อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand
วัน จันทร์ 26 ส.ค. 13@ 00:00:00 ICT
หัวข้อ: ผู้ประกาศข่าว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นำโดย ผอ.ดุสิต  สะดวก และนายสุวาท วงษาไฮ เข้ารับรางวัล การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ ได้รับผลการรับรองคุณภาพระดับประเทศ ๕ ดาว จากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการดุสิต สะดวก และนายสุวาท วงษาไฮ หัวหน้าแผนวิชาพืชศาสตร์ เข้ารับรางวัล การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ ได้รับผลการรับรองคุณภาพระดับประเทศ ๕ ดาว โดยวิทยาัลัยฯ ได้ส่งผลการจัดการเรีนนการสอนระบบทวิภาคี ไทย-อิสราเอล เข้าทำการประเมิน ผ่านระดับจังหวัด ๓ ดาว ระดับภาค ๔ ดาว และได้ระดับประเทศ ๕ ดาว และเข้ารับรางวัล ณ สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

บทความนี้มาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
http://www.mcat.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.mcat.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=55