วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1


นายสุเทพ  นิลศิริ


เลขที่ตำแหน่ง  11889
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ. ศึกษาศาสตร์ (วัดผลการศึกษา)
  2. ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  3. บธ.ม.บริหารธุรกิจ


1.
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการ
    ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี)
5.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1-2 ธุรกิจค้าปลีกฯ (ปวช.,ม.6)
6.
  ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิ), ปวส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เสาร์-อาทิตย์)
7.
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 บริการอาหารฯ (ม.6/ปวช.)

2


นายประณต  พายุบุตร


เลขที่ตำแหน่ง  11899
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ป.กศ.สูง อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิก)
  2. กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา
  3. ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  4. ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานทะเบียน
3.
4.
 
 

3


นางมณีรัตน์  รุจิภากร


เลขที่ตำแหน่ง  11890
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.บัญชี
  2. บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1 การบัญชี(ปวช.) ปวส.1/2 การบัญชี(ม.6)
5.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 การบัญชี

4


นางศราญนัส  แสนตุ้ย


เลขที่ตำแหน่ง  11882
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวท. การบัญชี
  2. ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
  3. บธ.ม. การบัญชี


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานการเงิน
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/1 การบัญชี

 

5


น.ส.สุปราณี  คุณเวียน


เลขที่ตำแหน่ง  11922
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  2. ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานบุคลากร
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6


นางลดาวัลย์  บำรุง


เลขที่ตำแหน่ง  11914
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2.  ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  3.  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2.
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลโครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7


.ส. ณปภัช  หนองหว้า


เลขที่ตำแหน่ง  11891
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. บธ.ม.บริหารธุรกิจ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น

8


นางจิดาภา  วิระพล


เลขที่ตำแหน่ง  12057
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. กศ.ม.หลักสูตรและการสอน


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.
5.

9


น.ส.อรอุมา  บุตรแสง


เลขที่ตำแหน่ง  11923
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวช.การบัญชี
  2. ปวส.การบัญชี
  3. บธ.บ.การบัญชี
  4. บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2.
หัวหน้างานการบัญชี
3. 
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 การบัญชี
4.

10


นายอาทิลักษณ์  ตราชู


เลขที่ตำแหน่ง  1642
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
5. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11


ว่าที่ ร.ต.หญิงสมบุษย์  วรยศ


เลขที่ตำแหน่ง  1645
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การตลาด


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. พัสดุแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และรับผิดชอบกิจกรรมนันทนาการและ
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

4. ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รับผิดชอบ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1-2 ธุรกิจค้าปลีกฯ (ปวช.,ม.6)
6. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

12


น.ส. นงค์นุช  มาตรา


เลขที่ตำแหน่ง  493
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การบัญชี


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น, ปวช. 3/1 การบัญชี

13


น.ส. ทิพย์เทวา นามจำปา


เลขที่ตำแหน่ง  1641
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ.การจัดการทั่วไป (การประชาสัมพันธ์)


1.
ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1/10 การโรงแรม
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยมหาสารคาม

14


.ส. ดาริณี  ปันกันสกุล


เลขที่ตำแหน่ง  2717
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและโรงแรม


1. ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1/10 การโรงแรม, ปวช.2/1 การโรงแรม, ปวช.3/1 การโรงแรม

3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 บริการอาหารฯ (ม.6/ปวช.)

3. ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

 

 

กลับ