ส่วนที่ 1
บทนำ
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นองค์การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับผีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม
5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชิวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2564
โดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
1 ส่งเสริมโอกาสและเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ
2 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ (Hand on experience)
3 สนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่
4 สนับสนุนให้สถานศึกษาอชีวศึกษาบริการจัดการอย่างมีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
มาตรการที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
มาตรการที่ 2 งานฟาร์มต้นแบบ
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร
มาตรการที่ 4 ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
มาตรการที่ 1 จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 3 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนประชาชน
มาตรการที่ 4 สร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์
มาตรการที่ 6 พัฒนาเครือข่ายสร้างผู้ประกอบการใหม่
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมจิตสงบ พบธรรมะ
มาตรการที่ 2 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
มาตรการที่ 3 พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
มาตรการที่ 4 เสริมสร้างกิจกรรมค่ายคุณธรรม
มาตรการที่ 5 สนับสนุนประกวดสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรการที่ 6 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา บริการสังคม
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
มาตรการที่ 2 สนับสนุกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
มาตรการที่ 3 ร่วมกิจกรรม to be number one
มาตรการที่ 4 ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 5 สนับสนุนการประชุมวิชาการแข่งขันทักษะ (อกท.)
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะอาชีพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 3 จัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 5 พัฒนาผู้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริง
กลยุทธ์ที่ 6   สร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพแบบมืออาชีพ
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการฝึกงานสถานประกอบการ
มาตรการที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาเกษตร
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 147
ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  โทรศัพท์ 043-750436
โทรสาร 043-750437 อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขที่ 14  ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ
หลักกิโลเมตรที่ 13 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์  รวมทั้งสิ้น 854  ไร่
ปีพุทธศักราช 2522  รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเกษตรกร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
เกษตรกรรมขึ้น 10  แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เป็น 1  ใน 10  แห่งที่ได้รับประกาศจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อจัดการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537  กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนครจำปาศรีขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ภายใต้
การบริหารงานของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อให้มีการจัดการ 26  กันยายน 2539 วิทยาลัย
เกษตรกรรมมหาสารคามได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
(Mahasarakham  College of Agriculture  and  Technology )  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  สาขาพืชศาสตร์
ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ชื่อภาษาอังกฤษ Mahasarakham College of Agriculture and Technology
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 147   หมู่ที่ 17    ถนน แจ้งสนิท ตำบล เขวา  อำเภอ/เขต เมือง   รหัส 44000
โทรศัพท์     โทร. (043) 750436
โทรสาร      โทร. (043) 750437
เว็บไซต์  http://www.mcat.ac.th
อีเมล  mcat2550@hotmail.com
พื้นที่ของสถานศึกษา
854 ไร่ 45 งาน 12 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 412 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 877  ห้อง ได้แก่
1 อาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง  12 ห้อง
2 อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง  18  ห้อง
3 อาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20  ห้อง
4 โรงอาคารและหอประชุม จำนวน 1  หลัง
5 อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1  หลัง
6 อาคารอำนวยการ 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
7 อาคารฝึกอบรมรวม 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
8 โรงเก็บรถแทรคเตอร์ จำนวน 1  หลัง
9 โรงเก็บยานพาหนะ จำนวน 1  หลัง
10 อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
11 อาคารหอสมุด 1 ชั้น จำนวน 1  หลัง
12 คอกสุกรขุน จำนวน 1  หลัง
13 คอกสุกรพันฺธุ์ จำนวน 1  หลัง
14 คอกคลอดสุกร จำนวน 1  หลัง
15 คอกโคเนื้อ จำนวน 1  หลัง
16 คอกโคนมและโรงรีด จำนวน 1  หลัง
17 คอกไก่ไข่ จำนวน 1  หลัง
18 คอกไก่เนื้อ จำนวน 2  หลัง
19 เรือนเพาะชำ จำนวน 3  หลัง
20 บ้านพักครู 1 ชั้น จำนวน 22  หลัง 44 ห้อง
21 บ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 15  หลัง 45 ห้อง
22 บ้านพักนักเรียนเกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 342  ยูนิต 684 ห้อง
23 อาคารโดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
24 อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง
25 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 5 หลัง
26 อาคารทรงงาน จำนวน 1 หลัง
27 อาคารหอพัก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา
สีประจำ เขียว ขาว เหลือง
ต้นไม้ เฟื่องฟ้า
สัญลักษณ์
เพลง เพลงมาร์ชวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สร้างความดีงามความรู้คู่คุณธรรม  ฝึกฝนทักษะปฏิบัติเกษตรกรรม
เทคโนหนุนนำเพื่อพัฒนาชุมชน ศึกษาเล่าเรียนและเขียนอ่าน เชื่อฟังอาจารย์ เคารพนพนอบทุกคน
วัฒนธรรมของไทยใช้ฝึกตน ไม่คิดเปลี่ยนตน วัฒนธรรมต่างแดน ระเบียบนั้นเราเอาใส่ใจ
วินัยไซร้เราทำให้เป็นแบบแผน รักพ้องพวกสามัคคีเหนียวแน่น
คล้องเกี่ยวแขนเพื่อพัฒนาชาติไทย ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
คือปรัชญาที่ทุกคนนั้นใส่ใจ  นำวิชาความรู้สู่นำชัย เพื่อชื่อเสียงเกริกไกลสู่สถาบัน

 

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
6.1 อัตรากำลัง ปี 2564     ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2563
อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มีบุคลากรทั้งสิ้น 93 คน
ก. ข้าราชการ 35 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 29 คน
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน
ข. ลูกจ้างประจำ 4 คน
1 ทำหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 4 คน
ค. พนักงานราชการ 13 คน
1 ทำหน้าที่สอน 12 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 41 คน
1 ทำหน้าที่สอน 10 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 31 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 5 คน
1 ข้าราชการ 5 คน
2 ลูกจ้างประจำ คน
6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 48 คน
ก. ครูผู้สอน 47 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 1 รวม
 – ต่ำกว่า ม.6 0 คน 0 คน 0 คน
 – ปวช./ม.6 0 คน คน 0 คน
 – ปวส./อนุปริญญาตรี 0 คน 0 คน 0 คน
 – ปริญญาตรี 24 คน 1 คน 25 คน
 – ปริญญาโท 23 คน 0 คน 23 คน
 – ปริญญาเอก คน 0 คน 0 คน
รวม 47 คน รวม 1 คน 48 คน
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน 10 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 31 รวม
 – จ้างด้วยงบบุคลากร 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบดำเนินงาน 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 10 คน 31 คน 41 คน
 – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 0 คน 0 คน 0 คน
รวม 10 คน รวม 31 คน 41 คน
6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 34 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายปรัชญา  ตะภา ป.โท ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ
2. นายบุญนำพา ด่างเหลา ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. นายอภิมุข  ศุภวิบูลย์ ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
5. นางวิริยา  เตโช ป.ตรี ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝายพัฒนากิจการนร.นศ.
6. นางศราญนัส  แสนตุ้ย ป.โท การบัญชีเบื้องต้น หัวหน้างานบัญชี
7. นายสานิต  ศรีสุระกุล ป.ตรี พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานสวัสดิการ
8. นางมณีรัตน์ รุจิภากร ป.ตรี การบัญชีชั้นสูง 2 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
9. นางสาวณปภัช  หนองหว้า ป.โท โปรแกรมมัลติมีเดีย หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
10. นายภูวนารถ แสงสุริยา ป.โท วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง
11.ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร ป.ตรี ดินและความอุดมฯ หัวหน้างานฟาร์ม/หัวหน้างานทวิภาคี
12. นางสาวชมภู่ ภูสำลี ป.ตรี ภาษาไทย หัวหน้างานกิจกรรม
13. นางจินดา  ศรีกุลบุตร ป.โท การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติฯ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
14.นางสาวประไพพิศ  สัตถาผล ป.ตรี ผลิตภัณฑ์พืช หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15. นางจรินทร์ บัวขม ป.โท วิทยาศาสตร์เกษตร ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
16. นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ป.โท การพัฒนางานด้วยระบบฯ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
17. นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ ป.โท ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
18. นายสุนทร ทองดี ป.โท หลักการเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
19. นางจิรนันท์ ดงตะนัย ป.ตรี อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
20. นางลดาวัลย์ บุระคำ ป.โท การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
21. นายสุพรรณ ไปดง ป.ตรี การผสมเทียม ผู้จัดการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ
22. นางพจมาส เกิดทอง ป.โท หลักพืชกรรม หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23. นายเชต บัวขม ป.โท การใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
24. นางสาวสุปราณี คุณเวียน ป.โท ระบบฐานข้อมูล หัวหน้างานบุคลากร
25. นางรจนา ชัยพรม ป.ตรี การปลูกผัก ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพคุณภาพฯ
26. นายพนารมย์ เกิดทอง ป.โท การจัดและดูแลสวน หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
27. นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน ป.โท การผลิตสุกร หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต
28. นางปรีดา แทนออมทอง ป.ตรี การเกษตรแบบผสมผสาน หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
29. นางจิดาภา วิระพล ป.โท หลักการออกแบบและพัฒนาฯ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
30. นางจริชาติ  โยธะพล ป.โท หลักพันธุศาสตร์ หัวหน้างานความร่วมมือ
31. นางธนพร  แสนบุตร ป.ตรี การปลูกผัก หัวหน้างานโครงการพิเศษ
32. นายกิตติพงษ์  จันดีกระยอม ป.ตรี การเลี้ยงสัตว์ ผู้จัดการฟาร์มสัตว์ปีก
33. นายภัทรพงศ์  เกตุคำ ป.ตรี ช่างเกษตร ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
34. นางนิ่มนวล  นาสินพร้อม ป.ตรี การบัญชีต้นทุน หัวหน้างานบัญชี
2.  ข้าราชการพลเรือน   รวม 1 คน
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวจรัสพร  ชอบขาย ป.ตรี หัวหน้างานพัสดุ
3. ลูกจ้างประจำ 4 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายกุศล  คำใสอินทร์ ป.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย
2. นายนิพล  จันทมาน ปวส. พนักงานบริการอัดสำเนา
3. นายถาวร  คำใสอินทร์ ป.4 พนักงานทั่วไป  (งานฟาร์มสุกร)
4.นางจุฑามาส  ชงัดเวช ป.ตรี หัวหน้างานการเงิน
4. พนักงานราชการ 13 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายอาทิลักษณ์  ตราชู ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
2. นางวิมล  ศรีกันยา ป.ตรี ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผู้ช่วยงานบุคลากร
3. นางเนตร  ชนะบุญ ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ผู้ช่วยงานศูนย์วิทยบริการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมบุษย์  วรยศ ป.โท เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
5. นางรชพร  แสนบุญมี ป.ตรี ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
6. นางสาวทิพย์เทวา  นามจำปา ป.โท หลักการจัดการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
7. นางละมุล  วงศ์จำปา ป.ตรี คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
8. นางสาวณัฐฌา  เศษดา ป.ตรี คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพ
9. นายยุทธพงศ์  วรยศ ปทส. เครื่องยนต์ ผู้ช่วยงานพัสดุ รับผิดชอบงานยานพาหนะ
10.นางสาวนงค์นุช มาตรา ป.ตรี การบัญชี ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
11. นายนิราศ  ราชโยธา ป.ตรี  – พนักงานการเงินและบัญชี
12.  นางสาวดาริณี  ปันกันสกุล ป.โท การโรงแรม หัวหน้างานธุรกิจบริการ
13. นายจรินทร์  ภูมิตรชัย ป.ตรี ประจำโครงการอิสราเอล
5. ลูกจ้างชั่วคราว 41 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวเยาวเรศ  พันโกฎิ ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
2. Ms. Jennifer Talose Palacios ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ประจำโครงการอิสราเอล
3. นางสุจิตตา  อัคษร ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายธนาธร พรมมะโล ป.ตรี เจ้าหน้าที่ทะเบียน
5. นางสาวธิดารัตน์  สารจันทร์ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6. นายนฤพล  ภูสีฤทธิ์ ปวส. เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นายเถลิงเกียรติ  ดาวะที ปวส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ.
8. นางสาวอชิรญา  โยธาภักดี ป.ตรี สัตวศาสตร์ ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
10. นายณัฐพงษ์  ไขยแสง ม.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย
12. นายรัชชานนท์  พลโรม ป.ตรี เจ้าหน้าที่ห้องอินเทอร์เน็ต
13. นายนิพนธ์  จันทะคล้าย ป.4 พนักงานขับรถยนต์
14. นายทองใส  ทัพธานี ป.4 พนักงานขับรถแทรกเตอร์
15. นายทองสุก  ทับทมาตร ป.4 คนสวน
16. นายบรรทม  คำใสอินทร์ ป.4 คนสวน
17. นางพรสุดา  ทัพสุริย์ ป.ตรี พนักงานประกอบอาหาร
18. นางสุพี  สมบัติทา ม.3 พนักงานสถานที่
19. นายสุนทร  นาสิน ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
20. นายกงจักร์  เมืองฮามพันธ์ ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21. นายเมฆ เทียมมาลา ป.4 พนักงานสถานที่
22. นายมานพ  ขำเอี่ยม ป.ตรี พนักงานขับรถยนต์
23. นายเพชร  คำพิพจน์ ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
24. นายโชคชัย  จุลศรี ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
25. นายสหัส  ทัพธานี ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
26. นางสาวกนกพร บุญใบ ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
27.  นายสุธิน  คำชาวงษ์ ป.ตรี ไฟฟ้า ประจำแผนกวิชาช่างเกษตร
28. นายสุพัฒน์  มาโคตร ป.7 ยามรักษาการณ์
29. นางสาวสุมาลี  ศรีรัตนพันธ์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
30. นางสาวอภิญญา  ศรีนารา ป.ตรี ผลิตภัณฑ์เกษตร ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
32. นางสาวปริศนา  แก้วอาสา ป.ตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
33. นายธุมากร  แก้วตั้งขึ้น ปวส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
34. นายอดิศักดิ์  ทัพสุริย์ ป.6 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
35. นางอุดม  ทัพสุริย์ ป.6 พนักงานสถานที่
36. นายวิชัย  ทัพสุริย์ ป.4 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
37. นายปฎิพัทธ์  กัสมัง ป.ตรี แปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
38. นายอภิชาติ  อุไรล้ำ ป.ตรี ช่างเกษตร ประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
39. นายสราวุฒิ  พิมวันนา ปวส. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
40. นางสาวกนกวรรณ  แฝงสมศรี ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41. นายรัฐพงษ์  ยอดบุดี ป.ตรี พลศึกษา ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2563  (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2,217 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 566 432 804 1,802 187 228 415 10 9 19 2,217
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 28 17 17 62 92 117 209 0 271
 – สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 20 7 31 58 43 36 79 10 9 19 137
 – สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 36 36 23 95 14 19 33 0 128
  – สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 41 16 18 75 18 11 29 0 104
  – เกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) 25 29 91 145 145
  -อศ.กช.(การเกษตร) 370 276 560 1,206 1,206
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน บัญชี 13 10 14 37 8 17 25 0 62
 – สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 20 20 50 0 9 9 0 59
 – สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 23 21 30 74 12 19 31 0 105
 – สาขาวิชา/งาน …………………………………. 0 0 0 0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา(2563) รวมทั้งสิ้น 300 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………. คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ……….. คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ……………. คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ……………. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ……….. คน
7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564  (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,735 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 430 566 432 1,428 120 187 307 10 15 25 1,735
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 60 28 17 105 60 92 152 0 257
 – สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 60 20 7 87 30 43 73 10 15 25 160
 – สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 60 36 36 132 15 14 29 0 161
  – สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 30 41 16 87 15 18 33 120
  – เกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) 40 25 29 94 94
  -อศ.กช. (การเกษตร) 180 370 276 826 826
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน บัญชี 13 10 23 8 8 0 31
 – สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 20 30 0 0 0 30
 – สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 23 21 44 12 12 0 56
 – สาขาวิชา/งาน …………………………………. 0 0 0 0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2564) รวมทั้งสิ้น 300 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………. คน 2.3 หลักสูตร ปชด. …………. คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ……………. คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ……………. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ………… คน

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
หน่วย : บาท
แผนงาน/งบรายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563)  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต โครงการ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม 1.โครงการความร่วมมือผลิตกำลังฯ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น
1.แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา #VALUE!          14,421,400.00      250,000.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 – งบบุคลากร  ป            9,000,000.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 – งบดำเนินงาน               2,480,000.00              623,600.00              3,103,600.00        3,103,600.00      3,103,600.00
 – งบลงทุน              10,000,000.00            2,588,400.00           12,588,400.00      12,588,400.00    12,588,400.00
 – งบเงินอุดหนุน               6,000,000.00            1,393,500.00      100,000.00              7,493,500.00        7,493,500.00      7,493,500.00
 – งบรายจ่ายอื่น               3,113,600.00              815,900.00      150,000.00              4,079,500.00        4,079,500.00      4,079,500.00
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 – งบบุคลากร
 – งบดำเนินงาน
 – งบลงทุน
 – งบเงินอุดหนุน              12,500,000.00            12,500,000.00      12,500,000.00    12,500,000.00
 – งบรายจ่ายอื่น                       –                     –
3. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                           –                   –        – #           –         –         –         –         –                       –                     –
 – งบบุคลากร                       –                     –
 – งบดำเนินงาน                       –                     –
 – งบลงทุน                       –                     –
 – งบเงินอุดหนุน                       –                     –
 – งบรายจ่ายอื่น                       –                     –
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ                              –                           –                   –        – #                             –           –         –         –         –         –                       –                     –
 – งบบุคลากร                             –                       –                     –
 – งบดำเนินงาน                             –                       –                     –
 – งบลงทุน                             –                       –                     –
 – งบเงินอุดหนุน                             –                       –                     –
 – งบรายจ่ายอื่น                             –                       –                     –

 

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1. ประมาณการรายรับ     53,570,000.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา         3,070,000.00 บาท
 – ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน     1,000,000.00 บาท
 – คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป     2,070,000.00 บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ       50,500,000.00 บาท
งบบุคลากร    30,500,000.00 บาท
งบดำเนินงาน    10,175,000.00 บาท
งบลงทุน                   – บาท
งบเงินอุดหนุน     8,850,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น        975,000.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย 0 บาท
งบบุคลากร บาท
 – เงินเดือน    22,600,000.00 บาท
 – ค่าจ้างประจำ     1,400,000.00 บาท
 – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     2,500,000.00 บาท
 – ค่าจ้างชั่วคราว     4,000,000.00 บาท
 –  ………………………………………. บาท
งบดำเนินงาน บาท
 –  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     8,600,000.00 บาท
 –  ค่าสาธารณูปโภค     1,575,000.00 บาท
งบลงทุน บาท
 –  ค่าครุภัณฑ์ บาท
 –  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท
งบเงินอุดหนุน บาท
 –  เงินอุดหนุนปฏิรูป     5,800,000.00 บาท
 –  เงินอุดหนุนอื่น     3,050,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น บาท
 – สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน        975,000.00 บาท
 –  ………………………………………. บาท

 

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ผลผลิต โครงการ เงินรายได้ เป็นเงิน
ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม 1.โครงการ………………. …………………………………… 2.โครงการ………………. …………………………………… 3โครงการ………………. …………………………………… 4.โครงการ………………. …………………………………… 5.โครงการ………………. …………………………………… รวมทั้งสิ้น บกศ.
 – งบบุคลากร 0 0
เงินเดือนข้าราชการ          18,000,000.00        2,000,000.00         20,000,000.00      20,000,000.00          20,000,000.00
เงินวิทยฐานะ                          –                       –                           –
เงินประจำตำแหน่ง            1,000,000.00           300,000.00           1,300,000.00        1,300,000.00            1,300,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ            1,000,000.00           300,000.00           1,300,000.00        1,300,000.00            1,300,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            1,000,000.00           400,000.00           1,400,000.00        1,400,000.00            1,400,000.00
เงินอื่น ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว            2,500,000.00        1,000,000.00           3,500,000.00        3,500,000.00     500,000.00            4,000,000.00
เงินเดือนพนักงานฯ            1,800,000.00           700,000.00           2,500,000.00        2,500,000.00            2,500,000.00
 –  งบดำเนินงาน
      – ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 400000.00 100000 500000.00          500,000.00               500,000.00
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
      – ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            1,400,000.00           400,000.00          1,800,000.00       1,800,000.00     200,000.00            2,000,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ               150,000.00            50,000.00             200,000.00          200,000.00                  –               200,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง               200,000.00           100,000.00             300,000.00          300,000.00     100,000.00               400,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม               130,000.00            70,000.00         200,000.00          200,000.00       50,000.00               250,000.00
          – ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน               100,000.00            50,000.00             150,000.00          150,000.00       50,000.00               200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               500,000.00           100,000.00             600,000.00          600,000.00     200,000.00              800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               250,000.00            50,000.00             300,000.00          300,000.00                  –               300,000.00
วัสดุการศึกษา               600,000.00           300,000.00   100,000.00           1,000,000.00        1,000,000.00     700,000.00            1,700,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว                30,000.00            10,000.00               40,000.00            40,000.00       10,000.00                50,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์               100,000.00            20,000.00             120,000.00          120,000.00       80,000.00               200,000.00
วัสดุก่อสร้าง               800,000.00           200,000.00           1,000,000.00        1,000,000.00     100,000.00            1,100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               120,000.00            80,000.00             200,000.00          200,000.00               200,000.00
 – ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)
ค่าโทรศัพท์                50,000.00            15,000.00               65,000.00            65,000.00         5,000.00                70,000.00
ค่าไปรษรีย์                  4,000.00              1,000.00                 5,000.00              5,000.00                  –                  5,000.00
ค่าไฟฟ้า            1,000,000.00           400,000.00           1,400,000.00        1,400,000.00     100,000.00            1,500,000.00
 – งบลงทุน
  3.1 ครุภัณฑ์
  3.2 สิ่งก่อสร้าง
 – งบเงินอุดหนุน
 – อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
 – อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา      100,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
 – อุดหนุน อศ.กช.            2,500,000.00           2,500,000.00        2,500,000.00            2,500,000.00
 – ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                           –
 – อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            5,800,000.00          5,800,000.00       5,800,000.00            5,800,000.00
 – อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น   200,000.00             200,000.00          200,000.00               200,000.00
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.               400,000.00           100,000.00             500,000.00          500,000.00               500,000.00
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม                           –
 – อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน                50,000.00               50,000.00            50,000.00                50,000.00
 – อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้                          –                       –                           –
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม                          – 0 0
 – ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี                          – 0 0
 – โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 – งบรายจ่ายอื่น
สำรองจ่ายเผื่อฉุกเฉิน 975,000.00 975,000.00
  3,070,000.00          20,000,000.00
 – โครงการ
 – สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

 

โครงการที่ ……….
โครงการ ……………………………………………………………………………………….
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ………………………………………………………………..
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..
5.2 เพื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.1.2 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………….
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน ……………………………………………………………………. งบ ………………………………………
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น …………………………….. บาท ได้แก่
8.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
8.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
10.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
หน่วย : บาท
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 รวมไตรมาส 2 #### พ.ค.-61 มิ.ย.-61 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 0 0 0
1 งานตามภาระงานประจำ
1.1 งบดำเนินงาน 11,325,000 0 0 0 11,325,000
1.2 งบลงทุน 0 0 0 0 0
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 4,725,000 0 0 0 4,725,000
2.1 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,500,000 / / / / / / / / / / / / 0 1,500,000
2.2 โครงการ งานบริหารทั่วไป 150,000 / / / / / / / / / / / / 0 150,000
2.3 โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
2.4 พัฒนางานการเงินและบัญชี 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
2.5 โครงการ พัฒนางานทะเบียน 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
2.6 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 200,000 / / / / / / / / / / / / 0 200,000
2.7 โครงการพิธีไหว้ครู ปี 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
2.8 โครงการ กิจกรรม อกท. 500,000 / / / / / / / / / / / / 0 500,000
2.9 โครงการสืบสานประเพณี/อนุรักษ์ทรัพยากร/ส่งเสริมประชาธิปไตย 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
2.10 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
2.11 ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานฯ 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
2.12 โครงการปลูกอ้อยโรงงาน 200,000 / / / / / / / / / / / / 200,000
2.13 โครงการฟาร์มอินทผลัม 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
2.14 โครงการเพาะเห็ด 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.15 โครงการไม้ประดับ 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.16 โครงการไม้ผล 30,000 / / / / / / / / / / / / 30,000
2.17 โครงการฟาร์มไม้ดอก 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
2.18 โครงการฟาร์มสุกร 300,000 / / / / / / / / / / / / 300,000
2.19 โครงการฟาร์มโคเนื้อ 450,000 / / / / / / / / / / / / 450,000
2.20 โครงการฟาร์มสัตว์ปีก 150,000 / / / / / / / / / / / / 150,000
2.21 โครงการประมง 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.22 โครงการข้าวหอมมะลิ105 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.23 โครงการงานวัดผลประเมินฯ 15,000 / / / / / / / / / / / / 15,000
2.24 โครงการงานแนะแนว 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.25 โครงการงานหลักสูตร 15,000 / / / / / / / / / / / / 15,000
2.26 โครงการพัฒนางานวางแผน 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 5,000
2.27 โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 50,000 / / / / / / / / / / / / 0 50,000
2.28 โครงการดำเนินการประกันฯ 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
2.29 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200,000 / / / / / / / / / / / / 200,000
3.30 งานธุรกิจบริการและหอพักฯ 500,000 / / / / / / / / / / / / 500,000
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,956,000 / / / / / / / / / / / / 1,956,000
3.1 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.2 รายวิชาลูกเสือ/ประเมิน 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.3 โครงการงานชุมนุมลูกเสือระดับภาค 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.4 โครงการกิจกรรมหมู่บ้านปฏิรูปฯ 900,000 / / / / / / / / / / / / 0 900,000
3.5 โครงการกิจกรรมชมรม 25,000 / / / / / / / / / / / / 0 25,000
3.6 โครงการจิตสงบพบธรรมะ 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.7 โครงการพัฒนาวงโปงลาง 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.8 โครงการคลีนิคเกษตรฯ 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.9 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.10 โครงการกีฬาสีภายใน 40,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.11 โครงการประชาธิไตย 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.12 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม 50,000 / / / / / / / / / / / / 0 50,000
3.13 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 8,000 / / / / / / / / / / / / 0 8,000
3.14 โครงการเยี่ยมบ้านนร.นศ. 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.15 โครงการ ปัจฉิมนิเทศนร.นศ. 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.16 โครงการติดตามผู้สำเร็จฯ 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.17 โครงการสวัสดิการพยาบาล 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.18 คลีนิคเกษตรเพื่อประชาชน 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 5,000
3.19 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 200,000 / / / / / / / / / / / / 0 50,000
3.20 ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.21 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.22 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
3.23 โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี 60,000 / / / / / / / / / / / / 60,000
3.24 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.25 โครงสวนพฤกษศาสตร์ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.26 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.27 Open House 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.28 โครงการเดย์แคมป์ 5,000 / / / / / / / / / / / / 5,000
3.29 พัฒนาระบบงาน ร.ด. 2,500 / / / / / / / / / / / / 2,500
3.3 พัฒนาผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร 2,500 / / / / / / / / / / / / 2,500
3.31 อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร 3,000 / / / / / / / / / / / / 3,000
3.32 เข้าค่ายคุณธรรมนร.นศ.ใหม่ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.33 สร้างจิตสำนึกที่ดี กยศ. 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
3.34 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการฯ 5,000 / / / / / / / / / / / / 5,000
3.35 to be number one 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
3.36 ติดตามผู้เรียนออกกลางคัน 5,000 / / / / / / / / / / / / 5,000
4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 0 0 0
4.1 โครงการ 0 0 0 0 0
4.2 โครงการ 0 0 0 0 0
Close Menu