ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์

คำสั่ง

รายชื่อ ปวช1

รายชื่อ ปวช2

รายชื่อ ปวช3

รายชื่อปวส.1

รายชื่อ ปวส.2

 

*******************กรุณาอ่านให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง*******************************

 1. การตรวจสอบรับเงิน

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ www.mcat.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 หรือสอบข้อมูลจากครูที่ปรึกษา

 1. แนวทางการปฏิบัติในการขอรับเงินสด

นักเรียน นักศึกษา แจ้งความประสงค์ผ่านครูที่ปรึกษาเพื่อวิทยาลัยฯ จะได้วางแผนดำเนินการจัดตารางเวลา นัดหมายการเข้ามารับเงินของผู้ปกครอง โดยตรียมหลักฐานประกอบด้วย

 1. ใบสำคัญรับเงิน(เอกสารที่งานการเงิน)
 2.            2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3.              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. แนวทางปฏิบัติในการขอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

3.1 กรณีโอนให้กับบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง หลักฐานประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยจัดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน นำส่งครูที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมส่งงานการเงิน ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

3.2 กรณีโอนให้กับของนักเรียนนักศึกษา (กรณีผู้ปกครองไม่สามารถรับเงินโอนได้)หลักฐานประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา
 2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน/นักศึกษา

๔. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ปกครอง(ตามแบบวิทยาลัยกำหนด)

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยจัดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน นำส่งครูที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมส่งงานการเงิน ภายในวันที่ 8 กันยายน ๒๕๖๔

ลิ้งค์ ลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ์การรับงาน

>>>>> คลิก <<<<<<

หน้งสือ มอบอำนาจ

>>>>>>>>> ใบมอบอำนาจ <<<<<<<<<<<<

Close Menu