วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขที่
ตำแหน่ง

หน้าที่พิเศษ

  1


นางสาวประไพพิศ  สัตถาผล


เลขที่ตำแหน่ง 11901 

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา :
  1.  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2.
 


1.
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1/4 (อก.1/4 ทวิภาคี)
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.1 อุตสาหกรรมเกษตร(ทวิภาคี) ม.6, ปวช.

5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 อุตสาหกรรมเกษตร

2


นางสาวอภิญญา ศรีนารา


เลขที่ตำแหน่ง  1002
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2.


1. ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะกรรมการครูพี่เลี้ยงและคณะกรรมการอาหารของหมู่บ้าน อกท.หน่วยมหาสารคาม
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  รับผิดชอบ ดูแลความประพฤติ การแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาอุตสาหกรรม
6. ครูที่ปรึกษา ปวส. 1/5 ปวช. 3/6  ปวส.2/7
7. พัสดุแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

กลับ