ข้อมูลอาคารและสถานที่

 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม                       ชื่อภาษาอังกฤษ : Mahasarakham College of Agriculture and                                    Technology                                                       ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 147 หมู่ที่ 17 ถนน แจ้งสนิท ตำบลเขวา                                       อำเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 44000         โทรศัพท์ : 043-750436                                                     โทรสาร : 043-750437                                                           เว็บไซต์ : http://www.mcat.ac.th                                                 E-mail  mcat2550@hotmail.com                                                                                                                                     พื้นที่ของสถานศึกษา : 854 ไร่ 45 งาน 12 ตารางวา                               มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 412 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 877 ห้อง ได้แก่                       1. อาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง  12 ห้อง                                       2. อาคารเรียน 2 ชั้นจำนวน 2 หลัง  18  ห้อง                                     3. อาคารเรียน 3 ชั้นจำนวน 1 หลัง 20  ห้อง                                     4. โรงอาคารและหอประชุมจำนวน 1  หลัง                                           5. อาคารพัสดุกลางจำนวน 1  หลัง                                                6. อาคารอำนวยการ 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                        7. อาคารฝึกอบรมรวม 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                       8. โรงเก็บรถแทรคเตอร์จำนวน 1  หลัง                                             9. โรงเก็บยานพาหนะจำนวน 1  หลัง                                                 10. อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                     11. อาคารหอสมุด 1 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                            12. คอกสุกรขุนจำนวน 1  หลัง                                                       13. คอกสุกรพันฺธุ์จำนวน 1  หลัง                                                     14. คอกคลอดสุกรจำนวน 1  หลัง                                                15. คอกโคเนื้อจำนวน 1  หลัง                                                       16. คอกโคนมและโรงรีดจำนวน 1  หลัง                                               17. คอกไก่ไข่จำนวน 1  หลัง                                                       18. คอกไก่เนื้อจำนวน 2  หลัง                                                    19. เรือนเพาะชำจำนวน 3  หลัง                                                 20. บ้านพักครู 1 ชั้น จำนวน 22  หลัง 44 ห้อง                                     21. บ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 15  หลัง 45 ห้อง                                   22. บ้านพักนักเรียนเกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 342 ยูนิต 684 ห้อง                   23. อาคารโดมอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง                                       24. อาคารหอประชุมจำนวน 1 หลัง                                               25. อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน 5 หลัง                                     26. อาคารทรงงานจำนวน 1 หลัง

  
Close Menu