ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคีโดยเปิดทำการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ดังนี้

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขาวิชา ดังนี้

           1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่

               1) เกษตรศาสตร์

                   1.สาขางานการเกษตร

                   2. สาขางานพืชศาสตร์

                   3. สาขางานสัตวศาสตร์

                   4. สาขางานช่างกลเกษตร

                   5. สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

           2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

                   1. สาขาวิชาการบัญชี

                   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

                   1. สาขาวิชาการโรงแรม

 

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 3 ประเภทวิชา ดังนี้

           1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่

               1) สาขาวิชาพืชศาสตร์

                   1. สาขางานพืชสวน

                   2. สาขางานพืชไร่

               2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                   1. สาขางานการผลิตสัตว์

               3) สาขาวิชาช่างกลเกษตร

               4) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

           2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

               1) สาขาวิชาการบัญชี

               2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               3) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

           3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

               1) สาขาวิชาการโรงแรม

Close Menu