สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: yganucem
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 308

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 69
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 69

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3319234
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
รายละเอียด:  ......สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ะดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี ......การบริการข้อมูลหลักสูตรใน Internet ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 03-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 1248
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
รายละเอียด:                หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช๒๕๕๖เป็นหลักสูตรที่พัฒนา โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการประกอบอาชีพอิสระ มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ

               รายละเอียดหลักสูตรที่เผยแพร่ในขณะนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้ศึกษา และเตรียมจัดทำแผนการจัดการศึกษาก่อนในเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจะเผยแพร่เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้

หมายเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้พัฒนาตามประกาศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงใช้หลักสูตรเดิม โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๒๕๕๑ - ๒


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 10-พ.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 866
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของถั่วงอกที่เพาะโดยใช้ EM และไม่ใช้ EM โดยใช้การเพาะถั่วงอกด้วยถัง 
รายละเอียด:

โดย : 1. นายทนิช โชติชุม 2. นายกฤษฎา บารุงผล
ครูที่ปรึกษา 1. นายการุณย์ ปานพันธุ์ 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 659
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  แผนการเรียนระดับชั้น ปวส. 
รายละเอียด: แผนการเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 13-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 637
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  โปรแกรม Dev_c++ 
รายละเอียด:

นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลด โปรแกรม Dev-c++ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ที่นี่  เป็นไฟล์ Dev_65296.zip อย่าลืมทำการแตกไฟล์ .zip ก่อนการใช้งาน

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-มิ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 616
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  เปรียบเทียบแยมข้าวโพดหวานโดยใช้ปริมาณน้านมข้าวโพดในระดับต่างกัน 
รายละเอียด:
โดย : 1. น.ส.จินตนา มะลากัน 2. นายสาราญ โพธิ์ศรีศาสตร์
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 593
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  sarรายบุคคล55 
รายละเอียด:
ข้อมูล SARรายบุคคล55.rar โปรดแตกไฟล์เสียก่อน Laughing
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 04-มี.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 590 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานประกันคุณภาพ

  ตารางสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 561
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  รายงานการประเมินตนเอง SAR2554 
รายละเอียด: รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554
(Self  Assessment  Report  :  SAR)


รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 516
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานประกันคุณภาพ

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน2555 
รายละเอียด: SmileYellคณะครูทุกท่าน สามารถดาว์นโหลดเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ==> ได้ที่นี่Wink  ข้อมูลเป็นไฟล์ .zip โปรดแตกไฟล์เสียก่อน

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 07-พ.ย.-2013 ดาวน์โหลด: 507
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานประกันคุณภาพ

  แผนการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายละเอียด: แผนการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 13-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 465
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 
รายละเอียด: ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 
ชื่อผู้ศึกษา : จักรพงษ์ ดวงท้าวเศรษฐ 
ปี พ.ศ. : 2558
บทคัดย่อ 
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้น  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 26 คน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t-test 
ผลการศึกษา 
     1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้นมามีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
     2. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000–1607 ที่พัฒนาขึ้นมามีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 หน่วยการเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.84/85.77 
     3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาเพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 04-ต.ค.-2016 ดาวน์โหลด: 464
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ตารางสอนแผนวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 458
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  ตารางสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 426
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  เครื่องยนต์ Hybrid 3 in 1 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายธนดล พลเรือง 2. นางระเบียบ ประวรรณะ
ครูที่ปรึกษา 1. นายการุณย์ ปานพันธุ์ 2. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 421
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  การศึกษาคุณภาพกล้วยอบที่ได้จากกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม 
รายละเอียด:
สาขา ทั่วไป
โดย : 1. น.ส.นีรนุช ทับทะมาตย์ 2. น.ส.อัญชลี ศรีประพัฒนาวงศ์ 3. นายปพนสรรค์ ศุขเกษม
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
อกท.หน่วย : มหาสารคาม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2555

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 420
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทย 
รายละเอียด:
โดย : 1. น.ส.ธนวัน จันทร์หาญ 2. นางลดาวัลย์ อันพันลา
ครูที่ปรึกษา 1. นายการุณย์ ปานพันธุ์ 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2554

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 415
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ชาแค 
รายละเอียด:
โดย : 1. น.ส. ประกาย บุรีมาตร์ 2. นายอนุมาศ สีนา
ครูที่ปรึกษา 1. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 414
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  สผก.2 
รายละเอียด: แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 10-ต.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 409 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานแผนและงบประมาณ

  การศึกษาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากหมักมูลไก่ มูลสุกรโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์เชื้ออีเอ็ม 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายชัยปัญญา รุ่งเรือง 2. นายณัฐวุฒิ สุปัดคา
ครูที่ปรึกษา 1. นายทองเพียร สีถากาล 2. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 3. นางรชพร แสนบุญมี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 408
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  ตารางสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
รายละเอียด: ตารางสอนครู ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2555

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 01-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 404
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  ตารางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รายละเอียด: ตารางสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555
รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 403
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: ฝ่ายวิชาการ

  การศึกษาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากหมักมูลโค โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายกิตติ ศรีจันทร์โคตร 2. ด.ต.วรวิช สอรักษา
ครูที่ปรึกษา 1. นายทองเพียร สีถากาล 2. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 3. นางรชพร แสนบุญมี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 402
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  การศึกษาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากหมักมูลสุกรโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ 
รายละเอียด:
โดย : 1. น.ส.พรพิมล ดาจักร 2. นางลัดดาวัลย์ สินธุเสน
ครูที่ปรึกษา 1. นายทองเพียร สีถากาล 2. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา 3. นางรชพร แสนบุญมี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 395
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

  การศึกษาการเพาะเห็ดหอม 
รายละเอียด:
โดย : 1. นายสมพร บุญเต็ม 2. นายบุญเกิด ทุดปอ
ครูที่ปรึกษา 1. นางละมุล วงษ์จาปา 2. ดร.แก้ว ศรีบุศยกุล 3. นายสานิต ศรีสุระกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ : 2552

รุ่น: ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 16-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 390
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการ


นายดุสิต  สะดวก

หน่วยงานอศจ.มหาสารคาม

  วท.มหาสารคาม
  วอศ.มหาสารคาม
  วช.มหาสารคาม
  วก.พยัคฆภูมิพิสัย
  วท.วาปีปทุม
 

รายงานผลการเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เว็บ

ลิงค์เว็บ

 

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไชต์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 499

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม