วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาพืชศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\8.jpeg
นางอุดมลักษณ์  นิลศิริ


เลขที่ตำแหน่ง  11897
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:  
  1. วท.บ. เกษตรทั่วไป(พืชสวน)


1.
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน  ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ดอก
3. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/1  ,  ปวส. 2
5.

 

1

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\DSC00137.JPG
นายสุวาท  วงษาไฮ


เลขที่ตำแหน่ง  11921
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
  1. วท.บ. พืชศาสตร์(พืชไร่)


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/2
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/1
5.
6.

2

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\panarom.jpg
นายพนารมย์  เกิดทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11926
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร
  3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. 
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ รับผิดชอบการตกแต่งภูมิทัศน์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประดับและตกแต่ง
4ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับชุมชน
5. หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/1 

 

3

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\30.jpeg
นายสานิต  ศรีสุระกุล


เลขที่ตำแหน่ง  11883
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. ค.อ.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2

4

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\16.jpeg
นายการุณย์  ปานพันธุ์


เลขที่ตำแหน่ง11927
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. ทษ.บ. พืชผัก


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.
พัสดุแผนกวิชาพืชศาสตร์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2 , ปวส. 1/2  
5.

 

5

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\wirin.jpg
น.ส. วีรินทร์  อันทะแขก


เลขที่ตำแหน่ง  11902
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน)
  2. วท.ม. เกษตรศาสตร์(พืชสวน)


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานความร่วมมือ
3. หัวหน้างานฟาร์มหารายได้ของนักเรียนนักศึกษา
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1
6.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1
7. ผู้จัดการการฟาร์มไม้ดอก

6

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\18.jpeg
นางพจมาส  เกิดทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11916
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. วท.บ. เกษตรศึกษา
  3. กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ธุรการและเลขานุการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม  ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ประดับ
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 1/1

 

 

7

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\9.jpeg
นางแก้ว  ศรีบุศยกุล


เลขที่ตำแหน่ง 11898
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. วท.ม. ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
  3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับภาครัฐ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบงานวิจัยแผนกวิชาพืชศาสตร์
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
5.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/3

 

8

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\22.jpeg
นางรัตนา  สำเภานนท์


เลขที่ตำแหน่ง12054
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท.บ. พืชศาสตร์


1. ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้น
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/1

 

 

9

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart1\38.jpeg
นางรจนา  ชัยพรม


เลขที่ตำแหน่ง  11924
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :
  1. ทษบ. พืชศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาพืชศาสตร์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มพืชผัก
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
5.
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
6.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/2
7.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1

10


นางพิมพ์ปวีร์  ศุภวิบูลย์


เลขที่ตำแหน่ง -
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
  1.
วท.บ. พืชศาสตร์1.
ประจำแผนกพืชศาสตร์
2. ผู้จัดการฟาร์มเพาะห์เห็ด
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/2
4.

11

 

 

 

กลับ