ส่วนที่ 1
บทนำ
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นองค์การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับผีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคม
5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชิวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
1 ส่งเสริมโอกาสและเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ
2 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ (Hand on experience)
3 สนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่
4 สนับสนุนให้สถานศึกษาอชีวศึกษาบริการจัดการอย่างมีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ส่วนที่  2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปรัชญา
ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมภูมิรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชน
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยห้องเรียนธรรมชาติ
ตลาดเกษตรสวยงาม  งานฟาร์มอัจฉริยะ ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
อัตลักษณ์
ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม
เอกลักษณ์
วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน
พันธกิจ
1 กำหนดนโยบายให้งานฟาร์มเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
2 ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3 สร้าง จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
4 พัฒนางานฟาร์มและตลาดเกษตรของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสถานประกอบการ
6 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความถูกต้อง
 ของผู้เรียน
7 พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
8 ส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมวิชาชีพ
9 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
10 พัฒนาวิชาการและบริการวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพกับชุมชน
11 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
12 สร้างห้องเรียนอาชีพยกระดับการจัดการเรียนรู้แก่ชุมชน
13 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกแผนกวิชา
14 บูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนธรรมชาติ
15 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เรียนและชุมชนด้วยงานฟาร์มอัจฉริยะ
เป้าประสงค์
1 กำหนดนโยบายให้งานฟาร์มเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
2 พัฒนางานฟาร์มและตลาดเกษตรของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
4 พัฒนาวิชาการและบริการวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพกับชุมชน
5 สร้างห้องเรียนอาชีพยกระดับการจัดการเรียนรู้แก่ชุมชน
6 ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7 ผู้เรียนมีผลงานนวัตกรรมวิชาชีพและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ
8 มีฟาร์มอัจฉริยะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
2 สถานศึกษาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนโดยจัดทำหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ กระเช้าอาชีพ
4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
5 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
6 ส่งเสริมนวัตกรรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการที่ 1 ฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
มาตรการที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
มาตรการที่ 4 จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
มาตรการที่ 5 ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
กลุยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานศึกษาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1 ค่ายคุณธรรม
มาตรการที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มาตรการที่ 3 พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 4 พัฒนาบุคลากร
มาตรการที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ

 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 147
ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000  โทรศัพท์ 043-750436
โทรสาร 043-750437 อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขที่ 14  ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ
หลักกิโลเมตรที่ 13 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์  รวมทั้งสิ้น 854  ไร่
ปีพุทธศักราช 2522  รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเกษตรกร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
เกษตรกรรมขึ้น 10  แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เป็น 1  ใน 10  แห่งที่ได้รับประกาศจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อจัดการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537  กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนครจำปาศรีขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 ภายใต้
การบริหารงานของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อให้มีการจัดการ 26  กันยายน 2539 วิทยาลัย
เกษตรกรรมมหาสารคามได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
(Mahasarakham College of Agriculture and Technology) เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  สาขาพืชศาสตร์
ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ชื่อภาษาอังกฤษ Mahasarakham College of Agriculture and Technology
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 147   หมู่ที่ 17    ถนน แจ้งสนิท ตำบล เขวา  อำเภอ/เขต เมือง   รหัส 44000
โทรศัพท์     โทร. (043) 750436
โทรสาร      โทร. (043) 750437
เว็บไซต์  http://www.mcat.ac.th
อีเมล  mcat2550@hotmail.com
พื้นที่ของสถานศึกษา
854 ไร่ 45 งาน 12 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 412 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 877  ห้อง ได้แก่
1 อาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง  12 ห้อง
2 อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง  18  ห้อง
3 อาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20  ห้อง
4 โรงอาคารและหอประชุม จำนวน 1  หลัง
5 อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1  หลัง
6 อาคารอำนวยการ 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
7 อาคารฝึกอบรมรวม 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
8 โรงเก็บรถแทรคเตอร์ จำนวน 1  หลัง
9 โรงเก็บยานพาหนะ จำนวน 1  หลัง
10 อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น จำนวน 1  หลัง
11 อาคารหอสมุด 1 ชั้น จำนวน 1  หลัง
12 คอกสุกรขุน จำนวน 1  หลัง
13 คอกสุกรพันฺธุ์ จำนวน 1  หลัง
14 คอกคลอดสุกร จำนวน 1  หลัง
15 คอกโคเนื้อ จำนวน 1  หลัง
16 คอกโคนมและโรงรีด จำนวน 1  หลัง
17 คอกไก่ไข่ จำนวน 1  หลัง
18 คอกไก่เนื้อ จำนวน 2  หลัง
19 เรือนเพาะชำ จำนวน 3  หลัง
20 บ้านพักครู 1 ชั้น จำนวน 22  หลัง 44 ห้อง
21 บ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 15  หลัง 45 ห้อง
22 บ้านพักนักเรียนเกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 342  ยูนิต 684 ห้อง
23 อาคารโดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
24 อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง
25 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 5 หลัง
26 อาคารทรงงาน จำนวน 1 หลัง
27 อาคารหอพัก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา
สีประจำ เขียว ขาว เหลือง
ต้นไม้ เฟื่องฟ้า
สัญลักษณ์
เพลง เพลงมาร์ชวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สร้างความดีงามความรู้คู่คุณธรรม  ฝึกฝนทักษะปฏิบัติเกษตรกรรม เทคโนหนุนนำ
เพื่อพัฒนาชุมชน ศึกษาเล่าเรียนและเขียนอ่าน เชื่อฟังอาจารย์ เคารพนพนอบทุกคน
วัฒนธรรมของไทยใช้ฝึกตน ไม่คิดเปลี่ยนตน วัฒนธรรมต่างแดน ระเบียบนั้นเราเอาใส่ใจ
วินัยไซร้เราทำให้เป็นแบบแผน รักพ้องพวกสามัคคีเหนียวแน่น
คล้องเกี่ยวแขนเพื่อพัฒนาชาติไทย ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
คือปรัชญาที่ทุกคนนั้นใส่ใจ  นำวิชาความรู้สู่นำชัย เพื่อชื่อเสียงเกริกไกลสู่สถาบัน

 

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
6.1 อัตรากำลัง ปี 2565     ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2564
อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มีบุคลากรทั้งสิ้น 98 คน
ก. ข้าราชการ 41 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 35 คน
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน
ข. ลูกจ้างประจำ 4 คน
1 ทำหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 4 คน
ค. พนักงานราชการ 13 คน
1 ทำหน้าที่สอน 12 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 40 คน
1 ทำหน้าที่สอน 12 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 28 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 2 คน
1 ข้าราชการ 2 คน
2 ลูกจ้างประจำ คน
6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 98 คน
ก. ครูผู้สอน 64 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 34 รวม 98
 – ต่ำกว่า ม.6 0 คน 14 คน 14 คน
 – ปวช./ม.6 0 คน 1 คน 1 คน
 – ปวส./อนุปริญญาตรี 0 คน 6 คน 6 คน
 – ปริญญาตรี 39 คน 13 คน 52 คน
 – ปริญญาโท 25 คน 0 คน 25 คน
 – ปริญญาเอก คน 0 คน 0 คน
รวม 64 คน รวม 34 คน 98 คน
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน 12 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 28 รวม 40
 – จ้างด้วยงบบุคลากร 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบดำเนินงาน 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 12 คน 28 คน 40 คน
 – จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 0 คน 0 คน 0 คน
 – จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 0 คน 0 คน 0 คน
รวม 12 คน รวม 28 คน 40 คน
6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 40 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายปรัชญา  ตะภา ป.โท ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ
2. นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. นางวิริยา  เตโช ป.ตรี ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
4. ว่าที่ร้อยเอกอาคม  รักษาผล ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา ป.โท ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝายพัฒนากิจการนร.นศ.
6. นางศราญนัส  แสนตุ้ย ป.โท การบัญชีเบื้องต้น หัวหน้างานการเงิน
7. นางมณีรัตน์ รุจิภากร ป.ตรี การบัญชีชั้นสูง 2 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
8. นางสาวณปภัช  หนองหว้า ป.โท โปรแกรมมัลติมีเดีย หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
9. นายภูวนารถ แสงสุริยา ป.โท วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง
10.ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร ป.ตรี ดินและความอุดมฯ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11. นางสาวชมภู่ ภูสำลี ป.ตรี ภาษาไทย หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12.นางสาวประไพพิศ  สัตถาผล ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13. นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ป.โท การพัฒนางานด้วยระบบฯ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14. นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ ป.โท ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
15. นายสุนทร ทองดี ป.โท หลักการเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
16. นางจิรนันท์ ดงตะนัย ป.ตรี อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
17. นางลดาวัลย์ บุระคำ ป.โท การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
18. นายสุพรรณ ไปดง ป.ตรี การผสมเทียม ผู้จัดการฟาร์มโคนม-โคเนื้อ
19. นางพจมาส เกิดทอง ป.โท หลักพืชกรรม หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
20. นางสาวสุปราณี คุณเวียน ป.โท ระบบฐานข้อมูล หัวหน้างานบุคลากร
21. นางรจนา ชัยพรม ป.ตรี การปลูกผัก ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพคุณภาพฯ
22. นายพนารมย์ เกิดทอง ป.โท การจัดและดูแลสวน หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
23. นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน ป.โท การผลิตสุกร หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต
24. นางปรีดา แทนออมทอง ป.ตรี การเกษตรแบบผสมผสาน หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
25. นางจิดาภา วิระพล ป.โท หลักการออกแบบและพัฒนาฯ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
26. นางจริชาติ  โยธะพล ป.โท หลักพันธุศาสตร์ ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
27. นางธนพร  แสนบุตร ป.ตรี การปลูกผัก หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
28. นายกิตติพงษ์  จันดีกระยอม ป.ตรี การเลี้ยงสัตว์ หัวหน้างานฟาร์ม
29. นายภัทรพงศ์  เกตุคำ ป.ตรี ช่างเกษตร หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
30. นางนิ่มนวล  นาสินพร้อม ป.ตรี การบัญชีต้นทุน หัวหน้างานบัญชี
31. นายปริญญา  สว่างโคตร ป.ตรี อุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
32. นางสาวแพรทอง ละมุล ป.โท หลักการเกษตร ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
33. นางสาวกนกวรรณ  ประยูรชาญ ป.ตรี การบัญชีภาษีอากร หัวหน้างานพัสดุ
34. นางสาวกิรณา  ทะลายรัมย์ ป.โท ธุรกิจและการประกอบการ หัวหน้างานสวัสดิการ
35. นางทิพย์สุคนธ์  พลวิบูลย์ ป.โท ผลิตภัณฑ์พืช หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
36. นางสาวดาริณี  ปันกันสกุล ป.โท การโรงแรม หัวหน้างานความร่วมมือ
37. นางปวันรัตน์  ราชพิลา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานการเงิน
38. นางอรณิชา  ไชยอำนาจ ป.โท วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล
39. นายฉัตรชัย  มิตพะมา ป.ตรี เครื่องยนต์เล็ก ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
40. นางวลัยภรณ์  ไพศาล ป.ตรี ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2.  ข้าราชการพลเรือน   รวม 1 คน
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวจรัสพร  ชอบขาย ป.ตรี หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. ลูกจ้างประจำ 4 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายกุศล  คำใสอินทร์ ป.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย
2. นายนิพล  จันทมาน ปวส. พนักงานบริการอัดสำเนา
3. นายถาวร  คำใสอินทร์ ป.4 พนักงานทั่วไป  (งานฟาร์มสุกร)
4.นางจุฑามาส  ชงัดเวช ป.ตรี ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
4. พนักงานราชการ 13 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายอาทิลักษณ์  ตราชู ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
2. นางวิมล  ศรีกันยา ป.ตรี ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ
3. นางเนตร  ชนะบุญ ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ผู้ช่วยงานศูนย์วิทยบริการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมบุษย์  วรยศ ป.โท เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
5. นางรชพร  แสนบุญมี ป.ตรี ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
6. นางสาวทิพย์เทวา  นามจำปา ป.โท หลักการจัดการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
7. นางละมุล  วงศ์จำปา ป.ตรี คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
8. นางสาวณัฐฌา  เศษดา ป.ตรี คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพ
9. นายยุทธพงศ์  วรยศ ป.ตรี เครื่องยนต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่
10.นางสาวนงค์นุช มาตรา ป.ตรี การบัญชี ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป/งานบัญชี
11. นายนิราศ  ราชโยธา ป.ตรี  – ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
12. นายจรินทร์  ภูมิตรชัย ป.ตรี หลักพืชกรรม ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
13.  นายสุธิน  คำชาวงษ์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
5. ลูกจ้างชั่วคราว 41 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. Ms. Jennifer Talose Palacios ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
2. นางสุจิตตา  อัคษร ป.ตรี ธุรกิจและการประกอบการ ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล
3. นางสาวสุมาลี  ศรีรัตนพันธ์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนฯ
4. นางสาวอชิรญา  โยธามาศ ป.ตรี สัตวศาสตร์ ผู้ช่วยงานพัสดุ
5. นายธีรวัฒน์  อินอุ่นโชติ ป.ตรี การจัดการก่อสร้าง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
6. นายปฎิพัทธ์  กัสมัง ป.ตรี แปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ ผู้ช่วยงานกิจกรรมนร.นศ.
7. นายอภิชาติ  อุไรล้ำ ป.ตรี ช่างเกษตร ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
8. นายวาทิตย์  ศักดานุกูล ป.ตรี ช่างเกษตรเบื้องต้น ผู้ช่วยงานวิจัย
9. นายเอกฤกฺษ์  ชอบขาย ป.ตรี พนักงานขับรถยนต์
10. นางสาววิลาสินี  วังคะฮาด ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
11. นายรัฐพงษ์  ยอดบุดดี ป.ตรี พลศึกษา ผู้ช่วยงานกิจกรรมนร.นศ.
12. นายมนต์ศักดิ์  วิชาเทพ ป.โท ช่างสำรวจ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
13. นางสาวเยาวเรศ  พันโกฎี ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
14. นายรัชชานนท์  พลโรม ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
15. นางสาวกนกพร  บุญใบ ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
16. นางสาวปริศนา  แก้วอาสา ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
17. นายธุมากร  แก้วตั้งขึ้น ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
18. นายนฤพล  ภูสีฤทธิ์ ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการ
19. นางสาวธิดารัตน์  สารจันทร์ ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานฯ
20. นางสาวอรทัย  คำพิพจน์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานการเงิน
21. นายธนาธร  พรมมะไล ปวส. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
22. นายสุพัฒน์  มาโคตร ป.7 ยามรักษาการณ์
23. นายมานพ  ขำเอี่ยม ป.ตรี พนักงานขับรถยนต์
24. นายณัฐพงษ์  ไชยแสง ม.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
25. นายกรวิชญ์  ชาญเชี่ยว ปวส. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
26. นายเถลิงเกียรต์  ดาวะที ปวส. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
27. นาย      ทองใส  ทัพธานี ป.4 พนักงานขับรถแทรคเตอร์
28. นายบรรทม  คำใสอินทร์ ป.4 คนสวน
29. นางพรสุดา  ทัพสุริย์ ม.3 แม่ครัว
30. นางสุพี  สมบัติทา ป.6 นักการภารโรง
31. นายสหัส  ทัพธานี ป.6 พนักงานทั่วไป
32. นายกงจักร์  เมืองฮามพันธ์ ป.6 พนักงานทั่วไป
33. นายโชคชัย  จุลศรี ป.6 พนักงานทั่วไป
34. นายเพชร  คำพิพจน์ ป.6 พนักงานทั่วไป
35. นายเมฆ เทียมมาลา ป.4 พนักงานทั่วไป
36. นายสุนทร  นาสินพร้อม ม.3 พนักงานทั่วไป
37. นายอดิศักดิ์  ทัพสุริย์ ป.6 พนักงานทั่วไป
38. นายวิชัย  ทัพสุริย์ ป.4 พนักงานทั่วไป
39. นางอุดม  ทัพสุริย์ ป.6 พนักงานทั่วไป
40. นายธวัชชัย คำสะอาด ปวส. เจ้าหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่

 

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2564  (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,619 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 391 460 405 1,256 182 157 286 14 10 24 1,619
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 23 16 17 56 66 70 136 0 192
 – สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 33 16 7 56 53 38 91 14 10 24 171
 – สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 23 18 33 74 19 19 0 93
   สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 23 25 16 64 10 12 22 0 86
   สาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 45 45
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 8 8
 เกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) 17 19 36 36
  -อศ.กช.(การเกษตร) 289 339 265 893 893
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน บัญชี 9 9 18 7 7 0 25
 – สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 18 24 0 0 0 24
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 14 21 35 11 11 0 46
 – สาขาวิชา/งาน …………………………………. 0 0 0 0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา(2564) รวมทั้งสิ้น 300 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………. คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ……….. คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ……………. คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ……………. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ……….. คน
7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2565  (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,692 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 430 391 460 1,281 220 182 269 20 14 34 1,692
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งานพืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ 60 23 16 99 75 66 141 0 240
 – สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 60 33 16 109 30 53 83 20 14 34 226
 – สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 40 23 18 81 20 20 0 101
  – สาขาวิชา/งานอุตสาหกรรมเกษตร 30 23 25 78 15 10 25 103
สาขางานธุรกิจเกษตร 30 30 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร 20 20
สาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 0 40 45 65
สาขาวิชาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 0 20 8 28
  – เกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) 17 17 0 0 17
  -อศ.กช.(การเกษตร) 180 289 339 808 0 0 803
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน บัญชี 9 9 0 0 9
 – สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 0 6
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ 0 0 0 0
 – สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 14 14 0 0 14
4. ประเภทวิชาประมง
    สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 30 30 0 0 30
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2565) รวมทั้งสิ้น 300 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………. คน 2.3 หลักสูตร ปชด. …………. คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ……………. คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ……………. คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ………… คน

 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
หน่วย : บาท
แผนงาน/งบรายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564)  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต โครงการ
ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม 1.โครงการความร่วมมือผลิตกำลังฯ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น
1.แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา     67,919,500.00     11,752,160.00      250,000.00    73,100.00     79,994,760.00   79,994,760.00      79,994,760.00
 – งบบุคลากร     36,655,000.00      9,163,860.00      4,581,886.00    4,581,886.00       4,581,886.00
 – งบดำเนินงาน       5,267,280.00      1,316,820.00      100,000.00    73,100.00       6,684,100.00     6,684,100.00       6,684,100.00
 – งบลงทุน                      –                    –                       –
 – งบเงินอุดหนุน     20,911,300.00     20,911,300.00   20,911,300.00      20,911,300.00
 – งบรายจ่ายอื่น       5,085,920.00      1,271,480.00      150,000.00       6,507,400.00     6,507,400.00        6,507,400.00
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 – งบบุคลากร
 – งบดำเนินงาน
 – งบลงทุน
 – งบเงินอุดหนุน                      –                    –                       –
 – งบรายจ่ายอื่น                    –                       –
3. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                     –                   –          –              –           –         –         –         –        –                    –                       –
 – งบบุคลากร                    –                       –
 – งบดำเนินงาน                    –                       –
 – งบลงทุน                    –                       –
 – งบเงินอุดหนุน                    –                       –
 – งบรายจ่ายอื่น                    –                       –
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ                      –                     –                   –          –              –                      –           –         –         –         –        –                    –                       –
 – งบบุคลากร                      –                    –                       –
 – งบดำเนินงาน                      –                    –                       –
 – งบลงทุน                      –                    –                       –
 – งบเงินอุดหนุน                      –                    –                       –
 – งบรายจ่ายอื่น                      –                    –                       –
ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1. ประมาณการรายรับ     62,657,690.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา         4,459,690.00 บาท
 – ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน        769,690.00 บาท
 – คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป     3,690,000.00 บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ       58,198,000.00 บาท
งบบุคลากร    33,000,000.00 บาท
งบดำเนินงาน     8,958,000.00 บาท
งบลงทุน     1,990,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน    12,000,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น     2,250,000.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย 0 บาท
งบบุคลากร บาท
 – เงินเดือน    26,000,000.00 บาท
 – ค่าจ้างประจำ     1,600,000.00 บาท
 – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     3,000,000.00 บาท
 – ค่าจ้างชั่วคราว     4,000,000.00 บาท
 –  ………………………………………. บาท
งบดำเนินงาน บาท
 –  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     8,600,000.00 บาท
 –  ค่าสาธารณูปโภค     1,488,000.00 บาท
งบลงทุน บาท
 –  ค่าครุภัณฑ์     1,990,000.00 บาท
 –  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท
งบเงินอุดหนุน บาท
 –  เงินอุดหนุนปฏิรูป     8,200,000.00 บาท
 –  เงินอุดหนุนอื่น     3,800,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น บาท
 – สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน     2,250,000.00 บาท
 –  ………………………………………. บาท
ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ผลผลิต โครงการ เงินรายได้ เป็นเงิน
ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม 1.โครงการ………………. …………………………………… 2.โครงการ………………. …………………………………… 3โครงการ………………. …………………………………… 4.โครงการ………………. …………………………………… 5.โครงการ………………. …………………………………… รวมทั้งสิ้น บกศ.
 – งบบุคลากร 0
เงินเดือนข้าราชการ          18,000,000.00        4,000,000.00         22,000,000.00      22,000,000.00          22,000,000.00
เงินวิทยฐานะ                          –                       –                           –
เงินประจำตำแหน่ง            1,600,000.00           400,000.00           2,000,000.00        2,000,000.00            2,000,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ            1,600,000.00           400,000.00           2,000,000.00        2,000,000.00            2,000,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            1,200,000.00           400,000.00           1,600,000.00        1,600,000.00            1,600,000.00
เงินอื่น ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว            3,200,000.00           800,000.00           4,000,000.00        3,500,000.00     500,000.00            4,000,000.00
เงินเดือนพนักงานฯ            2,400,000.00           600,000.00           3,000,000.00        3,000,000.00            3,000,000.00
 –  งบดำเนินงาน
      – ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา               250,000.00            50,000.00             300,000.00          300,000.00               300,000.00
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
      – ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            1,000,000.00           100,000.00           1,100,000.00        1,100,000.00     200,000.00            1,300,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ               150,000.00            50,000.00             200,000.00          200,000.00                  –               200,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง               300,000.00           100,000.00             400,000.00          400,000.00     100,000.00               500,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม               320,000.00        1,000,000.00             420,000.00          420,000.00               420,000.00
          – ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน               250,000.00            50,000.00             300,000.00          300,000.00     100,000.00               400,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               500,000.00           100,000.00             600,000.00          600,000.00     100,000.00               700,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               250,000.00            50,000.00             300,000.00          300,000.00                  –               300,000.00
วัสดุการศึกษา               650,000.00           300,000.00     50,000.00           1,000,000.00        1,000,000.00     600,000.00            1,600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว                30,000.00            10,000.00               40,000.00            40,000.00       10,000.00                50,000.00
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์               100,000.00            20,000.00             120,000.00          120,000.00       80,000.00               200,000.00
วัสดุก่อสร้าง               800,000.00           200,000.00           1,000,000.00        1,000,000.00     300,000.00            1,300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               120,000.00            80,000.00             200,000.00          200,000.00               200,000.00
 – ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)
ค่าโทรศัพท์                50,000.00            15,000.00               65,000.00            65,000.00       15,000.00                80,000.00
ค่าไปรษรีย์                  6,000.00              1,000.00                 7,000.00              7,000.00         1,000.00                  8,000.00
ค่าไฟฟ้า            1,000,000.00           400,000.00           1,400,000.00        1,400,000.00            1,400,000.00
 – งบลงทุน            1,990,000.00            1,990,000.00
  3.1 ครุภัณฑ์
ชุดทดลองเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ            1,990,000.00            1,990,000.00
3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 – งบเงินอุดหนุน
 – อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์                80,000.00            20,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
 – อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา      100,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
 – อุดหนุน อศ.กช.            3,600,000.00           3,600,000.00        3,600,000.00            3,600,000.00
 – ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                           –
 – อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            8,200,000.00          8,200,000.00       8,200,000.00            8,200,000.00
 – อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น   200,000.00             200,000.00          200,000.00               200,000.00
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.               400,000.00           100,000.00             500,000.00          500,000.00               500,000.00
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม                           –
 – อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน               100,000.00             100,000.00          100,000.00               100,000.00
 – อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้                          –                       –                           –
 – อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม                          – 0 0
 – ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี                          – 0 0
 – โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 – งบรายจ่ายอื่น
สำรองจ่ายเผื่อฉุกเฉิน 2,250,000.00 2,250,000.00
  4,256,000.00          28,288,000.00
 – โครงการ
 – สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

 

โครงการที่ ……….
โครงการ ……………………………………………………………………………………….
1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ………………………………………………………………..
2 ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..
5.2 เพื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………..
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.1.2 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ………………………………………………………………………………………………………………….
6.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………….
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน ……………………………………………………………………. งบ ………………………………………
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น …………………………….. บาท ได้แก่
8.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
8.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
9 ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………
10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
10.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
หน่วย : บาท
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 รวมไตรมาส 1 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 รวมไตรมาส 2 #### พ.ค.-65 มิ.ย.-65 รวมไตรมาส 3 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 0 0 0
1 งานตามภาระงานประจำ
1.1 งบดำเนินงาน 8,293,000 0 0 0 8,293,000
1.2 งบลงทุน 1,990,000 0 0 0 1,990,000
ชุดทดลองเทคโนโลยีเกษตร 1,990,000 / / / / / / / / / 1,990,000
อัจฉริยะแบบแม่นยำ
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 6,155,000 0 0 0 0 6,155,000
2.1 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,800,000 / / / / / / / / / / / / 1,800,000
2.2 โครงการ งานบริหารทั่วไป 185,000 / / / / / / / / / / / / 185,000
2.3 โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.4 พัฒนางานการเงินและบัญชี 30,000 / / / / / / / / / / / / 30,000
2.5 โครงการ พัฒนางานทะเบียน 60,000 / / / / / / / / / / / / 60,000
2.6 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 250,000 / / / / / / / / / / / / 250,000
2.7 โครงการพิธีไหว้ครู ปี 2565 ฝ่ายพัฒนาฯ 30,000 / / / / / / / / / / / / 30,000
2.8 โครงการ กิจกรรม อกท. 500,000 / / / / / / / / / / / / 500,000
2.9 โครงการสืบสานประเพณี/อนุรักษ์ทรัพยากร/ส่งเสริมประชาธิปไตย 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.10 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา 30,000 / / / / / / / / / / / / 30,000
2.11 ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานฯ 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
2.12 โครงการปลูกอ้อยโรงงาน 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.13 โครงการฟาร์มอินทผลัม 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.14 โครงการเพาะเห็ด 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.15 โครงการไม้ประดับ 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
2.16 โครงการไม้ผล 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.17 โครงการฟาร์มไม้ดอก 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
2.18 โครงการฟาร์มสุกร / / / / / / / / / / / /
2.19 โครงการฟาร์มโคเนื้อ 660,000 / / / / / / / / / / / / 660,000
2.20 โครงการฟาร์มสัตว์ปีก 250,000 / / / / / / / / / / / / 250,000
2.21 โครงการประมง 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.22 โครงการข้าวหอมมะลิ105 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.23 โครงการงานวัดผลประเมินฯ ฝ่ายวิชาการ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.24 โครงการงานแนะแนว 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
2.25 โครงการงานหลักสูตร 15,000 / / / / / / / / / / / / 15,000
2.26 โครงการพัฒนางานวางแผน ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 5,000
2.27 โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 300,000 / / / / / / / / / / / / 0 300,000
2.28 โครงการดำเนินการประกันฯ 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
2.29 ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200,000 / / / / / / / / / / / / 200,000
3.30 งานธุรกิจบริการและหอพักฯ 300,000 / / / / / / / / / / / / 300,000
3.31 พัฒนาคุณภาพงานฟาร์ม 400,000 / / / / / / / / / / / / 400,000
3.32 โครงการ MCAT SHOP 30,000 / / / / / / / / / / / / 30,000
3.33 โครงการ Smart  Farm 500,000 / / / / / / / / / / / / 500,000
3.34 ดำเนินงานส่งเสริมผลผลิตการค้า 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.35 พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 50,000 / / / / / / / / / / / / 50,000
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 2,138,000 / / / / / / / / / / / / 2,138,000
3.1 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.2 รายวิชาลูกเสือ/ประเมิน 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.3 โครงการงานชุมนุมลูกเสือระดับภาค 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.4 โครงการกิจกรรมหมู่บ้านปฏิรูปฯ 900,000 / / / / / / / / / / / / 0 900,000
3.5 โครงการกิจกรรมชมรม 25,000 / / / / / / / / / / / / 0 25,000
3.6 โครงการจิตสงบพบธรรมะ 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.7 โครงการพัฒนาวงโปงลาง 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.8 โครงการ Open House 100,000 / / / / / / / / / / / / 0 100,000
3.9 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.10 โครงการกีฬาสีภายใน 40,000 / / / / / / / / / / / / 0 40,000
3.11 โครงการประชาธิไตย 10,000 / / / / / / / / / / / / 0 10,000
3.12 โครงการปฐมนิเทศฯ 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.13 โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 8,000 / / / / / / / / / / / / 0 8,000
3.14 โครงการเยี่ยมบ้านนร.นศ. 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.15 โครงการ ปัจฉิมนิเทศนร.นศ. 20,000 / / / / / / / / / / / / 0 20,000
3.16 โครงการติดตามผู้สำเร็จฯ 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 5,000
3.17 โครงการสวัสดิการพยาบาล 38,000 / / / / / / / / / / / / 0 38,000
3.18 คลีนิคเกษตรเพื่อประชาชน 30,000 / / / / / / / / / / / / 0 30,000
3.19 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 200,000 / / / / / / / / / / / / 0 200,000
3.20 ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 5,000 / / / / / / / / / / / / 0 5,000
3.21 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.22 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
3.23 โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี 60,000 / / / / / / / / / / / / 60,000
3.24 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.25 โครงสวนพฤกษศาสตร์ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.26 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.27 Open House 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.28 โครงการเดย์แคมป์ 5,000 / / / / / / / / / / / / 5,000
3.29 พัฒนาระบบงาน ร.ด. 7,500 / / / / / / / / / / / / 7,500
3.3 ชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 3,500 / / / / / / / / / / / / 3,500
3.31 พัฒนาห้องประชุมงานปกครอง 100,000 / / / / / / / / / / / / 100,000
3.32 เข้าค่ายคุณธรรมนร.นศ.ใหม่ 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
3.33 สร้างจิตสำนึกที่ดี กยศ. 9,000 / / / / / / / / / / / / 9,000
3.34 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการฯ 5,000 / / / / / / / / / / / / 5,000
3.35 to be number one 10,000 / / / / / / / / / / / / 10,000
3.36 ติดตามผู้เรียนออกกลางคัน 7,000 / / / / / / / / / / / / 7,000
3.37 โครงการค่ายคุณธรรม 20,000 / / / / / / / / / / / / 20,000
4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 0 0 0
4.1 โครงการ 0 0 0 0 0
4.2 โครงการ 0 0 0 0 0
Close Menu