สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: yganucem
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 308

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 77
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 77

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3319190
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/ฝ่ายวิชาการ


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  โปรแกรม Dev_c++ 
รายละเอียด:

นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลด โปรแกรม Dev-c++ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ที่นี่  เป็นไฟล์ Dev_65296.zip อย่าลืมทำการแตกไฟล์ .zip ก่อนการใช้งาน

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-มิ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 616
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  โปรแกรม EdrawMindMap เขียนผังงาน 
รายละเอียด: Edraw Mind Map เป็นโปรแกรมสำหรบัจัดทำผังมโนทัศน์ หรือ แผนที่ความคิด หรือ Mind Map  โปรแกรม Edraw Mind Map มีตัวอย่าง/แม่แบบตลอดจนมีวัตถุ (Object) ในลักษณะต่าง ๆ

รุ่น: ขนาด: 33 bytes
เพิ่มเมื่อ: 30-ต.ค.-2014 ดาวน์โหลด: 251
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนการเรียนระดับชั้น ปวส. 
รายละเอียด: แผนการเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 13-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 637
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายละเอียด: แผนการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 13-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 465
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
รายละเอียด:  ......สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ะดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี ......การบริการข้อมูลหลักสูตรใน Internet ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 1248
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
รายละเอียด:                หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช๒๕๕๖เป็นหลักสูตรที่พัฒนา โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการประกอบอาชีพอิสระ มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ

               รายละเอียดหลักสูตรที่เผยแพร่ในขณะนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้ศึกษา และเตรียมจัดทำแผนการจัดการศึกษาก่อนในเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจะเผยแพร่เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้

หมายเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้พัฒนาตามประกาศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงใช้หลักสูตรเดิม โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๒๕๕๑ - ๒


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 10-พ.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 866
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตารางสอนแผนวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 458
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตารางสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 371
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตารางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 403
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตารางสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 426
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]

ผู้อำนวยการ


นายดุสิต  สะดวก

หน่วยงานอศจ.มหาสารคาม

  วท.มหาสารคาม
  วอศ.มหาสารคาม
  วช.มหาสารคาม
  วก.พยัคฆภูมิพิสัย
  วท.วาปีปทุม
 

รายงานผลการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เว็บ

ลิงค์เว็บ

 

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไชต์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 499

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม