คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\Title.jpg

คณะดำเนินงาน

คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/department/depart0/apimuk55.jpg
นายอภิมุข  ศุภวิบูลย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\jidapa.jpg

นางจิดาภา  วิระพล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

คณะที่ปรึกษา
  นายดุสิต       สะดวก                 ผู้อำนวยการ
  นายสมศักดิ์   อังกุรวัฒนานุกุล    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  นายบุญนำพา  ด่างเหลา
             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  นายฤทธิรงค์  สุน้อยพรม            รอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  นายอภิมุข    ศุภวิบูลย์                รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     

คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\งานศูนย์ข้อมูล\067.gif

งานภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552  มีดังต่อไปนี้
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบ
คำอธิบาย: 
คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif8.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.mcat.ac.th/mcat/picture_gif/ann35.gif9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

>>>>>กลับหน้าหลัก<<<<<<