ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 
ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ หมายเหตุ
  1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ไฟล์ .pdf
  2 ฝ่ายบริหารงานทรัพยากร ไฟล์ .pdf
  3 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ไฟล์ .pdf
  4 ฝ่ายวิชาการ ไฟล์ .pdf
  5 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ไฟล์ .pdf
  6 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ไฟล์ .pdf
  7 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ไฟล์ .pdf
  8 แผนกวิชาช่างกลเกษตร ไฟล์ .pdf
  9 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ไฟล์ .pdf
10 แผนกวิชาอุตสาหกรรม ไฟล์ .pdf
11 โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต ไฟล์ .pdf
12 พัสดุ ไฟล์ .pdf
13 พัสดุ(รับโอน) ไฟล์ .pdf
14 อาคารสถานที่ ไฟล์ .pdf
15 ศูนย์วิทยบริการ ไฟล์ .pdf
16 แบบสำรวจราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยฯ ไฟล์ excel

>>>>>หน้าหลัก <<<<<<