วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart3\13.jpeg
นายเชต  บัวขม


เลขที่ตำแหน่ง  11917
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ช่างกลเกษตร
  2.  ..อุตสาหกรรมศิลป์
  3. กศ..เทคโนโลยีการศึกษา


1.
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ รับผิดชอบงานยานพาหนะ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รับผิดชอบงานวิจัยแผนกวิชาช่างกลเกษตร
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/4
7.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/4, ปวส. 2/6

2

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart3\5.jpeg
นายมนต์ศักดิ์  วิชาเทพ


เลขที่ตำแหน่ง  11907
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ช่างกลเกษตร
  2. วท..เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)
  3. วศ.. เครื่องจักรกลเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/4

3

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart3\41.jpeg
นายประเสริฐ  ไชยเยศ


เลขที่ตำแหน่ง  11925
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ก่อสร้าง
  2. บธ..วิทยาการจัดการก่อสร้าง
  3. บธ.. บริหารธุรกิจ


1.
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
หัวหน้างานพัสดุ
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/4, ปวช. 2/5

4


สิบเอกสมพร  หอมอินทร์


เลขที่ตำแหน่ง  -
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วิทยฐานะ  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
พัสดุแผนกวิชาช่างกลเกษตร
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
4. หัวหน้างานปกครอง
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/5,ปวช. 1/5
6.

7.

 

5

 


นายภัทรพงศ์  เกตุคำ


เลขที่ตำแหน่ง  -
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
วิทยฐานะ  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ รับผิดชอบงานยานพาหนะ
3. พัสดุแผนกวิชาช่างกลเกษตร
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาช่างกลเกษตร
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
6.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
7.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/4, ปวช.1/4, ปวช. 3/5 ปวส. 2/6
 

6

 

นายณัฐวุฒิ  นนทมาตย์


เลขที่ตำแหน่ง  -
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน
วิทยฐานะ  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต


1.
ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
 

กลับ