วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

เลขที่
ตำแหน่ง

หน้าที่พิเศษ

  1


นายศุภสิทธิ์  ดีรักษา


เลขที่ตำแหน่ง  

ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  2. วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร


1.
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/7
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/5

  2

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart6\23.jpeg
นายศุภสิทธิ์  ดีรักษา


เลขที่ตำแหน่ง  11893
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  2. วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร


1.
ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

4. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการสินค้า OCOP
5.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
6.
ครูที่ ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/6
7. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/6

3

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart6\wanusanan.jpg
น.ส. วนัสนันท์ ชัยราษฎร์


เลขที่ตำแหน่ง  2717
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  2. วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร


1.
ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะกรรมการครูพี่เลี้ยงและคณะกรรมการอาหารของหมู่บ้าน อกท.หน่วยมหาสารคาม
5.
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง  รับผิดชอบ ดูแลความประพฤติ การแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาอุตสาหกรรม
6. ครูที่ปรึกษา ปวส. 1/5 ปวช. 3/6  ปวส.2/7
7.
พัสดุแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

4

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart6\supachai.JPG
ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย แสนศักดิ์


เลขที่ตำแหน่ง  11926
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท..เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
  2. ..คอมพิวเตอร์ศึกษา
  3. วท..เกษตรศาสตร์(พืชไร่)


1.
ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบ งานวิจัยทั่วไป
3. ผู้ช่วยหัวหน้ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. ทวิศึกษา
 

 

กลับ