ธันวาคม 2555 _ACTPOSTTIME 09:34:20 น.
_ACTLINK : http://www.mcat.ac.th/webnuke/webnuke/news/data56/planner/pitoon_pdf1.pdf
_ACTREADS 642 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
_ACTLASTNEWS
 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ...
16 พ.ค. 2561
 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สม...
22 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงป...
05 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ...
05 มิ.ย. 2560
 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงา...
26 ส.ค. 2559
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 นิเทศ..โครงการหารายได้ระห...
07 พ.ย. 2554
 โครงการอบรมผู้ประกอบการราย...
12 มิ.ย. 2554
 การถ่ายทำรายการคนอวดดี
22 มิ.ย. 2554
 โครงการปลูกยางพารา
28 ก.ค. 2554
 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกั...
15 มี.ค. 2556
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม