โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ………………วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)
ที่อาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใช้พื้นที่การดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นสถานที่ฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จํานวน 60 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ รวมถึงบุคลากรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของพืชอินทรีย์และมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

Close Menu