ทำเนียบการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่อผลงาน ชื่อครู ปีการศึกษา

การเผยแพร่

 
ประเภทงานวิจัยของครู      
ผลของการฉีดน้ำกามสังเคราะห์ และน้ำยาเจือจางเข้ามดลูกก่อนการผสมเทียม ต่ออัตราการผสมติดและจำนวนลูกสุกรแรกคลอดในสุกรนาง นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2547

นำเสนอภาคบรรยาย
งานวันเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น

การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคนมด้วยเทคนิคการฉีดฮอร์โมนโปรสตาแกลนดิน
เอฟ ทู อัลฟาทางโยนี

นายสุนทร  ทองดี

2548

นำเสนอภาคโปสเตอร์
งานวันเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น

อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำดื่มต่อสมรรถภาพทางการผลิตของไก่ไข่ในช่วงฤดูร้อน นางธัญญา  คงนวลอินทร์ 2548

นำเสนอภาคโปสเตอร์
งานวันเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2   จ.ขอนแก่น

ผลการใช้เปลือกมังคุดบดต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลุกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2548

งานวิจัยดีเด่น มีคุณภาพ
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่
เทิดไท้มหาราชันย์จาก
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การพัฒนาทักษะการเขียนด้านการสะกดคำของนักศึกษา ปวช. 1 ภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2548 โดยใช้เกมปริศนาอักษรไขว้
นางจินดา  ศรีกุลบุตร 2548

งานวิจัยดี มีคุณภาพ
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่
เทิดไท้มหาราชันย์จาก
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ผลของกล้วยน้ำว้าดิบต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2550

นำเสนอผลงาน
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อเห็ดนางฟ้า 4 สายพันธุ์ นางจรินทร์  บัวขม 2542  
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางพจมาส  เกิดทอง 2545  
ผลของเปลือกมังคุด ต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2547  
การพัฒนาการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษา ปวส.1/4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 นางจรินทร์  บัวขม 2547  
ผลของการฉีดน้ำกามสังเคราะห์ และน้ำยาเจือจางเข้ามดลูกก่อนการผสมเทียม ต่ออัตราการผสมติดและจำนวนลูกสุกรแรกคลอดในสุกรนาง นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2547  
ผลของความเค็มของเกลือสินเธาว์ต่อสัดส่วนของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปลานิล นางปรีดาแทน  ออมทอง 2547  
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ในปุ๋ยอินทรีย์ 4 ชนิด นายการุณย์  ปานพันธุ์ 2548  
การศึกษาผลของการใช้สมุนไพรใบฝรั่งในอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรรุ่นและสุกรขุน นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน 2548  
ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แห้งและน้ำแบบไม่กลับกอง นายการุณย์  ปานพันธุ์ 2548  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2548  
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะในปุ๋ยอินทรีย์  4 ชนิด นายการุณย์   ปานพันธุ์ และคณะ 2549  

การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Moodle   สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเกษตรและ        เทคโนโลยีมหาสารคาม

นางจิดาภา  วิระพล 2551

http://www.elearningvec.net/lms1/ , http://jwarapon.vecict.net

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน

นายชาติชาย  เกตุพรหม 2554  

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา
2552-2553

นายชาติชาย  เกตุพรหม 2554  
       
วิัจัยในชั้นเรียน      
การศึกษาวิธีเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม กาญจนา  หนองหว้า 2550  
การพัฒนาทักษะการสะกดชื่อเครื่องมือพืชกรรม นางพจมาส  เกิดทอง 2550  
เปรียบเทียบวิธีการสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นางนันทา  วรรณโคตร 2550  
การศึกษากรณีของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1-1/3 นางปรีดา  แทนออมทอง 2550  
มูลเหตุจูใจให้เลือกเรียนประเภทวิชาช่างเกษตร นายประเสริฐ  ไชยเยศ 2550  
การพัฒนาทักษะการทาบกิ่งของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/1 นางรัตนา  สำภานนท์ 2550  
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องชนิดของผลไม้ที่จำแนกตามลักษณะการหายใจขณะผลแก่ นางรัตนา  สำเภานนท์ 2550  
การศึกษาคุณธรรมให้กับนักเรียนด้วยการทำความสะอาดก่อนเข้าเรียน นายการุณย์  ปานพันธุ์ 2550  
การพัฒนาคุณธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นปวช.2/1ที่เรียนวิชาไม้ผล นางรัตนา  สำเภานนท์ 2550  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   2550  
การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้น ปวช.1/7 สาขาพาณิชยกรรมขาดความรับผิดชอบในการทำสะอาดความห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นางกาญจนา  หนองหว้า 2550  

การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมมนารายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1

นางกนกทิพย์  อินทุยศ 2550  
การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมมนารายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 นางกนกทิพย์  อินทุยศ 2550  
การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมมนารายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 นางกนกทิพย์  อินทุยศ 2550  
การทดลองสอนแบบร่วมมือในในรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด ว่าที่ ร.ต..หญิงสมบุษย์  ชื่นใจ 2549  
พัฒนาการจำชื่อดอกไม้ ไม้ประดับของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 นางพจมาส  เกิดทอง 2550  

การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  ของนักเรียนชั้น ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ
 ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๐โดยใช้วรรณกรรมพื้นบ้าน

นางจินดา  ศรีกุลบุตร 2550  
การเปรียบเทียบทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
างวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 ระหว่างการเรียนโดยกิจกรรมโครงงานกับการเรียนแบบสาธิต
นางจรินทร์  บัวขม 2550  
การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 นางจรินทร์  บัวขม 2547  
พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 โดยใช้ E-book นางจรินทร์  บัวขม 2548  
 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 นางจรินทร์  บัวข    
       

 

กลับหน้าหลัก