วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขที่
ตำแหน่ง

หน้าที่พิเศษ

  1


นายศุภสิทธิ์  ดีรักษา


เลขที่ตำแหน่ง   11649

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา :
  1.  
วท.บ. พืชศาสตร์
  2.


1.
หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2 (อศ.กช.) กลุ่ม 1-4  ประชาพัฒนา, กลุ่ม 5 บ้านนาเลา, กลุ่ม 6 บ้านกู่
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.3/1-3/2  (อศ.กช.)  เกษตรศาสตร์(นาเชือก, ปอพาน)

  2


ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย แสนศักดิ์


เลขที่ตำแหน่ง  11885
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท..เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
  2. ..คอมพิวเตอร์ศึกษา
  3. วท..เกษตรศาสตร์(พืชไร่)


1.
ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

2. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบ งานวิจัยทั่วไป
3. ผู้ช่วยหัวหน้ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2 (อศ.กช.) กลุ่ม 6 บ้านกู่

3


นายการุณย์
  ปานพันธุ์


เลขที่ตำแหน่ง11927
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. ทษ.บ. พืชผัก


1.
ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
2.
พัสดุแผนกวิชาพืชศาสตร์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/2 พืชสวน
5.

 

4


นายทองเพียร  สีถากาล


เลขที่ตำแหน่ง  11920
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ..สัตวศาสตร์(โคนม)
  2.
กศ..ชีววิทยา


1.
ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
2.
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.3/3  (อศ.กช.)  เกษตรศาสตร์(เขาสวนกวาง)
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 การผลิตสัตว์

 

กลับ