วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1


นายสุนทร  ทองดี


เลขที่ตำแหน่ง  11906
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคเนื้อ-โคนม)
  2.
วท.ม.สัตวศาสตร์


1.
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มสัตวบาล ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1 สัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์)  ก1-2(ม.6,ปวช./ทวิ(ม.6,ปวช.)
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2 สัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์)  ทวิ(ม.6,ปวช.) กลุ่มเสาร์-อาทิตย์
6.
ป.ตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง) (ตทส.1/1)

 

2


นายไพบูลย์  พิมพ์แก้ว


เลขที่ตำแหน่ง  11886
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.เกษตรกรรม
  2.
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและผู้ช่วยกิจกรรมลูกเสือ
3.
หัวหน้างานฟาร์มประมง
4.
 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/3 สัตวศาสตร์

5.

3


นางธัญญา  คงนวลอินทร์


เลขที่ตำแหน่ง 11884
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส. เกษตรกรรม
  2.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
  3.
วท.ม. สัตวศาสตร์
 


1. ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 การผลิตสัตว์

4

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\DSCF6028.JPG
นายไพบูลย์  สุมนนอก


เลขที่ตำแหน่ง  11888
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.เกษตรกรรม
  2.
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิทัศน์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มนาข้าว
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1 สัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์)  ก1-2(ม.6,ปวช./ทวิ(ม.6,ปวช.)

5


นางเพียงเพ็ญ  จ๋ายเจริญ


เลขที่ตำแหน่ง 11904
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ. (ประมงน้ำจืด)
  2.
วท.ม. สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบวิชาแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4.
 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.2/1 สัตวศาสตร์
5.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6.
 

6


นางปรีดา  แทนออมทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11929
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ.สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
พัสดุแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/3 สัตวศาตร์,  ปวช.1/1การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.

7

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\10.jpeg
นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน


เลขที่ตำแหน่ง  11928
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคเนื้อ-โคนม)
  2.
วท.ม.สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มสุกร
4  .ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/3 สัตวศาตร์,  ปวช.1/1การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6.
ป.ตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง) (ตทส.1/1)
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8


นายสุพรรณ  ไปดง


เลขที่ตำแหน่ง  11915
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
สพ.บ.สัตวแพทย์

 


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะและหารายได้ระหว่างเรียน
4.  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับภาคเอกชน
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/3 สัตวศาสตร์

 

 

 

 

กลับ