วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\42.jpeg
นายสุนทร  ทองดี


เลขที่ตำแหน่ง  11906
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคเนื้อ-โคนม)
  2.
วท.ม.สัตวศาสตร์


1.
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มสัตวบาล ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2 (เสาร์-อาทิตย์) , ปวส.2/5, ปวส.2/4
5.

 

2

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\43.jpeg
นายสุพรรณ  ไปดง


เลขที่ตำแหน่ง  11915
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
สพ.บ.สัตวแพทย์

 


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะและหารายได้ระหว่างเรียน
4.  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับภาคเอกชน
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/3

3

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\34.jpeg
นางธัญญา  คงนวลอินทร์


เลขที่ตำแหน่ง 11884
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส. เกษตรกรรม
  2.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)
  3.
วท.ม. สัตวศาสตร์
 


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
4.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
5.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/3

4

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\DSCF6028.JPG
นายไพบูลย์  สุมนนอก


เลขที่ตำแหน่ง  11888
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.เกษตรกรรม
  2.
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิทัศน์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มนาข้าว
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/4, 2/5

5

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\28.jpeg
นายไพบูลย์  พิมพ์แก้ว


เลขที่ตำแหน่ง  11886
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ปวส.เกษตรกรรม
  2.
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและผู้ช่วยกิจกรรมลูกเสือ
3.
หัวหน้างานฟาร์มประมง
4.
 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/3
5.

6

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\3.jpeg
นายทองเพียร  สีถากาล


เลขที่ตำแหน่ง  11920
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคนม)
  2.
กศ.ม.ชีววิทยา


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2 พืช,สัตว์  , ปวส.1/3

7

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\10.jpeg
นายไพฑูรย์  ศรีโพนทัน


เลขที่ตำแหน่ง  11928
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคเนื้อ-โคนม)
  2.
วท.ม.สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มสุกร
4  .ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/3
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\24.jpeg
นางปรีดา  แทนออมทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11929
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
วท.บ.สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
พัสดุแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
4.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/3
5.

9

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart2\47.jpeg
นางเพียงเพ็ญ  จ๋ายเจริญ


เลขที่ตำแหน่ง 11904
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1.
ทษ.บ. (ประมงน้ำจืด)
  2.
วท.ม. สัตวศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบวิชาแผนกวิชาสัตวศาสตร์
3.
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4.
 ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/3
5.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6.
 

 

 

 

 

กลับ