ทำเนียบการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่อผลงาน ผู้เผยแพร่ ปีที่

แหล่งเผยแพร่

ประเภทบทความวิชาการ      
1 ชา ในอินเดีย อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5 ฉบับ 42
เดือนมกราคม 2548
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
2 ดูงานเกษตรที่จังหวัดซิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นายวีระชัย  ปัญจมพาณิชย์ ปีที่4 ฉบับ 37  
เดือนสิงหาคม 2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
3 การปลูกจิบโซฟิลลา เพื่อการส่งออกในเขตอราวา ประเทศอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่4  ฉบับ 38
เดือนกันยายน 2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
4 เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ องุ่น ในประเทศอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5 ฉบับ 49
เดือนสิงหาคม
2548
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
5 กุหลาบตัดดอกในเขต อราวา ประเทศอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5  ฉบับ 39
เดือนตุลาคม 2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
6 การปลูกมะเขือม่วงเพื่อการส่งออกที่เขตอราวาประเทศอสราเอล นายภาสกร จิลากาหงษ์ ปีที่4  ฉบับ 41
เดือนธันวาคม 2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
7 มุมมองของการใช้โรงเรือนเพื่อการเพาะปลูก อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5 ฉบับ 44  
เดือนพฤศจิกายน 2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
8 อินทผลัมไม้ผลทำเงินประเทศอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่4 ฉบับ 40
เดือนพฤศจิกายน2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
9 บ้านหลังที่2 ของแรงงานไทยในดินแดนทะเลทราย อิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5 ฉบับ  47
เดือนมิถุนายน2548
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
10 บ้านหลังที่2 ของแรงงานไทยในดินแดนทะเลทราย อิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่5  ฉบับ 46
เดือนพฤษภาคม2548
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
11 การปลูกพืชในญี่ปุ่น อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่4  ฉบับ 36
เดือนกรกฎาคม2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
12 การปลูกพืชในประเทศญี่ปุ่น อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่4  ฉบับ 35
เดือนมิถุนายน2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
13 พริกหวานออร์แกนิค ผักส่งออก สุพจน์  แวงกูลา ปีที่ 4 ฉบับที่31
เดือนกุมพาพันธุ์2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
14 เมลอนผลไม้ทำเงินในอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่ 4 ฉบับที่ 30
เดือนมกราคม2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
15 ลิโมเนียมไม้ตัดดอกเศรษฐกิจอิสราเอล อ.วีรินทร์  อันทะแขก ปีที่ 4 ฉบับที่ 34
เดือนพฤษภาคม2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
16 ลิโมเนียมไม้ตัดดอกเศรษฐกิจอิสราเอล นายสุพจน์  แวงกูลา ปีที่ 4 ฉบับที่ 32
เดือนมีนาคม2547
นิตยสารไม่ลองไม่รู้
17 การใช้สมุนไพรในฟาร์มสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโนทัน 2548

www.geocities.com/anim_msatc/herb1

 

18 ผลของกล้วยเปลือกมังคุดบดต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2548

www.geocities.com/anim_msatc/herb1

19 การศึกษาผลการใช้สมุนไพรใบฝรั่งในอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะ นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2548

www.geocities.com/anim_msatc/herb1

 

20 ผลของกล้วยเปลือกมังคุดบดต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2548 วษท. ทั่วประเทศ  47  แห่ง
21 การใช้ Seminal plasma และ Seminal plasma เทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2549

www.geocities.com/animal_mahasarakham

 

22 องค์ความรู้การลดมลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2549

www.geocities.com/animal_mahasarakham

23 การใช้ Oxytocin เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2549

www.geocities.com/animal_mahasarakham

 

24 ผลกระทบของความเครียดต่อระบบสืบพันธุ์สุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2549

www.geocities.com/animal_mahasarakham

 

25 เกษตรทฤษฎีใหม่ ดร.จำลอง  วรรณโคตร ปี 2549 วารสาร อกท.
26 การใช้สมุนไพรในฟาร์มสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน ปี 2549 วารสาร อกท.
27 ผลของกล้วยน้ำว้าดิบต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน ปี 2550 วารสาร วษท.มค
         
         
         

 

 

กลับหน้าหลัก