www.mcat.ac.th :: ดูกระทู้ - บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_3
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_3

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    www.mcat.ac.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> มุมวิชาการและงานวิจัย
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
PP
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 39

ตอบตอบ: 11/05/2015 6:54 pm    ชื่อกระทู้: บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_3 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชื่อผลงาน เกษตรกรหมู่บ้านโพธิ์สระแก้วยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
ชื่อนักศึกษา 1. นางสาวพิชชาพร สุขพิพัฒน์
2. นางสาวเสาวคนธ์ มาอ้น
3. นางสาวอภิญญา สีโสภา
ครูที่ปรึกษา 1. คุณครูจินดา ศรีกุลบุตร
2. คุณครูศราญนัส แสนตุ้ย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชา บริหารธุรกิจ
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อันจะเป็นผลให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในชั้นเรียนที่ได้ประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น แบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และมี การทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านรู้จักบันทึกการใช้จ่ายเงินเพื่อทำบัญชีครัวเรือนที่หมู่บ้านโพธิ์สระแก้ว ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามจำนวน 30 คน ได้แก่ แบบเข้าร่วมโครงการไทยยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน และแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการไทยยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน ประเมินจากสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในการจดบันทึกในสมุดบัญชีครัวเรือนเป็นรายสัปดาห์แจกแบบสอบถามให้กับชาวบ้านและสัมภาษณ์จากชาวบ้านว่าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจโครงการเกษตรกรหมู่บ้านโพธิ์สระแก้วยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x = 4.44, S.D. = 0.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการลงบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน( x =4.54, S.D.= 0.9Cool รองลงมาได้แก่ การให้บริการของนักศึกษาช่วยในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน( x = 4.54, S.D. =0.96) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมและความตรงต่อเวลาที่จะให้บริการ( x = 4.40, S.D. = 0.70)
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    www.mcat.ac.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> มุมวิชาการและงานวิจัย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม