วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\7.jpeg
นายสุเทพ  นิลศิริ


เลขที่ตำแหน่ง  11889
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ. ศึกษาศาสตร์ (วัดผลการศึกษา)
  2. ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  3. บธ.ม.บริหารธุรกิจ


1.
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการ
    ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1/7-8, ปวช.1/9, ปวช. 2/9, ปวส.2

2

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\panot.jpg
นายประณต  พายุบุตร


เลขที่ตำแหน่ง  11899
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ป.กศ.สูง อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิก)
  2. กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
  3. ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  4. ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานทะเบียน
3.
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
4.  
 

3

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\21.jpeg
นางมณีรัตน์  รุจิภากร


เลขที่ตำแหน่ง  11890
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.บัญชี
  2. บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/6, ปวส. 2/8

4

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\15.jpeg
นางลดาวัลย์  บำรุง


เลขที่ตำแหน่ง  11914
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2.  ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  3.  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2.
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/8
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลโครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5


นางศราญนัส  แสนตุ้ย


เลขที่ตำแหน่ง  11882
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวท. การบัญชี
  2. ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
  3. บธ.ม. การบัญชี


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานการเงิน
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/7

 

6

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\32.jpeg
น.ส.สุปราณี  คุณเวียน


เลขที่ตำแหน่ง  11922
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  2. ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานบุคลากร
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/8

7

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\25.jpeg
.ส. ณปภัช  หนองหว้า


เลขที่ตำแหน่ง  11891
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. บธ.ม.บริหารธุรกิจ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/9

8

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\36.jpeg
นางจิดาภา  วิระพล


เลขที่ตำแหน่ง  12058
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. กศ.ม.หลักสูตรและการสอน


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบวิจัยแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/8
5.

9

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\29.jpeg
น.ส.อรอุมา  บุตรแสง


เลขที่ตำแหน่ง  11923
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวช.การบัญชี
  2. ปวส.การบัญชี
  3. บธ.บ.การบัญชี
  4. บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2.
ธุรการและเลขานุการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. 
หัวหน้างานการบัญชี
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/7

10

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\sombutt.jpg
ว่าที่ ร.ต.หญิงสมบุษย์  วรยศ


เลขที่ตำแหน่ง  1645
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การตลาด


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. พัสดุแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และรับผิดชอบกิจกรรมนันทนาการและ
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

4. ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รับผิดชอบ งาน กยศ.
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/9
6. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

11

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart5\14.jpeg
นายอาทิลักษณ์  ตราชู


เลขที่ตำแหน่ง  1642
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช. 3/10

12


น.ส. ทิพย์เทวา นามจำปา


เลขที่ตำแหน่ง  1647
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การจัดการทั่วไป (การประชาสัมพันธ์)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/7

13


น.ส. นงนุช  มาตรา


เลขที่ตำแหน่ง  493
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การบัญชี


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/10, ปวช. 1/10

14


.ส. ดาริณี  ปันกันสกุล


เลขที่ตำแหน่ง  -
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้สอน
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและโรงแรม


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/7
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

 

 

กลับ