วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1



นายเชต  บัวขม


เลขที่ตำแหน่ง  11917
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ช่างกลเกษตร
  2.  ..อุตสาหกรรมศิลป์
  3. กศ..เทคโนโลยีการศึกษา


1. หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ รับผิดชอบงานยานพาหนะ
3. ผู้ช่วย
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รับผิดชอบงานวิจัยแผนกวิชาช่างกลเกษตร
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/5 ช่างเกษตร
7. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1
เครื่องจักรกล(ทวิ) (ม.6/ปวช)

8. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.2 เครื่องจักรกล(ทวิ) (ม.6/ปวช)/มิตรผล

2



นายประเสริฐ  ไชยเยศ


เลขที่ตำแหน่ง  11925
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ก่อสร้าง
  2. บธ..วิทยาการจัดการก่อสร้าง
  3. บธ.. บริหารธุรกิจ


1. ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
หัวหน้างานพัสดุและรับผิดชอบงานยานพาหนะ
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 ช่างเกษตร, ปวช. 3/5 ช่างเกษตร

3



นายมนต์ศักดิ์  วิชาเทพ


เลขที่ตำแหน่ง  11907
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส.ช่างกลเกษตร
  2. วท..เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)
  3. วศ.. เครื่องจักรกลเกษตร


1. ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. หัวหน้างานอาคารสถานที่
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/4 ช่างเกษตร

4



สิบเอกสมพร  หอมอินทร์


เลขที่ตำแหน่ง  11908
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  วศ.บ. เครื่องจักรกลเกษตร


1. ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. พัสดุแผนกวิชาช่างกลเกษตร
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
4.
หัวหน้างานปกครอง
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/6 ช่างเกษตร ปวช.2/1 ช่างเกษตร,ปวช. 3/5 ช่างเกษตร
6.
7.

5



นายยุทธพงษ์  วรยศ


เลขที่ตำแหน่ง  2779
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
วิทยฐานะ
  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวช. ช่างยนต์
  2.  ปวส. ช่างยนต์
  3.  ปทส.สาขาเครื่องกล เอกช่างยนต์


1. ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ รับผิดชอบงานยานพาหนะ
3. พัสดุแผนกวิชาช่างกลเกษตร
4. ผู้ช่วย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาช่างกลเกษตร
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
6. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
7. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น - 

6

 

นายอมร โยธาธรณ์


เลขที่ตำแหน่ง  2010
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ
  -
วุฒิการศึกษา :
  1.  ปวส. ช่างเกษตร


1. ประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2.
 

กลับ