วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
บุคลากรฝ่ายบริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

ข้อมูลทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

1

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart0\dusit56.jpg
นายดุสิต  สะดวก


เลขที่ตำแหน่ง  11879
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส.เกษตรกรรม(พืชสวน)
  2. 
วท..เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
  3.  
กศ..บริหารการศึกษา


1.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart0\2.jpeg
นายฤทธิรงค์ สุน้อยพรม


เลขที่ตำแหน่ง  11896
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.
กศ..พลศึกษา
  2.
..เทคโนโลยีทางการศึกษา
  3.
กศ..การบริหารการศึกษา


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart0\apimuk55.jpg
นายอภิมุข  ศุภวิบูลย์


เลขที่ตำแหน่ง  11887
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ศศ.. ไทยคดีศึกษา
  2.  
กศ.. การบริหารการศึกษา


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart0\somsak55.jpg
นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล


เลขที่ตำแหน่ง  11881
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส.ช่างกลเกษตร
  2.
วท..เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)
  3.
วศ..เครื่องจักรกลเกษตร


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

5

คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\ข้อมูลบุคลากร\department\depart0\boonumpa.jpg
นายบุญนำพา  ด่างเหลา


เลขที่ตำแหน่ง  11880
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
  1.  
ปวส. ช่างกลเกษตร
  2.  
ทษ.. สาขาสัตวศาสตร์
  3. 
วท.สาขาสัตวศาสตร์


1.
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ

กลับ