วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรฝ่ายบริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1


นายดุสิต  สะดวก


เลขที่ตำแหน่ง  11879
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส.เกษตรกรรม(พืชสวน)
  2. 
วท..เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
  3.  
กศ..บริหารการศึกษา


1.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2


นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล


เลขที่ตำแหน่ง  11881
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส.ช่างกลเกษตร
  2.
วท..เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)
  3.
วศ..เครื่องจักรกลเกษตร


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3


นายอภิมุข  ศุภวิบูลย์


เลขที่ตำแหน่ง  11887
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ศศ.. ไทยคดีศึกษา
  2.  
กศ.. การบริหารการศึกษา


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4


นายบุญนำพา  ด่างเหลา


เลขที่ตำแหน่ง  11880
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส. ช่างกลเกษตร
  2.  
ทษ.. สาขาสัตวศาสตร์
  3. 
วท.สาขาสัตวศาสตร์


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

5


นางวิริยา  เตโช


เลขที่ตำแหน่ง  11896
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2.  
กศ.. การบริหารการศึกษา


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับ