วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1


นายจักรพงษ์  ดวงท้าวเศรษฐ


เลขที่ตำแหน่ง  11900  
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ป.กศ.สูง พลศึกษา
  2. ค.บ. พลศึกษา


1.
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมกีฬา เอดส์ และสิ่งเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2/1 ช่างเกษตร

2


นางจรินทร์  บัวขม


เลขที่ตำแหน่ง  11903
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 
1. วท.บ.เกษตรศาสตร์(โรคพืช)
  2. กศ.ม.ชีววิทยา


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบงานวิจัยแผนกสามัญสัมพันธ์
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 การบัญชี

4. ผู้ช่วยหัวหน้างานหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด รับผิดชอบห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) 

3


นางจินดา  ศรีกุลบุตร


เลขที่ตำแหน่ง  11895
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ศษ.บ.ภาษาไทย
  2. กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา


1
. ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 การบัญชี
4.

 

4


..พะเยาว์ โคตรมุงคุณ


เลขที่ตำแหน่ง  11905
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
1.
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับต่างประเทศ
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 บริการอาหารฯ (ม.6/ปวช.)
6. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 บริการอาหารฯ (ม.6/ปวช.)

5


นางสาวชมภู่  ภูสำลี


เลขที่ตำแหน่ง  11893
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
1.
ค.บ.ภาษาไทย


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/2 พืชศาสตร์

6


น.ส. จิรนันท์  มีศิลป์


เลขที่ตำแหน่ง  11910
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
 1.
ค.บ.ภาษาไทย


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/6(ชก.1/6)
4. ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
5.
 

7


นายภูวนารถ  แสงสุริยา


เลขที่ตำแหน่ง  11892
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
 1.
ค.บ.ภาษาไทย


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
3. หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/2 พืชสวน
5.
 

8


นางเนตร  ชนะบุญ


เลขที่ตำแหน่ง  492
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
1.
ค.บ.วิทยาศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น, ปวช. 3/1 การบัญชี
 

9


นางรชพร  แสนบุญมี


เลขที่ตำแหน่ง  1646
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
1.
ค.บ.สังคมศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และรับผิดชอบกิจกรรมนันทนาการ
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.

10


นางละมุล  วงค์จำปา


เลขที่ตำแหน่ง 1644
ตำแหน่ง  พนักราชการ (ครู)
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา:
  1.
คบ. คณิตศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ รับผิดชอบบ้านพักรับรอง อาคารและหอพักฝึกอบรม
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/1 พืชศาสตร์
5.
 

11


นางวิมล  ผุยชา


เลขที่ตำแหน่ง  494
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
1.
ค.บ.ภาษาไทย


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
3.
พัสดุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยง
5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
6. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 อุตสาหกรรมเกษตร, ปวช. 3/6 อุตสาหกรรมเกษตร

12


น.ส.ณัฐฌา  เศษดา


เลขที่ตำแหน่ง   1647
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ค.บ.คณิตศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ 
4.
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 พืชศาสตร์
 

13


น.ส. จินตนา  เบ้ามงคล


เลขที่ตำแหน่ง  1643
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ค.บ.ภาษาอังกฤษ


1.
ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2.
3. 
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาสามัญฯ
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1(พศ.1/1)

 

 

 

กลับ