ข้อมูลอาคารและสถานที่

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mahasarakham College of Agriculture and  Technology 
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 147 หมู่ที่ 17 ถนน แจ้งสนิท ตำบลเขวา                                    อำเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม 44000         
โทรศัพท์ : 043-750436   โทรสาร : 043-750437 
เว็บไซต์ : http://www.mcat.ac.th                                               
E-mail  mcat2550@hotmail.com                                                                                 พื้นที่ของสถานศึกษา : 854 ไร่ 45 งาน 12 ตารางวา 
 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 412 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 877 ห้อง ได้แก่   
1. อาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง  12 ห้อง                           
2. อาคารเรียน 2 ชั้นจำนวน 2 หลัง  18  ห้อง                                   
3. อาคารเรียน 3 ชั้นจำนวน 1 หลัง 20  ห้อง                                     
4. โรงอาคารและหอประชุมจำนวน 1  หลัง                                           
5. อาคารพัสดุกลางจำนวน 1  หลัง                                               
6. อาคารอำนวยการ 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                       
7. อาคารฝึกอบรมรวม 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                       
8. โรงเก็บรถแทรคเตอร์จำนวน 1  หลัง                                             
9. โรงเก็บยานพาหนะจำนวน 1  หลัง                                                 
10. อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                     
11. อาคารหอสมุด 1 ชั้นจำนวน 1  หลัง                                           
12. คอกสุกรขุนจำนวน 1  หลัง                                                       
13. คอกสุกรพันฺธุ์จำนวน 1  หลัง                                                     
14. คอกคลอดสุกรจำนวน 1  หลัง                                               
15. คอกโคเนื้อจำนวน 1  หลัง                                                       
16. คอกโคนมและโรงรีดจำนวน 1  หลัง                                               
17. คอกไก่ไข่จำนวน 1  หลัง                                                       
18. คอกไก่เนื้อจำนวน 2  หลัง                                                   
19. เรือนเพาะชำจำนวน 3  หลัง                                                 
20. บ้านพักครู 1 ชั้น จำนวน 22  หลัง 44 ห้อง                                     
21. บ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 15  หลัง 45 ห้อง                                   
22. บ้านพักนักเรียนเกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 342 ยูนิต 684 ห้อง                   
23. อาคารโดมอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง                                       
24. อาคารหอประชุมจำนวน 1 หลัง                                               
25. อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน 5 หลัง                                     
26. อาคารทรงงานจำนวน 1 หลัง

  
Close Menu