สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: yganucem
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 308

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 77
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 77

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3319192
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 
รายละเอียด: ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 
ชื่อผู้ศึกษา : จักรพงษ์ ดวงท้าวเศรษฐ 
ปี พ.ศ. : 2558
บทคัดย่อ 
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้น  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 26 คน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t-test 
ผลการศึกษา 
     1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้นมามีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
     2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้นมามีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.84/85.77 
     3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 04-ต.ค.-2016 ดาวน์โหลด: 464
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เครื่องยนต์ Hybrid 3 in 1 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายธนดล พลเรือง 2. นางระเบียบ ประวรรณะ
ครูที่ปรึกษา 1. นายการุณย์ ปานพันธุ์ 2. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 421
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบขออนุมัติโครงร่างงานวิัจัย 
รายละเอียด: ....  Sealedแบบขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม Innocent
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 371
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบขออนุมัติโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
รายละเอียด: .... แบบขออนุมัติโครงการสิ่งประดิษฐ์ Kiss
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 14-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 347
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เปรียบเทียบแยมข้าวโพดหวานโดยใช้ปริมาณน้านมข้าวโพดในระดับต่างกัน 
รายละเอียด:
โดย : 1. น.ส.จินตนา มะลากัน 2. นายสาราญ โพธิ์ศรีศาสตร์
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 593
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของถั่วงอกที่เพาะโดยใช้ EM และไม่ใช้ EM โดยใช้การเพาะถั่วงอกด้วยถัง 
รายละเอียด:

โดย : 1. นายทนิช โชติชุม 2. นายกฤษฎา บารุงผล
ครูที่ปรึกษา 1. นายการุณย์ ปานพันธุ์ 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 659
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การศึกษาระบบผู้เชี่ยวชาญสาหรับวินิจฉัยโรคแตงแคนตาลูป 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายสาราญ อกกม้้ 2. นายกนันต์ู้ลส้บัติ
ครูที่ปรึกษา 1. นายกาทิลักษณ์ ตราชู 2. อร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี้หาสารคา้ ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 349
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง4สายพันธุ์ 
รายละเอียด: ชื่องานวิจัย การศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง 4 สายพันธุ์
ผู้วิจัย นายอนุกูล ศรีอุดม, นายอิทธิพล จิณโรจน์ และนายญาณเดช สิงห์ทอง
ชื่อครูที่ปรึกษา นางธัญญา คงนวลอินทร์ นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา สัตวศาสตร์
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 24-พ.ย.-2014 ดาวน์โหลด: 315
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่กระดูกดำ 
รายละเอียด: ชื่องานวิจัย การศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่กระดูกดำ
ชื่อผู้ทำวิจัย นางธัญญา คงนวลอินทร์ นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน และนายสุพรรณ ไปดง
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 24-พ.ย.-2014 ดาวน์โหลด: 308
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ 
รายละเอียด: เรื่อง การศึกษาสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ
ผู้ทำวิจัย : นายวสันต์ ชิวค้า
          : นายธีรยุทธ์ สุทธิปัญโญ
          : นางสาวพัทยา ลามี
ครูที่ปรึกษา : นางธัญญา คงนวลอินทร์
            : นายสุพรรณ ไปดง
รายงานการวิจัยระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขางานสัตวศาสตร์)
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 24-พ.ย.-2014 ดาวน์โหลด: 280
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2 3   [ หน้าถัดไป >> ]

ผู้อำนวยการ


นายดุสิต  สะดวก

หน่วยงานอศจ.มหาสารคาม

  วท.มหาสารคาม
  วอศ.มหาสารคาม
  วช.มหาสารคาม
  วก.พยัคฆภูมิพิสัย
  วท.วาปีปทุม
 

รายงานผลการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เว็บ

ลิงค์เว็บ

 

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไชต์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 499

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม