ทำเนียบการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่อผลงาน ชื่อครู ปีการศึกษา

การเผยแพร่

ประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์      
เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด นายเชต  บัวขม 2537 งานประชุมทางวิชาการ
อกท.ระดับภาค ครั้งที่  17
เครื่องตีเปลือกมะพร้าว นายเชต  บัวขม 2543 งานประชุมทางวิชาการ
อกท.ระดับภาค ครั้งที่  23
อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ นายเชต  บัวขม 2544 งานประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่  24 วษท.อุบลราชธานี
เครื่องอัดต้นตอมะม่วง นายเชต  บัวขม 2545 งานประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่  25
เครื่องทำความสะอาดถังน้ำดื่ม นายเชต  บัวขม 2546

งานประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่  26
งานประชุมทางวิชาการ อกท.
ระดับชาติ ครั้งที่  26
วษท. กำแพงเพชร

ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แห้งและน้ำแบบไม่กลับกอง

นายการุณย์  ปานพันธ์
นายสุวาท 
    วงษาไฮ

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย  แสนศักดิ์

2548

งานประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่  27 วษท.ยโสธร
งานประชุมทางวิชาการ อกท.
ระดับชาติ  ครั้งที่  27
วษท.

เครื่องหันหมูอัตโนมัติ นายเชต  บัวขม 2549

งานประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่  28 วษท.มหาสารคาม
งาน
ประชุมทางวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่  28
วษท.ร้อยเอ็ด

การสร้างและพัฒนาบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร นางจิดาภา  ป้านภูมิ 2550

นำเสนอผลงานวิจัยสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
http://e-learning.vec.go.th/vec1/

รถเข็นหว่านปุ๋ยคอกหรือเศษวัสดุ นายการุณย์  ปานพันธ์ 2550

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ณ วท.กาฬสินธุ์
งานประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่  29
วษท.บุรีรัมย์

เครื่องมือตอนกิ่ง นายเชต  บัวขม 2550 งานประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่  29   วษท.บุรีรัมย์
       

กลับหน้าหลัก