วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรแผนกวิชาพืชศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1


นายพนารมย์  เกิดทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11926
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร
  3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร


1.
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. 
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ รับผิดชอบการตกแต่งภูมิทัศน์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประดับและตกแต่ง
4ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับชุมชน
5. หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1/1พืชศาสตร์

 

2


นายสุวาท  วงษาไฮ


เลขที่ตำแหน่ง  11921
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
  1. วท.บ. พืชศาสตร์(พืชไร่)


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.
หัวหน้างานโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/1 พืชศาสตร์
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชไร่(มิตรผล)  ก.1 (ม.6), ก.2(ปวช.)   

5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 พืชไร่ (ทวิ-มิตรผล)
6.

3


นางอุดมลักษณ์  นิลศิริ


เลขที่ตำแหน่ง  11897
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:  
  1. วท.บ. เกษตรทั่วไป(พืชสวน)


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2.
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน  ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ดอก
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/3 พืชสวน, ปวส.2/1 พืชไร่ (ทวิ-มิตรผล)
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชสวน(ทวิ)  ก.1 (ม.6), ก.2(ปวช.) 

 

4


นางแก้ว  ศรีบุศยกุล


เลขที่ตำแหน่ง 11898
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. วท.ม. ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
  3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ รับผิดชอบความร่วมมือกับภาครัฐ
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รับผิดชอบงานวิจัยแผนกวิชาพืชศาสตร์
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
5.
ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/3

 

5


น.ส. วีรินทร์  อันทะแขก


เลขที่ตำแหน่ง  11902
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน)
  2. วท.ม. เกษตรศาสตร์(พืชสวน)


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานความร่วมมือ
3. หัวหน้างานฟาร์มหารายได้ของนักเรียนนักศึกษา
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1-2 พืชสวน (ARAVA) (ปวช.,ม.6)

6. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2/1 พืชสวน (ARAVA)

7. ผู้จัดการการฟาร์มไม้ดอก

6


นางรัตนา  สำเภานนท์


เลขที่ตำแหน่ง 12054
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. วท.บ. พืชศาสตร์


1. ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้น
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชสวน ก.1 (ม.6), ก.2(ปวช.)

 

7


นายสานิต  ศรีสุระกุล


เลขที่ตำแหน่ง  11883
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. ค.อ.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 3/2 พืชศาสตร์

4. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 2 พืชสวน(เขาสวนกวาง) เสาร์-อาทิตย์

8


นางพจมาส  เกิดทอง


เลขที่ตำแหน่ง  11916
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1. ปวส. เกษตรกรรม
  2. วท.บ. เกษตรศึกษา
  3. กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม  ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มไม้ประดับ
4.
5. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2/1 พืชศาสตร์

 

 

9


นางรจนา  ชัยพรม


เลขที่ตำแหน่ง  11924
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
  1. ทษบ. พืชศาสตร์


1. ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบแผนกวิชาพืชศาสตร์
3. ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มพืชกรรม ทำหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มพืชผัก
4. ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
5. ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด/ 108 อาชีพ
6. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช. 2/2 พืชศาสตร์

7. ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

11


ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร


เลขที่ตำแหน่ง  11893
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :
  1. ทษบ. พืชศาสตร์


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชไร่(มิตรผล)  ก.1 (ม.6), ก.2(ปวช.)  

12


นางเจนนิเฟอร์ ทาลอส พาลาเซียส


เลขที่ตำแหน่ง  1001
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา :
  1.


1.
ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวส. 1/1-2 พืชสวน (ARAVA) (ปวช.,ม.6)

กลับ