ข้อมูลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่147 ถนนแจ้งสนิท ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์44000 โทรศัพท์0-4374-6283-5 โทรสาร 0-4374-6285 อยู่ติดถนนเอเชียหมายเลขที่14 ช่วงระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกับ หลักกิโลเมตรที่13 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 854 ไร่

ปีพุทธศักราช 2522 รัฐบาลได้กาหนดให้เป็นปีเกษตรกร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย เกษตรกรรมขึ้น 10 แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เป็น 1 ใน 10 แห่งที่ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่1 มกราคม 2522 เพื่อจัดการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนครจ าปาศรีขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เมื่อวันที่12 กันยายน 2537 ภายใต้ การบริหารงานของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม เพื่อให้มีการจัดการ 26 กันยายน 2539 วิทยาลัย

เกษตรกรรมมหาสารคามได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (Mahasarakham College of Agriculture and Technology ) เปิดสอนในระดับและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรครู เทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาพืชศาสตร์ ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาสารคามเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

สีประจา ต้นไม้ เพลง

เขียว ขาว เหลือง

เฟื่องฟ้า

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

สร้างความดีงามความรู้คู่คุณธรรม ฝึกฝนทักษะปฏิบัติเกษตรกรรม

เทคโนหนุนนาเพื่อพัฒนาชุมนศึกษาเล่าเรียนและเขียนอ่าน เชื่อฟังอาจารย์เคารพนพนอบทุกคน

วัฒนธรรมของไทยใช้ฝึกตน ไม่คิดเปลี่ยนตน วัฒนธรรมต่างแดน ระเบียบนั้นเราเอาใส่ใจ

วินัยไซร้เราทาให้เป็นแบบแผน รักพ้องพวกสามัคคีเหนียวแน่น

คล้องเกี่ยวแขนเพื่อพัฒนาชาติไทย ทักษะเยี่ยม เปี่ยมภูมิรู้คู่คุณธรรม นาชุมชน

คือปรัชญาที่ทุกคนนั้นใส่ใจนาวิชาความรู้สู่นาชัย เพื่อชื่อเสียงเกริกไกลสู่สถาบัน

                                ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 1 อัตรากาลัง ปี2561

อัตรากาลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   มีบุคลากรทั้งสิ้น 98 คน
. ข้าราชการ     48 คน  
1 ผู้บริหาร 5 คน    
2 ข้าราชการครู 42 คน    
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน    
. ลูกจ้างประจา   6 คน  
1 ทาหน้าที่สอน คน    
2 ทั่วไป/สนับสนุน 8 คน    
. พนักงานราชการ   12 คน  
1 ทาหน้าที่สอน 11 คน    
2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน    
. ลูกจ้างชั่วคราว   32 คน  
1 ทาหน้าที่สอน 4 คน    
2 ทั่วไป/สนับสนุน 28 คน    

.

.

.

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง

0 คน

คน

คน

1 ข้าราชการ


คน

2 ลูกจ้างประจ า


คน

2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา     คน  
. ครูผู้สอน     . เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
– ต่ากว่า ม.6 0 คน   4 คน 4 คน
– ปวช./ม.6 0 คน     คน 0 คน
– ปวส./อนุปริญญาตรี 0 คน   1 คน 1 คน
– ปริญญาตรี 15 คน   3 คน 18 คน
– ปริญญาโท 32 คน   0 คน 32 คน
– ปริญญาเอก 1 คน   0 คน 1 คน
                 
รวม 48 คน รวม 8 คน 56 คน
                 
                 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

. ครูผู้สอน     . เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
– จ้างด้วยงบบุคลากร 0 คน   0 คน 0 คน
– จ้างด้วยงบดาเนินงาน 0 คน   0 คน 0 คน
– จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 4 คน   28 คน 32 คน
– จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) 0 คน   0 คน 0 คน
– จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 0 คน   0 คน 0 คน
                 
รวม 4 คน รวม 28 คน 32 คน
                 
                 

3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ รวม 47 คน (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน)
             
  ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที่
        (.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา   สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายดุสิต สะดวก   ป.โท   ฝ่ายบริหาร   ผู้อานวยการ
2. นายบุญนาพา ด่างเหลา ป.โท   ฝ่ายบริหาร   รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
3. นายสมศักดิ์อังกุรวัฒนานุกุล ป.โท   ฝ่ายบริหาร   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
4. นายอภิมุข ศุภวิบูลย์ ป.โท   ฝ่ายบริหาร   รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5. นางศราญนัส แสนตุ้ย ป.โท   การบัญชีเบื้องต้น   หัวหน้างานการเงิน
6. นายสานิต ศรีสุระกุล            ป.ตรี   พลังงานและสิ่งแวดล้อม   หัวหน้างานสวัสดิการ
7. นางธัญญา คงนวลอินทร์ ป.โท   โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก   หัวหน้างานโครงการพิเศษ
8. ว่าที่ร.ต.ศุภชัย แสนศักดิ์ ป.โท   สถิติและการทดลอง   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
9. นายไพบูลย์ พิมพ์แก้ว ป.ตรี หลักการเลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
10. นายไพบูลย์ สุมนนอก ป.ตรี การผลิตพืชอาหารสัตว์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
11. นายสุเทพ นิลศิริ ป.โท บ ารุงรักษา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
   
12. นางมณีรัตน์รุจิภากร ป.ตรี การบัญชีชั้นสูง 2 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
13. นางสาวณปภัช หนองหว้า ป.โท โปรแกรมมัลติมีเดีย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
14. นายภูวนารถ แสงสุริยา ป.โท วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
15.ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร ป.ตรี ดินและความอุดมฯ หัวหน้างานฟาร์ม
16. นางสาวชมภู่ภูสาลี ป.ตรี การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
17. นางจินดา ศรีกุลบุตร ป.โท การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
18. นางอุดมลักษณ์นิลศิริ ป.โท การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
19. นางแก้ว ศรีบุศยกุล ป.เอก ดินและความอุดมฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
20. นายประณต พายุบุตร ป.โท การสื่อสารข้อมูลและเครือฯ หัวหน้างงานสื่อการเรียนการสอน
21. นายจักรพงษ์ดวงท้าวเศรษฐ ป.ตรี พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
22.นางสาวประไพพิศ สัตถาผล ป.ตรี ผลิตภัณฑ์พืช หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
23. นางสาววีรินทร์อันทะแขก ป.โท สรีรวิทยาของพืช หัวหน้างานความร่วมมือ
24. นางจรินทร์บัวขม ป.โท วิทยาศาสตร์เกษตร ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
25. นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ป.โท การพัฒนางานด้วยระบบ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
26. นางสาวพะเยาว์โคตรมุงคุณ ป.โท ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
27. นายสุนทร ทองดี ป.โท หลักการเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
28. นายมนต์ศักดิ์วิชาเทพ ป.โท ระบบการให้น้าเพื่อฯ หัวหน้างานอาคารสถานที่
29. นางจิรนันท์ดงตะนัย ป.ตรี อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
30. นางลดาวัลย์บุระคา ป.โท การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
31. นายสุพรรณ ไปดง ป.ตรี การผสมเทียม งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ช่วยหัวหน้างานผลิตฯ
32. นางพจมาส เกิดทอง ป.โท หลักพืชกรรม หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
33. นายเชต บัวขม ป.โท เกษตร หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร
34. นายทองเพียร สีถากาล ป.โท วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
35. นายสุวาท วงษาไฮ ป.ตรี หลักพันธุศาสตร์ หัวหน้างานโครงการก าปงเฌอเตียล
36. นางสาวสุปราณีคุณเวียน ป.โท ระบบฐานข้อมูล หัวหน้างานบุคลากร
37. นางสาวอรอุมา บุตรแสง ป.โท การบัญชีชั้นกลาง หัวหน้างานบัญชี
38. นางรจนา ชัยพรม ป.ตรี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยงานปกครอง
39. นายประเสริฐ ไชยเยศ ป.โท งานก่อสร้างเพื่อการเกษตร หัวหน้างานพัสดุ
40. นายพนารมย์เกิดทอง ป.โท การจัดและดูแลสวน หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
41. นายการุณย์ปานพันธุ์ ป.ตรี การผลิตเห็ด ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
42. นายไพฑูรย์ศรีโพนทัน ป.โท การผลิตสุกร หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
43. นางปรีดา แทนออมทอง ป.ตรี การเกษตรแบบผสมผสาน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
44. นางรัตนา สาเภานนท์ ป.ตรี การจัดการหลังเก็บเกี่ยว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
45. นางจิดาภา วิระพล ป.โท โปรแกรม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
46. นางพิมพ์ปวีณ์ศุภวิบูลย์ ป.โท การเพาะเห็ด หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
47. สิบเอกสมพร หอมอินทร์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้า หัวหน้างานปกครอง
6.3.2. ลูกจ้างประจา รวม 6 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
               
  ชื่อ สกุล   วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที่
        (.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา   สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายเรืองรอง เรืองสมบัติ ป.4       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดก
2. นายกุศล คาใสอินทร์   ป.4       พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. นายนิพล จันทมาน   ปวส.       พนักงานบริการอัดสาเนา
4. นายถาวร คาใสอินทร์   ป.4       พนักงานทั่วไป (งานฟาร์มสกร
5. นายบุญส่ง คาแสนพันธ์   ป.4       ยาม (ดูแลงานงานฟาร์มไม้ผล
6.นางจุฑามาส ชงัดเวช              ป.ตรี       พนักงานการเงิน
6.3.3. พนักงานราชการ รวม 12 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
                 
    ชื่อ สกุล   วุฒิการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่
          (.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายอาทิลักษณ์ตราชู   ป.ตรี   คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
2. นางวิมล ศรีกันยา   ป.ตรี   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ผู้ช่วยงานบุคลากร
3. นางเนตร ชนะบุญ   ป.ตรี   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ผู้ช่วยงานศูนย์วิทยบริการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมบุษย์ วรยศ ป.โท   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ผู้ช่วยงานกิจกรรม/กิจกรรมลูกเสือ
5. นางรชพร แสนบุญมี   ป.ตรี   ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยงานกิจกรรม
6. นางสาวทิพยเทวา์ น ป.โท   พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ผู้ช่วยงานกิจกรรม/รับผิดชอบกิจกรรม อกท.  
7. นางละมุล วงศ์จาปา ป.ตรี   คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ผู้ช่วยงานอาคารสถานท
8. นางสาวณัฐฌา เศษ ป.ตรี   คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ผู้ช่วยงานกิจกรรม  
9. นายยุทธพงศ์วรยศ ปทส.   เครื่องยนต์ ผู้ช่วยงานพัสดุรับผิดชอบงานยานพาหนะ
10.นางสาวนงค์นุช มาตรา   ป.ตรี   การบัญชีสินค้า เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
11. นายนิราศ ราชโยธา   ป.ตรี     พนักงานการเงินและบัญชี
12. นางสาวจินตนา เ ป.ตรี   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ผู้ช่วยงานหลักสูตร    
    6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 32 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
                 
    ชื่อ สกุล   วุฒิการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่


          (.เอก/โท/ตรี…) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวดาริณีปันกันสกุล ป.ตรี ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ประจำสาขางานการโรงแรม
2. Ms. Jennifer Talose Palaci ป.ตรี อังกฤษธุรกิจ  
3. นางสุจิตตา พลลาภ ป.ตรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นางสาวปัทมา อินทรง ป.ตรี   เจ้าหน้าที่ทะเบียน
5. นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์ ป.ตรี   เจ้าหน้าที่พัสดุ
6. นายนฤพล ภูสีฤทธิ์ ปวส.   เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นายเถลิงเกียรติ ดาวะที ปวส.   เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนร.น
8. นายสวย คาผาย ป.4   พนักงานเกษตรทั่วไป
9. นายสา ดวงดี ป.4   พนักงานเกษตรทั่วไป
10. นายณัฐพงษ์ ไขยแสง ม.6   พนักงานรักษาความปลอดภ
11. นายพุธ ทองลา ป.ตรี   เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
12. นายรัชชานนท์ พลโรม ป.ตรี   เจ้าหน้าที่ห้องอินเทอร์เน็ต
13. นายนิพนธ์ จันทะคล้าย ป.4   พนักงานขับรถยนต์
14. นายทองใส ทัพธานี ป.4   พนักงานขับรถแทรกเตอร์
15. นายทองสุก ทับทมาตร ป.4   คนสวน
16. นายบรรทม คาใสอินทร์ ป.4   คนสวน
17. นางดวงพร คายอด ป.4   พนักงานประกอบอาหาร
18. นางสุพี สมบัติทา ม.3   พนักงานสถานที่
19. นายจรุญ คุ้มครอง ป.6   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
20. นายกงจักร์ เมืองฮามพันธ์ ป.6   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21. นายเมฆ เทียมมาลา ป.4   พนักงานสถานที่
22. นายมานพ ข าเอี่ยม ป.ตรี   พนักงานขับรถยนต์
23.นายเพชร คาพิพจน์ ป.6   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
24. นายโชคชัย จุลศรี ป.6   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
25. นายสหัส ทัพธานี ป.6   พนักงานเกษตรพื้นฐาน
26. นางสาวกนกพร บุญใบ ป.ตรี   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
27. นายอมร โยธา ปวส. ช่างเกษตร ประจำแผนกวิชาช่างเกษตร
28. นายสุพัฒน์ มาโคตร ป.7   ยามรักษาการณ์
29. นางสาวสุมาลี ศรีกะกุล ป.ตรี   ประจแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
30. นางสาวอภิญญา ศรีนารา ป.ตรี ผลิตภัณฑ์เกษตร ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรร
31. นายจรินทร์ ภูมิตรชัย ป.ตรี   ประจำโครงการอิสราเอล
32. นางสาวปริศนา แก้วธารา ป.ตรี     เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.3.5 ข้าราชการพลเรือน  รวม 1 คน      
       
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.นางสาวพรจรัส  ชอบขาย ป.ตรี   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   1,283   คน       หน่วย : คน  
                           
          ปีการศึกษา 2561            
ประเภทวิชา/สาขา   ระดับ ปวช.     ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.   รวมทั้งสิ้น
  ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 รวม ปีที่1 ปีที่2   รวม ปีที่1 ปีที่2 รวม    
รวมทั้งสิ้น 444 282 237 963 179 141   320 0 0 0   1,283
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม       0       0     0   0
– สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 19 21 21 61 77 64   141     0   202
– สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 22 9 25 56 47 28   75     0   131
– สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 46 47 29 122 9 14   23     0   145
– สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 30 28 14 72 5 2   7     0   79
– เกษตรศาสตร์(ทวิศึกษา) 36 38 41 115                 115
-อศ.กช.(การเกษตร) 235 82 40 357                 357
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ       0       0     0   0
– สาขาวิชา/งาน บัญชี 10 15 22 47 10 7   17     0   64
– สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 15 25 59   16   16     0   75
– สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก       0 11     11     0   11
3. ประเภทวิชา การโรงแรมและบริการ       0       0     0   0
– สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 27 27 20 74 20 10   30     0   104
– สาขาวิชา/งาน ………………       0       0     0   0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา(2561)   รวมทั้งสิ้น 500 คน            

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดการศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบปกติและระบบทวิภาคีโดยเปิดทาการ สอน 2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พ.ศ. 2557 ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน3 ประเภทวิชา8 สาขาวิชา ดังนี้1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. เกษตรศาสตร์
  1. สาขางานการเกษตร
 • สาขางานพืชศาสตร์
 • สาขางานสัตวศาสตร์
 • สาขางานช่างกลเกษตร
  • สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน3 ประเภทวิชา ดังนี้1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  1. สาขางานพืชสวน
 • สาขางานพืชไร่
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 1. สาขางานการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการโรงแรม

รายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

1. ประมาณการรายรับ     77,334,153.00 บาท
. เงินรายได้(บกศ.) ยกมา     3,766,653.00 บาท
  – ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,766,653.00 บาท    
  – คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,618,000.00 บาท    
. เงินงบประมาณ ปี2560 ที่คาดว่าจะได้รับ     73,567,500.00 บาท
งบบุคลากร 43,800,000.00 บาท    
งบดาเนินงาน 8,630,800.00 บาท    
งบลงทุน 10,455,700.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน 7,627,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น 3,054,000.00 บาท    
2. ประมาณการรายจ่าย     0 บาท
งบบุคลากร       บาท
– เงินเดือน   35,800,000.00 บาท  
– ค่าจ้างประจ า   2,400,000.00 บาท  
– ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   3,100,000.00 บาท  
– ค่าจ้างชั่วคราว   2,500,000.00 บาท  
งบด าเนินงาน       บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   7,158,800.00 บาท  
ค่าสาธารณูปโภค   1,472,000.00 บาท  
งบลงทุน       บาท
ค่าครุภัณฑ์   1,002,300.00 บาท  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   9,453,400.00 บาท  
งบเงินอุดหนุน       บาท
เงินอุดหนุนปฏิรูป   6,200,000.00 บาท  
เงินอุดหนุนอื่น   1,427,000.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น       บาท
– สารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน   3,054,000.00 บาท  
– ……………………………………….     บาท  

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.. 2560

                            หน่วย : บาท  
แผนงาน/งบรายจ่าย         สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ 2560           รวมทั้งสิ้น
      ผลผลิต             โครงการ        
                  1.โครงการ              
  ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์วิจัยสร้างองค์ความรู้   รวม ความร่วมมือ 2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ รวมทั้งสิ้น    
                  ผลิตกาลังฯ              
  77,032,827.00 15,541,631.00 100,000.00   92,674,458.00                 92,674,458.00
1.แผนงาน ขยายโอกาสและ                                
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 69,576,960.00 15,541,631.00 100,000.00   85,218,591.00     85,218,591.00
– งบบุคลากร 38,449,598.00 9,612,340.00         48,061,938.00               48,061,938.00
– งบดาเนินงาน 6,178,166.00 1,544,241.00         7,722,407.00               7,722,407.00
– งบลงทุน 13,445,800.00 3,361,450.00         16,807,250.00               16,807,250.00
– งบเงินอุดหนุน 7,008,996.00           7,008,996.00               7,008,996.00
– งบรายจ่ายอื่น 4,494,400.00 1,023,600.00 100,000.00       5,618,000.00               5,618,000.00
2. แผนงานสนับสนุนการจัด                                
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,455,867.00       7,455,867.00     7,455,867.00
         
– งบบุคลากร                            
– งบดาเนินงาน                            
– งบลงทุน                            
– งบเงินอุดหนุน 7,455,867.00           7,455,867.00               7,455,867.00
– งบรายจ่ายอื่น                              
3. แผนงานรองรับการเข้าสู่                                
ประชาคมอาเซียน                                
                                 
– งบบุคลากร                              
– งบดาเนินงาน                              
– งบลงทุน                              
– งบเงินอุดหนุน                              
– งบรายจ่ายอื่น                                
4. แผนงานป้องกันปราบปรามฯ                                
                               
– งบบุคลากร                                
– งบดาเนินงาน                
– งบลงทุน                            
งบเงินอุดหนุน                            
งบรายจ่ายอื่น                            
                             

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

บัญชีรายการ ครุภัณฑ์คงเหลือ

ประจาปี2560

ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการ จานวน ราคา/หน่วย ราคารวม   แหล่งที่ได้มา   หมายเหตุ
งปม. บกศ. บริจาค   ปีที่ได้มา
               
  0950-007-0002-601-001                    
  0950-007-0002-601-002                    
1 0950-007-0002-601-003 ศาลาไม้ทรงบาลี 6 หลัง 33,000.00 198,000.00 60     07-Jul-60 งานอาคารสถานที่
0950-007-0002-601-004    
                     
  0950-007-0002-601-005                    
  0950-007-0002-601-006                  
2 3405-001-0001-601-001 เลื่อยยนต์STIHL รุ่น 120 2 เครื่อง 10,500.00 21,000.00 60   18-Jul-60 งานอาคารสถานที่
3450-001-0001-601-002  
                     
3 3750-002-0019-601-001 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 2 เครื่อง 10,500.00 21,000.00 60   30-Jun-60 งานอาคารสถานที่
3750-002-0019-601-002  
                     
4 3750-002-0020-601-001 เครื่องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อเข็น 2 เครื่อง 17,900.00 17,900.00 60       30-Jun-60 งานอาคารสถานที่
3750-002-0020-601-002  
                 
5 4630-006-0015-601-001 ปั๊มน้า ซัมเมิร์ส ยี่ห้อ HRANKLIN 2 เครื่อง 17,700.00 17,700.00 60       18-Jul-60 งานอาคารสถานที่
4630-006-0015-601-002  
                 
  7110-007-0053-601-001                    
6 7110-007-0053-601-002 โต๊ะท้างานคอมพิวเตอร์1.50 เมตร 3 หลัง 6,000.00 18,000.00 60       03-Jul-60 งานพัสดุ
  7110-007-0053-601-003                
7 7440-001-0053-601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์HP 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 60   22-Jun-60 งานพัสดุ
  7125-002-0013-601-001                    
8 7125-002-0013-601-002 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ยี่ห้อ 4 หลัง 4,700.00 18,800.00 60     26-May-60 งานพัสดุ
7125-002-0013-601-003 King star    
                   
  7125-002-0013-601-004                  
  7110-006-0003-601-001/                    
  002/003/004/005/006/                    
9 007/008/009/010/011/ เก้าอีบุนวม 25 ตัว 800.00   20,000.00 60     16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
012/013/014/015/016/      
                     
  017/018/019/020/021/                    
  022/023/024/025                
10 4120-001-0013-601-001 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 40,000.00   80,000.00 60     12-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
4120-001-0013-601-002  
                 
11 6730-007-0009-601-001 โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 13,500.00   13,500.00 60 05-Jul-60 ฝ่ายวิชาการ
12 7440-001-0050-601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์Note book 1 เครื่อง 24,220.00   24,220.00 60 20-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
13 7440-001-0051-601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 1 เครื่อง 22,000.00   22,000.00 60 16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
        ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์            
14   กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยาย 1,000 เท่า 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
  แบบสองตา            
                     
15   กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอร์ริโอ 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
16   เครื่องวัด EC meter 3 เครื่อง       60     26-Sep-60  
17   เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างในห้องปฏ 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
18   เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบพกพ 2 เครื่อง       60     26-Sep-60  
19   เครื่องวัดความชืนเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
20   เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
21   เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้า 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
22   เครื่องวัดคาวมหวาน 1 เครื่อง       60     26-Sep-60  
23   เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง       60     26-Sep-60  
24   ชุดเครื่องแก้วห้องปฏิบัติการ 1 ชุด       60     26-Sep-60  
25   ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้       60     26-Sep-60  
26   ตู้อบความร้อน 1 ตู้       60     26-Sep-60  
27   ตู้เก็บสารเคมี 1 ตู้       60     26-Sep-60  
28   โต๊ะปฏิบัติการชนิดผนังพร้อมอ่างน้า 2 ชุด       60     26-Sep-60  
29   โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี 2 ชุด       60     26-Sep-60  
30   หม้อนึ่งความดัน 1 อัน       60     26-Sep-60  
      โครงการ Excellent Model School          
31   สุกรแม่พันธุ์สาว พันธุ์แลนด์เรซ (Landra 2 ตัว       60     26-Sep-60  
32   สุกรแม่พันธุ์สาว พันธุ์ลาร์จไวท์(Large W 2 ตัว       60     26-Sep-60  
33   สุกรพันธุ์แม่สาว พันธุ์ดูร๊อค 2 ตัว     60     26-Sep-60  
34   สุกรพันธุ์สองสายเลือด 30 ตัว     60     26-Sep-60  
35   สุกรพ่อพันธุ์ดูร๊อค 3 ตัว     60     26-Sep-60  
36   สุกรพ่อพันธุ์เพียเทรน (Pietrian) 1 ตัว     60     26-Sep-60  
37   เนือสาว สายพันธือเมริกันบราห์มัน 15 ตัว     60     26-Sep-60  
38   พ่อพันธุ์โคเนือ สายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน 1 ตัว     60     26-Sep-60  
39   เครื่องตัดหญ้าเนเปียร์ 1 เครื่อง     60     26-Sep-60  
40   เครื่องชั่งดิจิตอลพร้อมกรง 1 เครื่อง     60     26-Sep-60  
41   เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 1 เครื่อง     60     26-Sep-60  
42   รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์40 แรงม้า 1 คัน     60     26-Sep-60  
43   รถขนผลผลิตทางการเกษตร 1 หลัง     60     26-Sep-60  
44   ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart class 1 ห้อง     60     26-Sep-60  
45   ครุภัณฑ์ประจ้าห้องเรียน 1 ห้อง     60     26-Sep-60  
46   ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart class 1 ห้อง     60     26-Sep-60  
47   ครุภัณฑ์ประจ้าห้องเรียน 1 ห้อง     60     26-Sep-60  
48   ชุดปรับปรุงระบบน้าแปลงหญ้าอาหารสัต 1 รายการ     60     26-Sep-60  
49   ปั๊มน้า Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า       60     26-Sep-60  
  พร้อมตู้Control            
                   
50   ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า       60     26-Sep-60  
51 4120-001-0015-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง 47,000.00 47,000.00 60 26-Jun-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
52 7320-002-0001-601-001 เครื่องสับผสม 5 ลิตร 1 เครื่อง 24,000.00 24,000.00 60 15-Jun-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
53 7320-013-0010-601-001 เครื่องอัดไส้กรอกสแตนเลสมือหมุน 3 ลิต 1 เครื่อง 9,000.00 9,000.00 60 15-Jun-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
54 7330-013-0001-601-001 เครื่องตีป้าผสมอาหาร 5 ลิตร 1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 60 15-Jun-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
55 7440-001-0052-601-001 เครื่องคอมพิวเตอร์HP 1 เครื่อง 22,000.00 22,000.00 60 05-Jul-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
56 6730-007-0010-601-001 โปรเจคเตอรืยี่ห้อ Epson 1 เครื่อง 19,900.00 19,900.00 60 22-Aug-60 แผนกบริหารธุรกิจ
57 7110-005-0001-601-001 บอร์ดนิทรรศการ 1 บอร์ด 7,950.00 7,950.00 60 01-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
58 4120-001-0014-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง 40,000.00 80,000.00 60     25-May-60 อาคารเทพาคาร
4120-001-0014-601-002
               
59 4120-001-0016-601-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 1 เครื่อง 47,000.00 47,000.00 60 21-Aug-60 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  4120-001-0020-601-001                  
  4120-001-0020-601-002                  
  4120-001-0020-601-003                  
  4120-001-0020-601-004                  
  4120-001-0020-601-005                  
60 4120-001-0020-601-006 เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตังพืน 12 เครื่อง 40,000.00 480,000.00 60     20-Dec-60 อาคาร
  4120-001-0020-601-007 ขนาด 33,000 BTU               ทูลกระหม่อมแก้ว
  4120-001-0020-601-008                  
  4120-001-0020-601-009                  
  4120-001-0020-601-0010                  
  4120-001-0020-601-0011                  
  4120-001-0020-601-0012              
                 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์คงเหลือ

ประจาปี2560

ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการ จานวน ราคา/หน่วย ราคารวม   แหล่งที่ได้มา   หมายเหตุ
งปม. บกศ. บริจาค   ปีที่ได้มา
               
1 6110-010-0002-601-002 เครื่องส้ารองไฟ 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 60   21-Apr-60 งานบุคลากร
  7110-002-0004-601-001                    
2 7110-002-0004-601-002 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก ยี่ห้อ King star 4 หลัง 3,700.00 14,800.00 60       22-Jun-60 งานทะเบียน
7110-002-0004-601-003      
                     
  7110-002-0004-601-004                
                   
3 7110-006-0001-601-001 เก้าอีส้านักงาน CNR โช๊ค 2 ตัว 1,500.00 3,000.00 60       26-May-60 งานพัสดุ
7110-006-0001-601-002  
                 
  7125-002-0013-601-001                    
4 7125-002-0013-601-002 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ยี่ห้อ 4 หลัง 4,700.00 18,800.00 60     26-May-60 งานพัสดุ
7125-002-0013-601-003 King star    
                   
  7125-002-0013-601-004                  
5 4110-002-0003-601-001 เครื่องท้าน้าเย็นสแตนเลส 1 เครื่อง 3,190.00 3,190.00 60   22-Jun-60 งานห้องสมุด
6 7520-062-0010-601-001 เครื่องปรินเตอร์canon pixma G200 1 เครื่อง 4,990.00 4,990.00 60   03-Aug-60 งานแผนงานและงบประมาณ
7 4110-001-0009-601-001 ตู้เย็น ขนาด 5 คิว ยี่ห้อ โตชิบา 1 เครื่อง 4,990.00 4,990.00 60   15-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
8 5965-002-0001-601-001 ตู้ล้าโพงขยายเสียง 8 นิว + ไมค์ลอย 1 ชุด 4,000.00 4,000.00 60   06-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
9 6110-010-0002-601-001 เครื่องส้ารองไฟ 1 เครื่อง 2,200.00 2,200.00 60   08-Mar-60 ฝ่ายวิชาการ
10 6110-010-0003-601-001 เครื่องส้ารองไฟ 1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00 60   12-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
11 7110-001-0001-601-001 ตู้เก็บเอกสารบานกระจก 1 หลัง 3,300.00 3,300.00 60   16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
12 7110-002-0005-601-001 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู4 ชัน 1 หลัง 4,200.00 4,200.00 60   16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
13 7110-006-0002-601-001 เก้าอีล้อเลื่อน 1 ตัว 1,500.00 1,500.00 60   16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
  7110-006-0003-601-001/                  
  002/003/004/005/006/                  
14 007/008/009/010/011/ เก้าอีบุนวม 25 ตัว 800.00 20,000.00 60     16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
012/013/014/015/016/    
                   
  017/018/019/020/021/                  
  022/023/024/025              
15 7110-007-0054-601-001 โต๊ะคอมพิวเตอร์80 ซม. 1 ตัว 1,500.00 1,500.00 60 16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
  7110-007-0055-601-001/                  
16 002/003/004/005/006/ โต๊ะเอนกประสงค์ 10 ตัว 3,500.00 35,000.00 60     16-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
  007/008/009/010              
17 7125-002-0011-601-001/ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 6 หลัง 3,200.00 19,200.00 60     22-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
002/003/004/005/006 ยี่ห้อ King star 2 ชัน
             
18 7125-002-0012-601-001 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง King star 4 2 หลัง 4,700.00 9,400.00 60     22-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
7125-002-0012-601-002
               
19 7520-062-0007-602-001 เครื่องปรินเตอร์EPSON L360 1 เครื่อง 4,990.00 4,990.00 60 11-Aug-60 ฝ่ายวิชาการ
20 7520-062-0011-601-001 เครื่องปรินเตอร์Canon G2000 1 เครื่อง 4,800.00 4,800.00 60 08-Mar-60 ฝ่ายวิชาการ
21 7520-062-0014-601-001 เครื่องปรินเตอร์Canon Pixma G200 1 เครื่อง 4,800.00 4,800.00 60 06-Jun-60 ฝ่ายวิชาการ
22 7520-062-0009-601-001 เครื่องปรินเตอร์HP-DJKGT5810 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 60 13-Jul-60 แผนกช่างกลเกษตร
23 7520-062-0013-601-001 เครื่องปรินเตอร์HP-DJKGT5810 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 60 04-Sep-60 แผนกช่างกลเกษตร
24 7520-062-0008-601-001 เครื่องปรินเตอร์HP-DJKGT5810 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 60 05-Jul-60 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
25 7110-002-0006-601-001 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู4 ลินชัก 2 หลัง 4,600.00 9,200.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
7110-002-0006-601-002
                   
26 7110-002-0007-601-001 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู4 ลินชัก 2 หลัง 4,600.00 9,200.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
7110-002-0007-601-002 ยี่ห้อ kingstar
                 
  7110-006-0004-601-001/                  
  002/003/004/005/006/                  
27 007/008/009/010/011/ เก้าอีเอนกประสงค์Igma PD 20 ตัว 500.00 10,000.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
  012/013/014/015/016/                  
  017/018/019/020                  
                     
  7110-006-0005-601-001/                  
  002/003/004/005/006/                  
28 007/008/009/010/011/ เก้าอีเอนกประสงค์Igma PD 20 ตัว 500.00 10,000.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
  012/013/014/015/016/                  
  017/018/019/020                  
                     
  7110-006-0006-601-001/                  
29 002/003/004/005/006/ เก้าอีเอนกประสงค์Igma PD 10 ตัว 500.00 5,000.00 60 01-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
  007/008/009/010                  
                     
30 7110-007-0056-601-001 โต๊ะท้างานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมติดกระจก 1 ตัว 4,700.00 4,700.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
31 7110-007-0057-601-001 โต๊ะท้างานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมติดกระจก 1 ตัว 4,700.00 4,700.00 60 04-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
  7110-007-0058-601-001                  
32 7110-007-0058-601-002 โต๊ะท้างานเหล็ก 4 ฟุต 3 ตัว 4,000.00 12,000.00 60 01-Sep-60 แผนกบริหารธุรกิจ
  7110-007-0058-601-003                  
                     
33 7520-062-0012-601-001 เครื่องปรินเตอร์Brother DCP-T3000 1 เครื่อง 4,300.00 4,300.00 60 16-Jun-60 แผนกเกษตรศาสตร์
  7110-006-0016-601-001/ เก้าอีเอนกประสงค์บุนวม NAT รุ่น                
34 0104 70 ตัว 800.00 56,000.00 60     14-Aug-60 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
002/003/004/……./070    
  สีเขียว            
               
  7110-006-0017-601-001/ เก้าอีพลาสติก Superware No.CH63                
35 002/003/004/005/006/ 500 ตัว 360.00 180,000.00 60     14-Aug-60 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(สีเขียว)    
  007/008/………./500            
               
36 7110-007-0099-601-001/ โต๊ะเอนกประสงค์180×60 ซม. ยี่ห้อ 70 ตัว 1,500.00 105,000.00 60     14-Aug-60 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
002/003/004/………/070 TMCL
             

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ชื่อภาษาอังกฤษ Mahasarakham College of Agriculture

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่147         หมู่ที่17     ถนน แจ้งสนิท ตาบล เขวา อาเภอ/เขต เมือง      รหัส 44000

โทรศัพท์        โทร. (043) 746284

โทรสาร          โทร. (043) 746285

เว็บไซต์http://www.mcat.ac.th

อีเมล mcat2550@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

854 ไร่45 งาน 12 ตารางวา

  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 406 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 842 ห้อง ได้แก่
1 อาคารเรียน 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง 12 ห้อง
2 อาคารเรียน 2 ชั้น จ านวน 2 หลัง 18 ห้อง
3 อาคารเรียน 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง 20 ห้อง
4 โรงอาคารและหอประชุม จ านวน 1 หลัง    
5 อาคารพัสดุกลาง จ านวน 1 หลัง    
6 อาคารอานวยการ 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง    
7 อาคารฝึกอบรมรวม 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง    
8 โรงเก็บรถแทรคเตอร์ จ านวน 1 หลัง    
9 โรงเก็บยานพาหนะ จ านวน 1 หลัง    
10 อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง    
11 อาคารหอสมุด 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง    
12 คอกสุกรขุน จ านวน 1 หลัง    
13 คอกสุกรพันฺธุ์ จ านวน 1 หลัง    
14 คอกคลอดสุกร จ านวน 1 หลัง    
15 คอกโคเนื้อ จ านวน 1 หลัง    
16 คอกโคนมและโรงรีด จ านวน 1 หลัง    
17 คอกไก่ไข่ จ านวน 1 หลัง    
18 คอกไก่เนื้อ จ านวน 2 หลัง    
19 เรือนเพาะชา จ านวน 3 หลัง    
20 บ้านพักครู1 ชั้น จ านวน 22 หลัง 44 ห้อง
21 บ้านพักครู2 ชั้น จ านวน 15 หลัง 45 ห้อง
22 บ้านพักนักเรียนเกษตรเพื่อชีวิต จ านวน 342 ยูนิต 684 ห้อง

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
1. สุขสันต์ฟาร์ม 37 หมู่ 10 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม      
    จ.มหาสารคาม 44120      
2. ชูวิทย์ฟาร์ม 61 หมู่ 7 ต.ส าโรงใหม่ อ.ละหานทราย นายชูวิทย์ จึงธนสมบ
    จ. บุรีรัมย์ โทร-. 8792441087      
3. บริษัท หนองใหญ่ ที เอส ฟาร์ 99 หมู่ 4 ต. หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่      
    จ. ชลบุรี 20190 โทร. 087-8234934      
4. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 97 ม.1ต.กลางดง อ.ปากช่อง นายปรัชญา สัจจะกานต์
    จ.นครราชสีมา        
5. บริษัท ชลบุรี เอส.เค พัทยาแ 13/4 ม.4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายบุญโฮม รัตนสังข์
    จ.ชลบุรี20150 โทรฯ 088-1908457-8      
6. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายจักรีชัย ณ น่าน
7. คลีนิกรักษาสัตว์มหาสารคาม 257/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง น.สพ.นพดล บุตรไทย
    จ.มหาสารคาม        
8. ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายอิสระ ปัญญาวรรณ
    บ.หนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง มหาสารคาม      
9. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพา บ.นานกเค้า อ.เมือง จ.สกลนคร47000 นายวิสุทธิ์ เอื้อกิ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ          
10. บริษัทนงนุชแลนด์สเคป แอนด์ 34/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน นายก าพล ตันสัจจา
การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี      
11. มูลนิธิบ าเพ็ญสาธารณประโ ศูนย์เผยแพร่และฝึกอบรมเกษตรธรรมชา นายคณิต ม่วงนิล
  ด้านกิจกรรมทางศาสนา คิวเซ อาคารหอไทย-คิวเซ 90 ม.1      
    ต. ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18      
         
12. คลินิกยนต์การช่าง บ้านหนองตื่น ต.เขวา อ.เมือง ช่างใจ    
    จ.มหาสารคาม 0895718107      
13. ร้านเก้าช่างมหาสารคาม 5/1 ถ.แจ้งสนิทบ้านค้อใหญ่ทางไปบรบือต. 142364436  
    ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม      
14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสยามคู 231 ถ.สารคาม-ขอนแก่น ต.ท่าสองคอน นายวีระชัย ถึงจันทึ
  มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม      
         
15. ร้านธนรัตน์เกษตรยนต์ 305/2 ถ.นครสวรรค์ บ้านส่องนางใย      
    ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม      
             
  ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกาฬสิน 75-79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง        
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ.กาฬสินธุ์        
           
17. บริษัท เอ็นวีเคฟาร์ม 335 หมู่ 9 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว นายพงษ์ศักดิ์ วิริยะ
    จ.นครราชสีมา เกียรติ      
18. ปศุสัตว์จดมุกดาหารงห ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหา        
    ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร        
           
19. นาเชือกใต้ฟาร์ม 200 หมู่ 1 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด นายปรีชา กิ่งดาว
    จ. กาฬสินธุ์        
20. ค าภูฟาร์ม 21 หมู่ 2 บ้านฝาง ต.โนนราศี อ.บรบื        
    จ. มหาสารคาม        
21. บริษัทมันส าปะหลังคาร์กิลล์ บ.ฮ่องน้อยต.ก าพี้อ.บรบือ นายสมัย เล็กอุทัย
  สยามจ ากัด จ.มหาสารคาม 0857454663(คุณรัชนี) นางรัชนี เล็กอุทัย
           
22. บริษัทบางเทาบีส รีสอร์ทแอนด์ 124/29 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นางอริศรา สมาน  
  สปา 83110 นส.กันทิมา วรรณสมานกุ
    076-270680-5 ต่อ 103 0819058353    
    โทรสาร 076-270688        
23. สหกรณ์โคนมโคกก่อ จ ากัด 175 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมืองจ.มหาสาร นายสุวิทย์ บุตรโคตร
24. สวนกล้วยไม้อ.แจ้ 5 หมู่ 3 ถ.เขื่อนห้วยหลวง นายชูเกียรติ์ ปฤชาญาณ
    บ้านดอนปอแดง ต.โคกสะอาด อ.เมือง        
    จ.อุดรธานี 089-2746-199        
         
25. โรงแรมดิโอลด์ภูเก็ต 192/36 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ คุณสุมลรัตน์ ณ ตะกั่
26. โรงแรมเดอะฟรอนท์วิลเลจ 566 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวสุดา หวงธนภัณฑ์
27. โรงแรมออคิดเดเซียรีสอร์ท 210 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก นายสถาพร      
    83000 นาง      
28. โรงแรมตักศิลา 1227/68 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ. นางสุภาภรณ์ วิเชียรเพ
    เมือง        
    จ. มหาสารคาม        
29.บริษัทกระจกไทยอาซาฮีจ ากั 200 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลอง คุณศิริกุล เจีทัรอุธารงค
    ปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์        
    จ.สมุทรปราการ        
           
30. โรงพิมพ์จิตรวัฒนาการพิมพ 648 หมู่14 ถ. ด ารงราษฎร์ ต.ปะหลาน นางสาวสุกัญญา ครุฑคา
    อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม       แก้ว
       
31. สวนภูพนา 222 ต.น้ าหนาว อ. น้ าหนาวจ.เพชรบูรณ นายพนา สวัสดิบุตร
    67260 โทร.056 779129 , 086        
    0273121        
  ชื่อสถานประกอบการ       ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
32. ฟาร์มกล้วยไม้แอ็ดวานซ์ออรส์ 50/1 หมู่ 5 ตบางช้าง. อ. สามพราน นายพยุง คงอุดมทรั
    จ.นครปฐม 0816222832 0819440653 (คุณประยงค์)
33. ไร่ขิงพันธ์ไม้ 37/1 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน พ.อ.อ.กิติ-เรณู ชุ่มส
    จ.นครปฐม 034321260 0819432231    
34. สวนน้อยรักษา 76/8 หมู่ 11 แขวงบางบอน เขต บางบอน นายนรินทร์ น้อยรั
    กรุงเทพฯ10150   083-0348959    
    0896955871            
35. บริษัทประดิษฐ์เอ็นเตอรไพร 39 หมู่ 13 บ้านหนองหว้า ต.งัวบา นางประดิษฐ์ ค าดวง
  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 043 731016    
    0819118014 0819652905      
36. อุดมสุขฟาร์ม 176/5 ม.5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก    
    จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0870774817    
    032546155              
37. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม อ.วาปีปท    
    จ.มหาสารคาม            
38. หจก.น้ าฝนฟาร์ม 16 หมู่ 2   ต.แสลงพันธุ์ อ.วังม่วง    
    จ.สระบุรี   0865482538(พี่บอย)    
39. บริษัทซันฟุ๊ด จ ากัด 15 หมู่ 1 ต.แสลงพันธ์ อ.วังม่วง คุณธิดารัตน์
    จ. สระบุรี 18220 0863044854    
40. วันชาติฟาร์ม บ.โนนสะอาด ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย    
    จ.มหาสารคาม            
41. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน จ.ขอนแก่น    
42. พิบูลย์ฟาร์ม 168 ม.4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคมลพบุรจ.    
43. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    
44. สวนวนาพร 222/3 บ้านร่วมใจ ต.แวงน่าง อ.เมือง นายไชยโย โยมา
    จ.มหาสารคาม 0864585676      
45. สวนเกษตรบายพาส 200 หมู่12 ต.แวงน่าง อ.เมือง    
    จ.มหาสารคาม            
46. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาช 75 หมู่ 8   ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน คุณเกษมณี  
  การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44160 043988142 ต่อ 3    
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)                  
47. สนง.สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน ต.ประเวท กรุงเทพฯ10260    
    023281395              
ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่   ผู้ควบคุมการฝึก
48. สวนป่าสนามชัย 34 หมู่ 2ต. สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีร ครูบาสุทธิพันธ์ ปรัช
  31150 0817601337     (ปราชญ์ชาวบ้าน)
       
49. ร้านสมบัติ บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ต.เขวา ซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร
  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  
50.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงตาวั 613 ม.5 ถ.ขอนแก่น– ยางตลาด   นางรจนา ศรีตระกล
  ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 043 – 0781230
  44160        
51. อู่ชัยณรงค์ 58/10 บ้านยางสีสุราช ต าบลยางสีส  
  อ าเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  
52. สวนประเวศการ์เด้น 41 หมู่ 1 ต.บึงซ าอ้อ อ.หนองเสือ  
  จ. ปทุมธานี      
53. สถานีวิจัยพืชล าตะคอง ผู้อ านวยการสถานีวิจัยพืชล าตะค คุณพงษ์ศักดิ์ (ครูฝึ
  สถานีวิจัยพืชล าตะคอง 333 หมู่ 0897715781
  ถนนมิตรภาพ ต าบลหนองสาหร่าย คุณอรุณวรรณ (จนท.ที่ร
  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประสานงาน)
  044 390150      
54. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐวุ ที่ตั้ง๑๗๗ หมู่๔ ต าบลบ้านกลาง อ าเภ คุณณัฐวุฒิ
    เมือง จังหวัดล าพูน  
55. อิสาณฟาร์ม 152 ม.23 ถ.ร้อยเอ็ด– โพนทอง    
  ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อย  
56. สวนคุณยายสมใจ ม. 17 บ้านหนองเจริญ ถนนสารคาม– ดร.ลัดดา แสนสีหา
  วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารค  
  จ.มหาสารคาม      

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

    ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่   ผู้ควบคุมการฝึก
1. สุขสันต์ฟาร์ม 37 หมู่ 10 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม      
      จ.มหาสารคาม 44120          
2. ชูวิทย์ฟาร์ม 61 หมู่ 7 ต.ส าโรงใหม่ อ.ละหานทราย นายชูวิทย์ จึงธนสมบ
      จ. บุรีรัมย์ โทร. 087-8792441        
3. บริษัท หนองใหญ่ ที เอส ฟาร์ 99 หมู่ 4 ต. หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่      
      จ. ชลบุรี 20190 โทร. 087-8234934      
4. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 97 ม.1  ต.กลางดง อ.ปากช่อง นายปรัชญา สัจจะกานต
      จ.นครราชสีมา          
5. บริษัทชลบุรี เอส.เค พัทยาแร้นช์ 13/4 ม.4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นายบุญโฮม รัตนสังข์
      จ.ชลบุรี 20150 โทรฯ 088-1908457-8      
6.   สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายจักรีชัย ณ น่าน
7. คลีนิกรักษาสัตว์มหาสารคาม 257/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง น.สพ.นพดล บุตรไทย
      จ.มหาสารคาม          
8. ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายอิสระ ปัญญาวรรณ
      บ.หนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง มหาสารคาม      
9. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพา บ.นานกเค้า อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 นายวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ              
10. บริษัทเอ็นวี เค ฟาร์ม 335 หมู่ 9 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว นายพงษ์ศักดิ์ วิริย
      จ.นครราชสีมา     เกียรติ    
11. ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร      
      ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร      
           
12. นาเชือกใต้ฟาร์ม 200 หมู่ 1 ต.นาเชือก .ยางตลาด นายปรีชา กิ่งดาว
      จ. กาฬสินธุ์          
13. ค าภูฟาร์ม 21 หมู่ 2 บ้านฝาง ต.โนนราศี อ.บรบือ      
      จ. มหาสารคาม          
14. อุดมสุขฟาร์ม 176/5 ม.5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก      
      จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0870774817      
      ,032546155            
15. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม .วาปีปทุม      
      จ.มหาสารคาม          
16. หจก.น้ าฝนฟาร์ม 16 หมู่ 2 ต.แสลงพันธุ์ อ.วังม่วง      
      จ.สระบุรี 0865482538(พี่บอย)      

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ         ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
17. บริษัทซันฟุ๊ด จ ากัด 15 หมู่ 1 ต.แสลงพันธ์ อ.วังม่วง คุณธิดารัตน์
    จ. สระบุรี 18220 0863044854    
18. วันชาติฟาร์ม บ.โนนสะอาด ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย    
    จ.มหาสารคาม        
19. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกระนวน จ.ขอนแก่น    
20. พิบูลย์ฟาร์ม 168 ม.4   ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ. ลพ    
21. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    
22. ฟาร์ม พงษ์ศกร 97/1 หมู่.5 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม    
    จ.ลพบุรี 18220 081 9948361    
23. บริษัทอกริไทย แอนด์ 43/1086-1089 ถ.รามอินทรา แขวง คุณพลพรรณ
  คอนซัลแทนต์ จ ากัด อนุสาวรีย์     ฟาร์มสุกร อยู่บ้า
    เขตบางเขน   กรุงเทพ 10220 จ.ราชบุรี  
    025527835-9 029707480-4 ,    
    0819410503        
    แฟกซ์ 025524710 025521518    
24. ทิวลิปฟาร์ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายประมุข ศรีชัยวง
    เทศบาลต าบลนากลาง อ. นากลาง งานสัตวแพทย์
    จ.หนองบัวล าภู 39170    
25. สหกรณ์โคนมโคกก่อ จ ากัด 175 หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคา นายสุวิทย์ บุตรโคต
    44000 043 784104      
26.บริษัทเบทาโกร ไฮบริดอินเตอ 323 หมู่ที่ 9 ต.กลางดงปากช่อง. คุณอมรเทพ  
เนชั่นแนล จ ากัด จ.นครราชสีมา 30310 044 361529-30 0818787563  
27. เอส พี ฟาร์ม 94 หมู่ 2 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ. สุรินท คุณอุษา  
    32130           0810737090  
28. เจริญฟาร์ม 40 หมู่ 9   ต. ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระ นสพ.นรนนท์
    18110           081 8524234
29.ชูวิทย์ ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 194 ม.2 ต.    
    อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี    
    โทรฯ 081-8768101,045-481107    
30. ปอกาดฟาร์ม 52 ม.22 บ้านเกษตรก้าวหน้า ต.ท่าพระ    
    อ.เมือง จ.ขอนแก่น      
31. ละออฟาร์ม เลขที่ 1 ม.1 ต.โคกพระ อ. กันทรวิชัย    
    จ. มหาสารคาม        

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ     ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
32. ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
33. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น        
34. อิสาณฟาร์ม 152 ม.23 ถ.ร้อยเอ็ด– โพนทอง  
    ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็  

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ่วมมื

แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ     ที่อยู่   ผู้ควบคุมการฝึก
1. บริษัทนงนุชแลนด์สเคป แอนด 34/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน นายก าพล ตันสัจจา
การ์เด้น ดีไซน์ จ ากัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี          
2. มูลนิธ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน ศูนย์เผยแพร่และฝึกอบรมเกษตรธรรมชา นายคณิต ม่วงนิล
  ด้านกิจกรรมทางศาสนา คิวเซ อาคารหอไทย-คิวเซ 90 ม.1      
    ต. ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18      
             
3. บริษัทมันส าปะหลังคาร์กิล บ.ฮ่องน้อย ต.ก าพี้ อ. บรบือ นายสมัย เล็กอุทัย
  สยามจ ากัด จ.มหาสารคาม 0857454663(คุณรัชนี) นางรัชนี เล็กอุทัย
       
4. สวนกล้วยไม้อ.แจ้ 5 หมู่ 3 ถ.เขื่อนห้วยหลวง นายชูเกียรติ์ ปฤชาญ
    บ้านดอนปอแดง ต.โคกสะอาด อ.เมือง      
    จ.อุดรธานี 089-2746-199        
       
5. โรงแรมเดอะฟรอนท์วิลเลจ 566 ถ.ปฏัก ต.กะรนอ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวสุดา หวงธน
              ภัณฑ์    
6. โรงแรมออคิดเดเซีย รีสอร์ท 210 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสถาพร    
    83000         นาง    
7. สวนภูพนา 222 ต.น้ าหนาว อ. น้ าหนาวจ.เพชรบูรณ์ นายพนา สวัสดิบุตร
    67260 โทร.056 779129 , 086 0273121      
           
8. ฟาร์มกล้วยไม้แอ็ดวานซ์ออร์คิด 50/1 หมู่ 5ต. บางช้าง อ. สามพราน นายพยุง คงอุดมทรัพย
    จ.นครปฐม 0816222832 0819440653 (คุณประยงค์)
9. ไร่ขิงพันธ์ไม้ 37/1 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน พ.อ.อ.กิติ-เรณู ชุ่มสกุ
    จ.นครปฐม 034321260 0819432231      
10. สวนน้อยรักษา 76/8 หมู่ 11 แขวงบางบอน เขต บางบอน นายนรินทร์ น้อยรักษ
    กรุงเทพฯ10150 ,083-0348959      
    0896955871            
11. บริษัทประดิษฐ์เอ็นเตอรไพร 39 หมู่ 13 บ้านหนองหว้า ต. งัวบา นางประดิษฐ์ค าดวงศรี
  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 043 731016      
    0819118014 0819652905        
12. สวนวนาพร 222/3 บ้านร่วมใจ ต.แวงน่าง อ.เมือง นายไชยโย โยมา
    จ.มหาสารคาม 0864585676        
13. สวนเกษตรบายพาส 200 หมู่12 ต.แวงน่าง  อ.เมือง      
    จ.มหาสารคาม            

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาช 75 หมู่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน คุณเกษมณี
  การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44160 043988142 ต่อ 3  
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)    
15. สนง.สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน ต.ประเวท กรุงเทพฯ10260  
    023281395  
16. สวนประเวศการ์เด้น 41 หมู่ 1 ต.บึงซ าอ้อ อ.หนองเสือ  
    จ. ปทุมธานี  
17. สถานีวิจัยพืชล าตะคอง ผู้อ านวยการสถานีวิจัยพืชล าตะคอง คุณพงษ์ศักดิ์ (คร
    สถานีวิจัยพืชล าตะคอง 333 หมู่ 12 0897715781
    ถนนมิตรภาพ ต าบลหนองสาหร่าย คุณอรุณวรรณ (จนท.ท
    อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับประสานงาน)
    044 390150  
18. สวนแพรวพรพันธุ์ไม้ ตลาดต้นไม้หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโน ครูพนารมย์ เกิดทอง
    มหาสารคาม  
19. สวน อ.เชตพันธุ์ไม้ ตลาดต้นไม้หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ครูเชต บัวขม
    มหาสารคาม  
20. สวนคุนยายสมใจ 109 ม.11 บ้านหนองเจริญ ต.แวงน่าง อ.เม ดร.ลัดดา แสนสีหา
    มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 043-777845
21. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐวุ ที่ตั้ง๑๗๗ หมู่๔ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเม คุณณัฐวุฒิ
    จังหวัดล าพูน  
       
22. ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่ 43 ม.2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุก อ.กันทรวิ คุณค าพัน เหล่าวง
ชุมชน จ.มหาสารคาม  

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาช่างเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสามรค

  ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่   ผู้ควบคุมการฝึ
1. คลินิกยนต์การช่าง บ้านหนองตื่น ต.เขวา อ.เมือง ช่างใจ  
    จ.มหาสารคาม 0895718107      
2. ร้านเก้าช่างมหาสารคาม 5/1 ถ.แจ้งสนิท บ้านค้อใหญ่ทางไปบร 142364436  
    ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม    
3. ห้างหุ้นส่วนจยมคูโบต้ากัดส 231 ถ.สารคาม-ขอนแก่น ต.ท่าสองคอน นายวีระชัย ถึงจันทึ
  มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม        
         
4. ร้านธนรัตน์เกษตรยนต์ 305/2 ถ.นครสวรรค์ บ้านส่องนางใย    
    ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม    
         
5. โรงแรมเดอะฟรอนท์วิลเลจ 566 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาวสุดา หวงธน
            ภัณฑ์  
6. โรงแรมออคิดเดเซียสอร์ทรี 210 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสถาพร  
    83000       นาง  
7. บริษัทประดิษฐ์เอ็นเตอรไพรส 39 หมู่ 13 บ้านหนองหว้า ต. งัวบา นางประดิษฐ์ ค าดวงศ
  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 043 731016    
    0819118014 0819652905      
8. ร้านสมบัติ บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ต.เขวา ซ่อมเครื่องจักรกลเกษ
    อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม    
     
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงตาวัน 613 ม.5 ถ.ขอนแก่น– ยางตลาด นางรจนา ศรีตระกล
    ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 043 – 0781230
    44160          
10. อู่ชัยณรงค์ 58/10 บ้านยางสีสุราช ต าบลยางสีสุราช    
    อ าเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม    
       
11. บริษัท คายาม่า จ ากัด 359 หมู่ที่ 6 ต.หนองระเวียง  อ.เมือ    
    จ.นครราชสีมา 30000        
               

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่ ผู้ควบคุมการฝึก
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกาฬสินธ 75-79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง โทร :(043) 815255
  ผลิตภัณฑ์อาหาร จ.กาฬสินธุ์   นายจารุวัฒน์ บุญเพิ
2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน 43 ม.2 บ้านดอนแดงต.ศรีสุก อ.กันทรวิ คุณค าพัน เหล่าวงษี
    จ.มหาสารคาม    
3. บริษัท บีฟู้ด อินเตอร์เนชั 39 หมู่ 5 ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิค ไม่รับ ต้องท าเรื่องข
  จ ากัด จ.ลพบุรี 15220 ไปก่อน (เดือน มี.ค.)
        036436334
        0818517231 คุณสุ
        กัญญา
4. บริษัท ฮอตพอท สาขากาฬสินธุ กาฬสินธุ์พลาซ่า  
  พลาซ่า 4/14 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  
5. บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (ม ๑๙๔๕-๑๙๔๗ ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพิ  
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

รายชื่อสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกประการวิชาชีพ

แผนกวิชา บริหารธุรกิจทวิภาคีการโรงแรม)(

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

  ชื่อสถานประกอบการ   ที่อยู่   ผู้ควบคุมการฝึก
1. โรงแรมดิโอลด์ภูเก็ต 192/36 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต คุณสุมลรัตน์ ณ ตะกั่
        าMOU 2 ก.ย.51
2. โรงแรมเดอะฟร้อนท์วิลเลจ 566 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต น.ส. สุดา หวงธนภัณฑ์
        าMOU 6 ก.ย.50
3. โรงแรมออคิดเดเซีย รีสอร์ท 210 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสถาพร  
    83000 นางศิริพร  
        าMOU 6 ก.ย.50

จังหวัดมหาสารคาม

***************

๑. ความเป็นมา

จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน)เป็นมหามงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่๔) ทรงพระราชทานให้เป็นชื่อเมืองครั้งทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองเมื่อวันที่๒๒สิงหาคม พ.ศ.๒๔๐๘ มีความหมายว่า ถิ่นฐานที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความดีงามทั้งปวง มีท้าวมหาชัย (กวด) เป็นเจ้าเมือง

ท้าวมหาชัย (กวด) ได้พาผู้คนออกจากเมืองร้อยเอ็ดมาทางทิศตะวันตก๑,๐๐๐ประมาณเส้น จึงหยุดตั้งอยู่บริเวณที่ดอน แล้วจัดพิธีการฝังเสาหลักเมือง บริเวณนั้นได้สร้างวัดชื่อวัดดอ นิยมเรียกว่า“วัดข้าวอ้าว” อยู่ได้ประมาณ๖เดือน เห็นว่าขาดแคลนแหล่งน้้า จึงย้ายมาตั้งระหว่างกุดยาง ใหญ่กับหนองกระทุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่บ้างแล้ว คือบ้านจาน ประกอบกับห่างออกไปเล็กน้อย ทางทิศตะวันตกก็มีหนองหัวช้าง (บริเวณทิศใต้วัดนาควิชัย) และถัดจากหนองกระทุ่มออกไปเล็กน้อ

ห้วยคะคาง นับว่าเป็นชัยภูมิที่มีแหล่งน้จึงไดตั้งเป็นเมืองมหาสารคามาสมบูรณ์พระเจริญราชเดชมี (กวด) เป็นเจ้าเมืองคนแรกส่วนท้าวบัวทองได้พาผู้คนจ้านวนหนึ่งไปตั้งถิ่นที่อยู่บริเวณบ้านลาดริมฝั่งตามที่ ตนเห็นเหมาะสมและเสนอตั้งเป็นเมืองตั้งแต่แรกโดยเมืองมหาสารคามเมื่อแรกตั้งยังต้องขึ้นอยู่ในความดูแล บังคับบัญชาของพระขัติยวงษา(จัน)เจ้าเมืองร้อยเอ็ด

พุทธศักราช๒๔๕๖ หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดมณฑลประจ าจังหว โดยความเห็นชอบของพระมหาอ ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้ง ณ ที กลางหลังเดิมหรือที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคามในปัจจุบัน ต่อมาในปี๒๕๔๒พุทธศักราชได้ย้ายศาลา กลางจังหวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คือ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม–ร้อยเอ็ดตาบลแวงน่างอาเภอ เมืองมหาสารคามจากอดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้ด ารงตและผู้ว่าราแหน่งเจ้เมือชการจังหวัด รวม ๔๙ คน

ตราจังหวัดมหาสารคาม

รูปต้นรังใหญ่ กับทุ่งนาหมายถึง พื้นที่ในจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด

ข้าวปลาอาหาร และมีการท้านาเป็นอาชีพหลัก สีประจ้าจังหวัดมหาสารคามสีน้ าตาลและสีเหลือง

ดอกไม้ประจ าจังหวัด:ดอกลั่นทมขาวหรือจ้าปาขาวPlumeria(alba)

ต้นไม้ประจ าจังหวัด:ต้นพฤกษ์Albizia(lebbeck (L.) Benth.)

ค าขวัญจังหวัดมหาสารคาม

“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล ้าเลอค่า ”ตักสิลานคร

2

๒. สภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม

๒.๑ ด้านกายภาพ

๑) ที่ตั้งและขนาด

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่๕,๒๙๑.๖๘๓

ตารางกิโลเมตร หรือ๓,๓๐๗,๓๐๑.๘๗ ไร่ มีพื้นที่เป็นล้าดับที่๑๕ของภาคและเป็นล้าดับที่๔๒ของประเทศ

ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคดังนี้ยง ทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสิ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์

๒) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น ลอนลาด พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ๑๓๐-๒๓๐ เมตร ด้านทิศตะวันตกและทิศ เหนือเป็นที่สูงในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอเชียงยืน และอ้าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด และค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีล้าน้้าส้าคัญสายหลักไหลผ่าน ได้แก่ล้าน้้าชี

๓) ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้งWet (and dry climate) มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ประมาณ๑๑๘ มิลลิเมตร/ปีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ๒๗.๙๘องศาเซลเซียส ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปีจังหวัดจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ๓๙องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่้าสุดวัดได้ในช่วง เดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียส จังหวัดมีฤดูกาลต่างๆ แบ่งเป็น๓ฤดูคือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ กรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือ กุมภาพันธ์

๒.๒ เขตการปกครอง และจ านวนประชากร

จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น๑๓อ้าเภอ องค์การบริหารส่วนต้าบล๑๒๓ แห่ง เทศบาลเมือง

๑ แห่ง เทศบาลต้าบล๑๘  แห่งและหมู่บ้าน๑,๙๔๔  หมู่บ้านโดยอ้าเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ โกสุมพิ

(๘๒๗.๘๗๖)      รองลงมาคืออ้าเภอบรบือ๖๘๑(.๖๒๒) อ้าเภอวาปีปทุม๖๐๕(.๗๗๔) และอ้าเภอเมือง

(๕๕๖.๖๙๗) ตามล้าดับ

จังหวัดมีประชากรจ้านวน๙๖๓,๐๗๒ คน แบ่งเป็นชาย จ้านวน๔๗๒,๗๙๗ คน และหญิง จ้านวน

๔๙๐,๒๗๕ คน โดยอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือเมืองมหาสารคามอ้าเภอ จ้านวน๑๕๙,๒๓๑ คน อันดับ สอง คือ อ้าเภอโกสุมพิสัย จ้านวน๑๒๐,๑๒๑ คน อันดับสาม คือ อ้าเภอวาปีปทุมจ้านวน๑๑๔,๓๔๘ คน และ อันดับสี่ คือ อ้าเภอบรบือ๑๐๙,๐๑๗จ้านวน คน ตามล้าดับ(ข้อมูลณ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมการปกครอง)

๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) การไฟฟ้า

จังหวัดมหาสารคามมีผลการส้ารวจข้อมูลจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจ้าแนก ตามประเภทต่าง ๆ เมื่อปี ๒๕๖๐พ.ศ. ของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า

 • จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๒๘๔,๓๖๗ทั้งสิ้นราย โดยอ้าเภอที่มีจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด อันด แรก คือ อ้าเภอเมืองมหาสารคาม เท่ากับ๙๐,๒๕๖ ราย รองลงมาได้แก่ อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย๔๙,๘๓๕เท่ากับ ราย อันดับสาม ได้แก่ อ้าเภอบรบือ๔๒,๓๐๖เท่ากับราย

3

 • การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (วัตต์/ชั่วโมง) จากสถิติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังห มหาสารคามเมื่อปี พ๒๕๖๐.ศ. พบว่า จังหวัดได้จ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ส่วนต่างๆ ได้แก่สถานธุรกิจที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสาธารณะอื่นๆ รวมทั้งสิ้น๖๑๗,๕๖๕,๖๑๗.๒๒ วัตต์/ชั่วโมง

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้ท้าการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม มากที่สุด เท่ากับ๓๔๕,๒๙๓,๙๙๗.๙๗ วัตต์/ชั่วโมง อันดับสอง ได้แก่ ที่อยู่อาศั เท่ากับ๒๖๐,๔๓๔,๓๗๕.๔๑ วัตต์/ชั่วโมง อันดับสาม ได้แก่ สถานที่ราชการและสาธารณะ เท่ากับ ๖,๗๑๘,๑๕๐.๔๘ วัตต์/ชั่วโมง โดยมีการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้หรือสถานที่ต่างๆ ประเภ เท่ากับ๕,๑๑๙,๐๙๓.๓๓ วัตต์/ชั่วโมง(ข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารค:ตุลคม ๒๕๖๐)

๒) การประปา จังหวัดมีพื้นที่ให้บริการน้้าประปารวมทั้งสิ้น๗อ้าเภอได้แก่ อ้าเภอเมืองมหาสารคาม

อ้าเภอกันทรวิชัย อ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอบรบือ อ้าเภอกุดรัง อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ้าเภ จ้าแนกการให้บริหารออกเป็น๒สาขา คือ

๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม มีพื้นที่ให้บริการน้้าประปา๕อ้าเภอ ประกอบด้วย ๑.๑) อ้าเภอเมืองมหาสารคาม ให้บริการพื้นที่ เทศบาลเมืองมหาสเทศบาลต้าบลแวงน่างรคาม

อบต.เกิ้งอบต.แก่งเลิงจานอบต.เขวา อบต.ท่าสองคอน อบต.เกิ้งอบต.แวงน่าง อบต.หนองกุงอบต.หนองโน อบต.หนองปลิงและ อบต.ห้วยแอ่ง

๑.๒) อ้าเภอกันทรวิชัยให้บริการพื้นที่ เทศบาลต้าบลขามเรียง เทศบาลต้าบลโคกพระ เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อบต.คันธารราษฎร์ อบต.อบตโคกพระ.ศรีสุข และ อบต.มะค่า

๑.๓) อ้าเภอโกสุมพิสัย ให้บริการพื้นที่เทศบาลต้าบลหัวขวางและ อบต.หัวขวาง

๑.๔) อ้าเภอบรบือให้บริการพื้นที่ เทศบาลต้าบลบรบืออบต.โนนราษีอบต.บรบืออบต.บ่อใหญ่ อบต.หนองสิมอบต.หนองโก อบต.หนองจิก และ อบต.กุดรัง(อ้าเภอกุดรัง)

๒) การประปาส่วนภูมิภาคพยัคฆภูีิื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการน้ิสัย๒อ้าเภอาประปา คือ อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ้าเภอวาปีปทุม

๓) การบริการโทรศัพท์ ผลส้ารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จ้ากัดปีพ .(มหาชน)ศ.๒๕๖๐ จังหวัด

มีหมายเลขที่เปิดใช้จ้านวน๑๖,๓๓๐ เลขหมาย เป็นหมายเลขโทรศัพท์สาธารณะจ้านวน๖๒๐ หมายเลข รวมทั้งสิ้น๑๖,๙๕๐ หมายเลข

๔) การสื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดมีที่ท้าการไปรษณีย์๑๒แห่ง ยกเว้นอ้าเภอกุดรัง จะใช้บริการที่ท้าการไปรษณีย์ของ

อ้าเภอบรบือ และอ้าเภอชื่นชมใช้บริการที่ท้าการไปรษณีย์อ้าเภอเชียงส่วนไปรษณีืน์รับฝากมีไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์ในเขตของอ้าเภอเมืองมหาสารคามและไปรษณีย์ท่าขอนยางในเขตของอ้าเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคามมีสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก ๕จ้านวนสถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกรมการ รักษาดินแดน(รด.) กองทัพอากาศ(ทอ.) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย (สสวท.) และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(.ส.ม.ท.) นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุ ชุมชนอีกจ้านวน๑๐๔ แห่งและสถานีเคเบิลทีวี๓แห่ง

4

๕) การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งของจังหวัดมหาสารคามจะใช้การคมนาคมทางถนนเป็นหลักประกอบด้วย ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธาน ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรอง ประธาน และทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นดังนี้

๕.๑) ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธาน        ประกอบด้วย

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓ (บ้านไผ่-มหาสารคาม -ร้อยเอ็ด-ยโสธร – อุบลราชธานี) เป็นเส้นทางที่มีความส้าคัญในระดับภาค ท้าหน้าที่เชื่อมโยงจังหวัดตอนกลางกั ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศตะวันออก
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓ (ตอนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออกแลนตะวันตก)ด้า เป็นระบบถนนวงแหวนของชุมชนเมืองมหาสารคามมีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบ ถนนสายหลัก และท้าให้การเชื่อมโยงติดต่อของชุมชนภายในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท้าหน้ ทางเลี่ยงเมืองBY (PASS) กรณีไม่ต้องการผ่านชุมชนเมืองมหาสารคาม

๕.๒) ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน  ประกอบด้วย

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๘ (มหาสารคาม-โกสุมพิสัย-ท่าพระเชื่อมโยงกับถนน มิตรภาพจังหวัดขอนแก่น)เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดขอนแก่นผ่านอ้าเภอโกสุมพิสัย เทศบาลต้าบลท่าพระและบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒(ถนนมิตรภาพ)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๑๓ (มหาสารคาม-กันทรวิชัย-กาฬสินธุ์)เชื่อมโยง ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านอ้าเภอกันทรวิชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อ้าเภอยางตลาด
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๑๙ (บรบือ-นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย-บุรีรัมย์) เชื่อมโยง ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนใ ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๙ (สายขอนแก่น– เชียงยืน-กาฬสินธุ์)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๒ (สายพยัคฆภูมิพิสัย–พุทไธสง- สุวรรณภูมิ)

๕.๓) ถนนทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กับอ าเภอหรือสถานที่สญ าคั เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบ ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธาน และท้าหน้าที่การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนส้าคัญของจังหว ประกอบด้วย

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๔๐ (อ้าเภอเมืองมหาสารคาม-อ้าเภอวาปีปทุม-อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๔๕ (อ้าเภอวาปีปทุม-จังหวัดร้อยเอ็ด)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๒๓๗ (สายโกสุมพิสัย-เชียงยืน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๑๕๒ (สายเชียงยืน-ชื่นชม-กระนวน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓๐๐ (สายโกสุมพิสัย-กุดรัง)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓๒๒ (สายโกสุมพิสัย–กุดรัง– บรบือ- นาดูน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๐๖๓ (สายบรบือ- วาปีปทุม)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓๘๑ (สายนาเชือก- นาดูน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๑๑๘ (สายกันทรวิชัย-เชียงยืน)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓๘๐ (สายมหาสารคาม – แกด้า)


5

๕.๔) ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น

เป็นระบบถนนที่เชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนศูนย์กลางชนบทและพื้นที่ชน

เป็นเส้นทางที่น้าผลผลิตจากพื้นที่เกษตรกรรมมายังตลาดที่เป็นชุมชนศูนย์กลางของพื้นที่และ

สินค้า ตลอดจนการบริการต่างไปสู่พื้นที่โดยรอบและมีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบๆ

ถนนประธานและท้าหน้าที่เชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนส้าคัญของจังหวัด

๓. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

๑) โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ

๑.๑) ผลผลิตมวลรวมจังหวัด

ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี๒๕๕๙มูลค่า๕๔,๒๖๓ ล้านบาท รายได้ เฉลี่ยต่อคน/(GPP)ปี จ้านวน๖๕,๕๒๐ บาท เป็นล้าดับที่๖๔ของประเทศ และล้าดับที่๑๑ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือแยกเป็น

– ภาคเกษตร            มีรายได้๑๒,๒๒๗ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ๒๒.๕๓

 • ภาคนอกเกษตร มีรายได้๔๒,๐๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๗๗.๔๗ ภาพประกอบ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี๒๕๕๗–๒๕๕๙ (ล้านบาท)

๑.๒) ด้านการเกษตร

จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด๓,๓๐๗,๓๐๑.๘๗ ไร่และข้อมูลส้ารวจในปี ๒๕๕๙พ.ศ.

จังหวัดมีพื้นที่ท้าการเกษตรจ้านวน๒,๘๑๘,๕๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ๘๕.๒๒ ของพื้นที่จังหวัด

๑.๒.๑) พืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญ ได้แก่ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน  และมันส้าปะหลัง

โดยในรอบปี๒๕๖๐/๖๑ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจ้านวน๒,๐๕๗,๗๕๒ ไร่ มีผลผลิต๖๓๙,๓๒๕ ตัน มูลค่า ๖,๕๒๑.๑๒ ล้านบาท มันส้าปะหลัง๑๒๒,๕๓๒.๐๒ ไร่ มีผลผลิต๓๒๖,๕๗๘ ตัน มูลค่า๙๒๔.๓๖ ล้าน บาท และอ้อยโรงงาน๑๕๗,๗๕๕.๙๑ ไร่ มีผลผลิต๑๑๔,๙๒๕.๕๐ ตัน มูลค่า๑,๒๕๑.๓๑ ล้านบาท

6

ตารางที่๑ แสดงเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผล รายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก๒๕๖๐/๒๕๖๑

      ข้าวนาปี    
อ้าเภอ เนื้อที่เพาะ เนื้อที่เก็บเ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่ มูลค่า
  (ไร่) (ไร่)   (กก.) (ล้านบาท)
รวมยอด ,๐๕๗,๗๕๒ ,๗๙๕,๐๓๔ ๖๓๙,๓๒๕ ๓๕๖ ,๕๒๑.๑๒
เมืองมหาสารคาม ๑๘๘,๖๐๕ ๑๖๐,๓๒๐ ๖๑,๒๔๒ ๓๘๒ ๖๐๕.๐๗
บรบือ ๒๖๒,๕๘๔ ๒๕๘,๒๒๐ ๘๘,๕๖๙ ๓๔๓ ๘๙๓.๖๖
วาปีปทุม ๒๗๕,๘๒๖ ๒๕๖,๑๗๓ ๙๔,๕๒๘ ๓๖๙ ๑,๑๘๕.๓๘
โกสุมพิสัย ๒๓๐,๕๑๘ ๑๕๙,๑๒๕ ๖๖,๑๙๖ ๔๑๖ ๕๗๓.๒๖
กันทรวิชัย ๑๖๒,๘๕๙ ๑๑๖,๔๙๙ ๔๖,๘๓๓ ๔๐๒ ๔๒๑.๐๓
พยัคฆภูมิพิสั ๒๗๖,๐๑๓ ๒๒๕,๘๘๕ ๗๒,๒๘๓ ๓๒๐ ๘๑๑.๗๔
เชียงยืน ๑๒๘,๐๒๙ ๑๑๒,๔๒๕ ๔๓,๗๓๓ ๓๘๙ ๔๐๑.๔๗
นาเชือก ๑๔๑,๑๐๗ ๑๓๖,๘๗๒ ๔๗,๒๒๑ ๓๔๕ ๔๐๓.๗๔
นาดูน ๑๑๒,๕๕๖ ๑๑๐,๒๐๗ ๓๔,๘๒๕ ๓๑๖ ๓๕๐.๖๙
แกด้า ๗๐,๘๗๒ ๗๐,๖๐๐ ๒๔,๒๑๖ ๓๔๓ ๒๙๓.๕๐
ยางสีสุราช ๙๑,๒๒๓ ๗๖,๓๓๑ ๒๓,๗๓๙ ๓๑๑ ๒๕๔.๐๑
กุดรัง ๘๕,๙๑๒ ๘๑,๐๕๙ ๒๖,๒๖๓ ๓๒๔ ๑๗๖.๔๙
ชื่นชม ๓๑,๖๔๘ ๓๑,๓๑๘ ๙,๖๗๗ ๓๐๙ ๑๑๓.๓๒

ที่มา:ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม,๒๕๖๑

ตาราง ๒ แสดงเนื้อที่ปลูกมันส้าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่า เป็นรายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก๒๕๖๐/๒๕๖๑

อ้าเภอ     มันส้าปะหลัง    
  เนื้อที่เพาะป เนื้อที่เก็บเ ผลผลิต (ตัน)   ผลผลิตเฉลี่ยต่ มูลค่า (ล้านบา
  (ไร่) (ไร่)     (กก.)  
รวมยอด ๑๒๒,๕๓๒.๐๒ ๑๒๒,๔๐๐.๐๖ ๓๒๖,๕๗๘   ๓๑๘๑ ๙๒๔.๓๖
เมืองมหาสารคาม ๔,๙๐๓.๐๗ ๔,๘๗๙.๗๗ ๑๖,๘๔๐   ๓๑๐๑ ๓๗.๘๓
บรบือ ๑๘,๗๖๘.๐๔ ๑๘,๗๘๙.๐๓ ๕๑,๔๒๕   ๓๑๙๔ ๑๕๑.๘๓
วาปีปทุม ๙๒๐.๐๙ ๙๒๐.๐๙ ๓,๕๐๙   ๓๐๙๗ ๗.๗๘
โกสุมพิสัย ๔๓,๖๙๗.๘๔ ๔๓,๖๕๖.๘๓ ๖๕,๗๒๑   ๓๓๑๓ ๓๔๑.๓๔
กันทรวิชัย ๗๕.๑๖ ๗๕.๑๖ ๓๐๑   ๒๙๖๘ ๐.๔๔
พยัคฆภูมิพิสั ๓๙๘.๐๔ ๓๙๗.๗๙ ๑,๘๔๖   ๒๗๘๖ ๒.๖๖
เชียงยืน ๑,๕๙๐.๗๙ ๑,๕๘๗.๕๔ ๑๔,๖๕๙   ๓๑๔๕ ๘.๐๔
นาเชือก ๖,๗๐๖.๔๑ ๖,๗๐๕.๖๑ ๓๐,๑๗๓   ๓๐๖๗ ๔๙.๓๖
นาดูน ๖๗๔.๒๕ ๖๗๔.๒๕ ๓,๐๐๗   ๓๐๑๗ ๔.๔๓
แกด้า ๖๕๐.๖๓ ๖๔๘.๓๘ ๓,๐๔๙   ๓๑๒๖ ๔.๑๓
ยางสีสุราช ๖๙๒.๓ ๖๙๑.๓ ๓,๘๑๔   ๒๙๔๗ ๓.๐๒
กุดรัง ๔๒,๗๙๒.๖๕ ๔๒,๗๑๑.๕๖ ๑๒๘,๒๖๘   ๓๑๐๙ ๓๐๙.๔๐
ชื่นชม ๖๖๒.๗๕ ๖๖๒.๗๕ ๓,๙๖๖   ๓๐๙๒ ๔.๑๐

ที่มา:ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม,๒๕๖๑

7

ตารางที่๓ แสดงเนื้อที่ปลูกอ้อยโรงาน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผล เป็นรายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก๒๕๖๐/๒๕๖๑

อ้าเภอ     อ้อยโรงาน    
  เนื้อที่เพาะ เนื้อที่เก็บ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่ มูลค่า (ล้า
  (ไร่) (ไร่)   (กก.) บาท)
รวมยอด ๑๕๗,๗๕๕.๙๑ ๑๑๔๙๒๕.๕๐ ๑,๑๘๐,๓๐๕.๔๐ ๑๐,๒๕๗.๗๗ ๑,๒๕๑.๓๑
เมืองมหาสารคาม ๘,๑๕๔.๐๐ ๔๔๔๙ ๓๑,๑๔๓.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๓๗.๓๗
บรบือ ๒๘,๓๐๓.๐๐ ๒๒๑๕๙ ๒๓๔,๒๙๕.๐๐ ๑๐,๕๗๓.๓๖ ๒๙๙.๙๐
วาปีปทุม ๒,๑๘๗.๐๐ ๒๑๘๗ ๒๕,๙๗๓.๐๐ ๑๑,๘๗๖.๐๙ ๒๕.๗๑
โกสุมพิสัย ๕๒,๗๗๑.๗๕ ๓๙๘๒๙.๗๕ ๔๒๒,๖๙๔.๗๕ ๑๐,๖๑๒.๕๔ ๔๓๕.๓๘
กันทรวิชัย ๔๕๖.๐๐ ๒๙๓ ๒,๑๑๓.๐๐ ๗,๒๑๑.๖๐ ๒.๕๖
พยัคฆภูมิพิ ๑๓๖.๐๐
เชียงยืน ๑๐,๗๒๙.๗๕ ๔๕๖๑.๗๕ ๕๕,๒๘๗.๑๐ ๑๒,๑๑๙.๗๑ ๕๙.๗๑
นาเชือก ๙,๓๐๗.๐๐ ๙๓๐๗ ๙๐,๖๕๘.๗๐ ๙,๗๔๐.๙๒ ๗๗.๐๖
นาดูน ๑,๔๒๖.๐๐ ๓๔๑ ๓,๒๕๖.๐๐ ๙,๕๔๘.๓๙ ๒.๓๔
แกด้า ๑,๐๔๔.๐๐ ๕๙๗ ๕๔๙.๘๗ ๙๒๑.๐๖ ๐.๔๙
ยางสีสุราช ๗๙๒.๐๐ ๗๔๗ ๗,๑๒๕.๐๐ ๙,๕๓๘.๑๕ ๖.๒๐
กุดรัง ๑๙,๓๒๕.๔๑ ๘๙๕๐ ๘๗,๓๗๐.๐๐ ๙,๗๖๒.๐๑ ๘๔.๗๕
ชื่นชม ๒๓,๑๒๔.๐๐ ๒๑๕๐๔ ๒๑๙,๘๔๐.๐๐ ๑๐,๒๒๓.๒๑ ๒๑๙.๘๔

ที่มา:ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม,๒๕๖๑

ตารางที่๔ แสดงเนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผลิ ชนิดของพืช ปีการเพาะปลูก๒๕๖๐/๒๕๖๑

ชนิดพืช เนื้อที่เพาะ เนื้อที่เก็บ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่ มูลค่า (ล้า
  (ไร่) (ไร่)   (กก.) บาท)
ข้าวนาปี ๒,๐๕๗,๗๕๒ ๑,๗๙๕,๐๓๔ ๖๓๙,๓๒๕ ๓๕๖ ๖,๕๒๑.๑๒
มันส้าปะหลัง ๑๒๒,๕๓๒.๐๒ ๑๒๒,๔๐๐.๐๖ ๓๒๖,๕๗๘ ๓,๑๘๑ ๙๒๔.๓๖
อ้อยโรงงาน ๑๕๗,๗๕๕.๙๑ ๑๑๔,๙๒๕.๕๐ ๑,๑๘๐,๓๐๕.๔๐ ๑๐,๒๕๗.๗๗ ๑,๒๕๑.๓๑
ยางพารา ๑๑,๘๗๑.๒๐ ๒,๓๘๖.๗๕ ๑,๑๖๔.๙๗ ๔๘๘.๑๐ ๓๖.๙๐
ยูคาลิปตัส ๑๒,๕๐๘.๐๐ ๒,๕๓๑.๐๐ ๕๒,๗๖๕.๐๐ ๒๐,๘๔๗.๑๔ ๔๑.๑๖
มันแกว ๔,๙๗๑.๐๐ ๔,๑๘๐.๐๐ ๑๕,๑๔๔.๕๐ ๓,๖๒๓.๐๙ ๗๖.๖๖
ยาสูบ ๒,๓๕๖.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ ๓๘๑.๑๕ ๑๘๑.๕๐ ๓๔.๒๔
หม่อน ๙๓๐.๕๐ ๔๒๐.๐๐ ๖๐๓.๓๙ ๑,๔๓๖.๕๒ ๒.๙๓
กก ๒๗๕.๐๐ ๒๗๕.๐๐ ๑๓๗.๕๐ ๕๐๐๐ ๔.๑๓

ที่มา:ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม,๒๕๖๑

8

ตารางที่๕ แสดงเนื้อที่เพาะปลูกพืชข้าวนาปีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์/GAP๒๕๕๘-๒๕๖๐

อ้าเภอ   เนื้อที่เพาะปลูกข้าว(ไร่)  
  ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยล ผ่าน คิดเป็นร้อย
  เนื้อที่ทั ของพื้นที่ป มาตรฐาน ของพื้นที่ป
    อินทรีย์ ทั้งหมด GAP ทั้งหมด
     
รวมยอด ๒,๐๗๐,๖๕๕ ๖,๘๑๔.๘๕ ๐.๓๓ ๑๙,๖๘๐.๔๗ ๐.๙๕
           
เมืองมหาสารคาม ๑๘๘,๐๘๘ ๑,๘๘๙.๐๐ ๑.๐๐ ๑๘๓.๐๐ ๐.๑๐
           
บรบือ ๒๖๖,๒๙๘ ๔๕๙.๐๐ ๐.๑๗ ๒,๗๒๖.๐๐ ๑.๐๒
           
วาปีปทุม ๒๗๓,๙๘๖ ๕๑๙.๐๐ ๐.๑๙ ๕๖๘.๐๐ ๐.๒๑
           
โกสุมพิสัย ๒๓๔,๕๑๖ ๙๘๒.๑๐ ๐.๔๒ ๒,๖๖๐.๐๐ ๑.๑๓
           
กันทรวิชัย ๑๗๑,๖๒๖ ๒๘๕.๐๐ ๐.๑๗ ๖,๐๑๖.๗๒ ๓.๕๑
           
พยัคฆภูมิพิ ๒๗๗,๘๗๖ ๑,๔๒๘.๐๐ ๐.๕๑ ๔๖๙.๐๐ ๐.๑๗
           
เชียงยืน ๑๒๕,๔๗๖ ๓๐๐.๐๐ ๐.๒๔ ๑,๔๐๐.๗๕ ๑.๑๒
           
นาเชือก ๑๔๓,๕๔๑     ๒,๓๗๗.๐๐ ๑.๖๖
           
นาดูน ๑๑๒,๒๐๔ ๙๕๒.๗๕ ๐.๘๕ ๒๙๘.๐๐ ๐.๒๗
           
แกด้า ๗๐,๒๔๕     ๑๕๗.๐๐ ๐.๒๒
           
ยางสีสุราช ๙๑,๗๕๕        
           
กุดรัง ๘๓,๕๓๙     ๒,๒๗๘.๐๐ ๒.๗๓
           
ชื่นชม ๓๑,๕๐๕     ๕๔๗.๐๐ ๑.๗๔
           

ที่มา : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแ,กรมารข้าว่น: ตุลาคม๒๕๖๐

๑.๒.๒) การปศุสัตว์

ตาราง ๖ แสดงจ้านวนการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์๒๕๖๐ ปี

อ าเภอ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
               
จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร
 
                 
เมืองมหาสารคาม ๑๒,๗๕๕ ๒,๓๘๔ ๔๐๙ ๑๑ ๓,๙๖๑ ๗๔๘ ๔,๑๔๗ ๒๒๗
                 
แกด้า ๘,๒๔๒ ๑,๗๗๓ ๒๐ ๓,๐๒๗ ๘๔๙ ๔,๑๕๗ ๒๓๙
                 
โกสุมพิสัย ๑๐,๒๕๘ ๒,๕๕๓ ๒๗๗ ๑๗ ๒,๘๒๗ ๘๒๘ ๑๒,๖๙๐ ๘๔๘
                 
กันทรวิชัย ๙,๒๖๙ ๒,๔๔๔ ๑,๔๑๑ ๓๓ ๒,๕๖๒ ๕๙๙ ๗,๗๑๓ ๓๔๙
                 
เชียงยืน ๒,๙๙๐ ๘๘๕ ๙๖๓ ๓๒๖ ๑,๕๓๑ ๒๖๖
                 
บรบือ ๒๑,๘๔๑ ๔,๕๑๔ ๑,๙๔๘ ๕๕ ๔,๒๔๖ ๑,๑๓๗ ๑๒,๑๒๑ ๖๘๖
                 
นาเชือก ๖,๒๕๕ ๑,๕๒๕ ๑๖๓ ๑,๖๓๔ ๔๓๒ ๖,๒๔๘ ๔๓๙
                 
พยัคฆภูมิพิส ๑๐,๖๐๕ ๑,๗๔๖ ๔,๗๔๖ ๗๒๖ ๕,๙๐๘ ๓๐๘
                 
วาปีปทุม ๑๕,๙๒๑ ๔,๓๙๔ ๘๕ ๔,๐๒๖ ๑,๑๙๙ ๓,๘๐๘ ๓๗๐
                 
                9
                 
อ าเภอ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
               
จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร
 
                 
นาดูน ๑๐,๙๗๕ ๒,๔๗๒ ๒,๐๔๘ ๕๗๖ ๒๔,๑๖๗ ๑๐๗
                 
ยางสีสุราช ๙,๓๑๙ ๒,๓๘๔ ๑,๒๗๗ ๓๑๖ ๒๔,๑๖๗ ๑๐๗
                 
กุดรัง ๔,๔๔๐ ๘๖๑ ๒,๘๗๔ ๗๖๐ ๒,๓๙๐ ๒๒๗
                 
ชื่นชม ๑,๓๓๘ ๓๗๕ ๑๕ ๕๖๙ ๑๔๘ ๓,๑๒๓ ๑๑๓
                 
รวม ๑๒๔,๒๐๘ ๒๘,๓๑๐ ,๓๒๘ ๑๓๖ ๓๔,๗๖๐ ,๖๔๔ ๙๐,๔๑๖ ,๔๘๒
                 

(ที่มา:ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม)

๑.๓) ด้านการอุตสาหกรรม

สถิติข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่

๓๐ กันยายน๒๕๖๐ จ้านวน๔๓๔ โรงงาน มีจ้านวนเงินลงทุนรวม๗,๔๓๙ ล้านบาท และมีสาขาอุตสาหกรรมที่ มีการลงทุนมากที่สุด๓อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่

๑.๓.๑) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยการผลิตแป้ง เป็นหลักเช่น การผลิต แป้งมันส้าปะหลัง รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการสีข้าวและอบเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวโพด ตามล้ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น๖๙คิดเป็นร้อยละ๑๕.๙ ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน๑,๘๐๑.๔๔ ล้านบาท คนงาน ๖๕๕ คน

๑.๓.๒) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตน้้าตาล เป็นหลัก เช่น น้้าตาลทรายดิบ

น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายบริสุทธิ์รองลงมาได้แก่ การท้านมสดท้าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและ ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวทั้งสิ้นโรงง๓๘ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ๘.๗๖ ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน๑,๗๐๑.๒๔ ล้าน บาท คนงาน ๕๕๒ คน

๑.๓.๓) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตโซดาและน้้าดื่ม ปั มีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น๒ คิดเป็นร้อยละ๐.๔๖ ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน๑,๓๕๑.๑๒ ล้านบาท คนงาน ๑๐๒ คน

จากภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลส้านัก พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในปีพ.ศ.๒๕๕๘ เท่ากับ๓,๙๘๙ ล้านบาท เพิ่ม จากปี พ๒๕๕๗.ศ. ซึ่งมีค่าเท่ากับ๓,๗๖๘ ล้านบาท และมีแนวโน้มชะลอตัวตามกระแส ตลาดโลก

๑.๔) การพาณิชย์

๑.๔.๑) ดัชนีราคาผู้บริโภค

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมหาสารคามเดือนกันยายน๒๕๖๐เท่ากับ๑๐๑.๓ เมื่อเทียบ กับดัชนีราคาเดือนสิงหาคม๒๕๖๐ เท่ากับ๑๐๐.๕ สูงขึ้นร้อยละ๐.๘

ดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ๑.๑สาเหตุมาจากผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ ๖.๕ เครื่องประกอบ ร้อยละ๒.๓

ดัชนีราคาหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ๐.๖สาเหตุมาจากหมวด เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ๐.๔ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ๐.๗

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ๐.๒

10

ตาราง ๗ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม จ้าแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า

หมวด กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิงหาคม๒๕๖๐ กันยายน๒๕๖๐
ดัชนีราคาผู้บริโภค ๑๐๐.๔ ๑๐๐.๕ ๑๐๑.๓
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ๑๐๐.๘ ๑๐๐.๘ ๑๐๑.๙
หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่ ๑๐๐.๑ ๑๐๐.๔ ๑๐๑.๐
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ๑๐๒.๐ ๑๐๒.๐ ๑๐๒.๒

ที่มา:ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

๑.๔.๒) การส้ารวจจ้านวนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ปรากฏข้อมูลดังนี้

๑) ธนาคารพาณิชย์ จ้านวน๓๗  สาขา ประด้วย ธนาคารกรุงไทย๑๑),( ธนาคารกรุงเทพ

 • ,ธนาคารไทยพาณิชย์๗)( ,ธนาคารทหารไทย (๒) ,ธนาคารกสิกรไทย ๖)( ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา๓), ( ธนาคารธนชาต (๑) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(๑)

๒) สถาบันการเงินจ้านวน๓๐ สาขา จ้าแนกได้ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (๑๙) ธนาคารออมสิน ๙)( ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑)( ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย๑)( (ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑.๕) แรงงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน

จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรผู้อยู่ในวัยท้างาน๑๕ปีขึ้นไปอายุ จ้านวน๖๗๙,๒๑๘ คน โดยสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิง๓๕๙,๘๔๒จ้านวน คน ร้อยละ๕๒.๙๘ เพศชาย จ้านวน๓๑๙,๓๗๖ คน ร้อยละ๔๗.๐๒

กลุ่มผู้อยู่ในก้าลังแรงงา(ผู้มีอายุ๑๕ปีขึ้นไป) จ้านว๔๒๕,๓๖๔ คน จ้าแนกเป็นผู้มีงาน ท้า๔๒๐,๘๖๒ คน ผู้ว่างงาน๔,๕๐๒ คน และแรงงานที่รอฤดูกาล ๓,๔๔๑ คน

อัตราการว่างงานซึ่งค้านวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในก้าลังแรงงานมีอัตราร้อยล๑.๐๕ (๔,๕๐๒ คน) โดยเพศหญิงจะมีอัตราการว่างมากกว่าเพศชาย กล่าวคือเพศหญิง๐. ๘๔ร้อยละ(๓,๖๑๘ คน) เพศชาย ร้อยละ๐.๒๑ (๘๘๔ คน) ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมด

ส้าหรับผู้มีงานท้า๔๒๕จ้านวน,๓๖๔ คน พบว่าท้างานในภาคเกษตรกรรม จ้านวน๑๙๐,๗๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ๔๕.๓๑ ของผู้มีงานท้าทั้งหมด ส่วนผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม๒๓๐มีจ้านวน,๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ๕๔.๖๙ ของผู้มีงานท้าทั้งหมด

แรงงานนอกระบบ พบว่าปัจจุบันผู้มีงานท้าอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจ้านวน๓๖๐,๕๘๔คนแรงงานนอกระบบเหล่านี้จะท้างาน ในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ผู้มีงานท้าในภาคเกษตรก มีจ้านวน๒๔๐,๐๔๙ คน ขณะที่นอกภาคการเกษตรมีจ้านวน๑๒๐,๕๓๕ คน ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อ พิจารณาจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขา การขายปลีก ซ่อมยานยนต์ จักรยานยนต์ฯ จ้านวน๔๓,๒๒๘ คน จ้าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มีงานท้า ในอาชีพต่างๆ สูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง๒๓๔,๒๕๙จ้านวนคนจ้าแนก ตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่วง๖๐ปีขึ้นไป กล่าวคือ ผู้มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป มีจ้านวน๗๘,๑๙๓ คน ระดับ การศึกษาในระดับต่้ากว่าประถมศึกษา คือมีจ้านวน๑๔๗,๒๐๐คน

11

.๒ สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

) การศึกษา จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาจ้าแนกตามระบบการศึกษาและสังกัด  ดังนี้

๑. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๖๓๓จ้านวนแห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต๑ จ้านวน๒๑๗ แห่ง

(๒) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม๒ เขต จ้านวน๒๓๕ แห่ง

(๓) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม๓ เขต จ้านวน๑๔๗ แห่ง

(๔) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม๒๖ เขต จ้านวน๓๔ แห่ง

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดมหาสารคาม๑แห่ง

 • . ส้านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย๑แห่ง ระดับอ้าเภอ๑๒ แห่ง

๔. โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองจ้านวน๗แห่ง

๕. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๖. ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ้านวน๖แห่ง

(๑) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

(๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม

(๔) วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

(๕) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

(๖) วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

 • สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จ้านวน๑แห่ง ๘. สถาบันศึกษาสังกัดกรมการศาสนา ประกอบด้วย

(๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จ้านวน๑๑แห่ง

(๒) โรงเรียนศาสนาแผนกธรรม จ้านวน๑๓ แห่ง

 • โรงเรียนศาสนาแผนกบาลี จ้านวน๑๑ แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน๑๔๓แห่ง
 • สถานศึกษาอื่น ๆ ประกอบด้วย

(๑) ส้านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ๗แหงน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน๑๑๐จ้านวนแห่ง

(๓) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

(๔) สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบล๑๑แห่ง

12

๒) สถานบริการสาธารณสุข

จังหวัดมหาสารคาม มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและของเอกชน๒๓๕จ้านวนแห่ง มีแพทย์รวมทั้งหมด๒๑๒ คน จ้านวนแพทย์ต่อประชากร๑ต่อ๔,๕๔๘.๖๐ ประชาชนเข้าถึงบริการ สาธารณสุขมากขึ้น และมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาสุข เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

 • สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑) ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณอ้าเภอกุดรัง  อ้าเ

อ้าเภอนาเชือก  อ้าเภอนาดูนและอ้าเภอวาปีปทุม                มีป่าสงวนแห่งชาติ๑๐ แห่งจ้านวน(พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติส่วนใหญ่มอบให้ สปก. ปฏิรูปที่ดิน)มีวนอุทยาน นวนจ้า ๒ แห่ง คือ วนอุทยานโกสัมพี                    ตั้งอยู่

อ้าเภอโกสุมพิสัย  เนื้อที่๑๗๗.๒๔๓  ไร่ และวนอุทยานชีหลง ตั้งอยู่อ้าเภอกันทรวิชัย๒๗๙.๑๕๙เนื้อที่

ไร่  มีสวนรุกชาติ๒ แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑล อ้าเภอนาดูน และสวนรุกชาติท่าสองคอน อ้าเภอ

เมืองมหาสารคาม มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า๑แห่ง และประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ เขตห้ามล่า

สัตว์ป่าดูนล้าพัน อ้าเภอื้อที่าเชือก๓๗๖.๐๒๕ ไร่

๒) แหล่งน้ าและพื้นที่ชลประทาน

 • แหล่งน้้าชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง๑๘ แห่ง รวมพื้นที่ชลประทาน๕๒,๙๒๐ ไร่ (ตารางที่๘)
 • โครงการป้องกันอุทกภัยบ้านตูม-บ้านติ้ว พื้นที่ชลประทาน๓๗,๐๐๐ ไร่(ตารางที่๙)
 • แหล่งน้้าชลประทานในพื้นที่คาบเกี่ยว ได้แก่ ฝายวังยาง, โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรั หนองหวาย , อ่างฯ ห้วยแอ่ง และอ่างฯห้วยแล้ง ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานที่อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารค รวม ๑๓๑,๗๑๐ ไร่(ตารางที่๑๐)
 • สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน๙๒แห่ง พื้นที่รับประโยชน์๑๖๑,๑๓๗ ไร่ (ตารางที่๑๑)

ตาราง ๘ แสดงข้อมูลอ่างเก็บน้้าขนาดกลางของจังหวัดมหาสารคาม

              พื้นที่ร           ความจุ     พื้นที่ชลประ        
  อ่างเก็บน้     อ้าเภอ     น้้าฝน     ระดับเก็บก             ลุ่มน  
                  (ล้าน ลบ.ม.)   (ไร่)      
              (ตร.กม.)              
                                       
  ห้วยคะคาง   เมือง   ๗๒.๕๐   ๑๖๒.๘๕๐   ๔.๑๒๖   ๔,๑๘๖   ชี
  แก่งเลิงจาน   เมือง   ๒๐๘.๐๐   ๑๔๓.๘๓๐   ๘.๐๒๔   ๓,๐๐๐   ชี
  หนองกระทุ่ม   เมือง   ๓๘.๐๐   ๑๔๐.๑๕๐   ๒.๖๓๖   ๒,๔๐๙   ชี
  หนองแวงน้อย   เมือง   ๒๔.๔๐   ๑๕๒.๐๐๐   ๐.๓๘๕   อุปโภค-บริโภค   ชี
  ห้วยขอนสัก   โกสุมพิสั   ๗๘.๑๐   ๑๗๕.๐๐๐   ๘.๖๕๙   ๗,๓๖๖   ชี
  หนองแกด้า   แกด้า   ๔๓.๕๐   ๑๖๑.๗๘๐   ๑.๖๒๕   ๑,๕๐๐   ชี
  หนองบัว   กันทรวิชั   ๒๖.๐๐   ๑๔๔.๘๔๐   ๓.๕๘๐   ๑,๙๒๙   ชี
  หนองเทวราช   เชียงยืน   ๘.๙๕   ๑๙๘.๐๐๐   ๑.๖๐๖   ๖๐๐   ชี
  ห้วยประดู่   บรบือ   ๑๖.๗๕   ๑๖๒.๓๒๐   ๒.๘๐๔   ๒,๗๒๐   ชี
  ร่องหัวช้า   บรบือ   ๒๕.๐๐   ๑๖๗.๗๗๐   ๑.๒๙๐   ๑,๔๖๐   ชี
  ห้วยเชียงค้   บรบือ   ๒๑.๘๐   ๑๗๘.๗๐๐   ๕.๐๖๖   ๓,๒๐๐   มูล
  หนองบ่อ   บรบือ   ๒๐.๕๐   ๑๗๑.๐๐๐   ๓.๕๘๔   ๒,๐๐๐   มูล
                                                      13  
                                                             
                    พื้นที่ร                 ความจุ     พื้นที่ชลประ          
    อ่างเก็บน้     อ้าเภอ         น้้าฝน     ระดับเก็บก             ลุ่มน    
                        (ล้าน ลบ.ม.)       (ไร่)        
                    (ตร.กม.)                          
                                                         
    เอกสัตย์สุน   บรบือ       ๘.๐๐   ๑๗๙.๕๓๐   ๐.๘๗๐       ๑,๕๐๐   มูล  
    หนองคูขาด   บรบือ       ๒.๒๔     ๒๐๑.๐๐๐   ๐.๓๖๘       ๓๘๐   มูล  
    ห้วยค้อ   นาเชือก     ๒๐๘.๐๐     ๑๖๖.๐๐๐   ๓๑.๔๑๘       ๑๘,๕๑๐   มูล  
    ห้วยจอกขวาง   วาปีปทุม   ๑๔๑.๐๐๐     ๑๔๐.๐๐๐   ๓.๐๓๖       ๑,๐๑๓   มูล  
    หนองไฮ   วาปีปทุม       ๗.๘๐     ๑๔๔.๑๖๐   ๒.๒๔๔       ๑,๑๔๗   มูล  
    ฮองซองแมว   วาปีปทุม       ๓.๐๐     ๑๕๒.๐๐๐   ๐.๕๖๔     อุปโภค-บริโภค   มูล  
            รวม                       ๘๑.๘๘๕       ๕๒,๙๒๐        
  ตาราง แสดงข้อมูลโครงการป้องกันอุทกภัย-บ้านติ้วูม                
    โครงการ     อ้าเภอ     พื้นที่ชลประทาน(ไ   ลุ่มน้้า  
    ป้องกันอุทกภัยบ้านตูมบ้ เมือง         ๓๗,๐๐๐     ชี        
          รวม                     ๓๗,๐๐๐                
  ตาราง ๑๐ แสดงข้อมูลพื้นที่ชลประทานของโครงการคาบเกี่ยวในเขตจังหวัดมหาสารคาม  
    โครงการ     อ้าเภอ     พื้นที่ชลประทาน(ไ   ลุ่มน้้า  
    โครงการหนองหวาย     เชียงยืน,โกสุ   ๑๒๓,๒๕๖     ชี        
                      พิสัย                          
    โครงการฝายวังยาง     เมือง         ๒,๙๘๐     ชี        
    โครงการอ่างฯห้วยแอ่ง     เมือง         ๓,๖๙๔     ชี        
    โครงการอ่างฯห้วยแล้ง     วาปีปทุม     ๑,๘๘๐     มูล        
          รวม                     ๑๓๑,๘๑๐                
  ตาราง ๑๑ แสดงข้อมูลสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าในเขตจังหวัดมหาสารคามรายอ้าเภอ        
    อ้าเภอ       จ้านวน(แห่ง)     พื้นที่รับประโยชน       ลุ่มน้้า    
    เมือง             ๓๓     ๕๗,๙๐๙       ชี        
    กันทรวิชัย       ๒๖     ๕๑,๔๒๒       ชี        
    โกสุมพิสัย           ๒๖     ๔๑,๐๙๐       ชี        
    ชื่นชม                   ๖,๗๑๖       ชี        
    เชียงยืน                   ๒,๕๐๐       ชี        
    วาปีปทุม                   ๑,๕๐๐       มูล        
    รวม             ๙๒     ๑๖๑,๑๓๗                  

๓) ทรัพยากรดิน

สามารถจ้าแนกกลุ่มดินของจังหวัดมหาสารคามได้เป็น๓กลุ่มใหญ่คือๆ

๑) กลุ่มดินไร่สามารถแบ่งย่อยเป็น กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพื้นที่เพียงเล็กครอบคลุมพื้้อยที่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัดดินไร่กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่บางส่วนของอ้าเภอวาปีปทุม และอ้าเภอแกด้ ทรายส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณอ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอบรบือ และอ้าเภอนาเชือก

14

๒) กลุ่มดินนาส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดสามารถแยกออกเป็น

กลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินได้เป็นกลุ่มดินาทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอเชียงยืน อ้าเภอวาปีปทุม

นาดูนอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอ้าเภอเมือง กลุ่มดินนาดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าชีทางทิศเหนือ

ของจังหวัดซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของอ้าเภอโกสุมพิสัยและอ้าเภอกันทรวิชัยและบางส่วนอยู่ทางตอนใต้ของ

จังหวัด

๓) กลุ่มดินคละส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้เป็น กลุ่มดิน ทั่วไปคละกับดินนาทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ของอ้าเภอเมือง อ้าเภอบรบือ อ้าเภอนาดูนเภอนาเชือก และอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และกลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไปอยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอแกด้า และ อ้าเภอวาปีปทุม

ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีดินที่เป็นปัญหา๒,๔๔๒ ,ประมาณ๗๒๔ไร่ ได้แก่ ดินเค็ม ดินทรายจัด และดินปนกรวด

ส้าหรับพื้นที่ดินเค็มพบว่ามีกระจายทั่วไปทางตอนกลางและตอนล่างของจังหวัด สามารถจ้ ตามระดับความเค็ม ดังนี้

๑) ดินเค็มน้อยslightly( salt affected areas) เป็นบริเวณที่พบคราบเกลือมีปริมาณน้อยกว่า

๑% ของพื้นที่ มีอยู่ประม๑ล้ณนไร่ คิดเป็นร้อยละ๓๒ของพื้นที่นาในจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ้า

เชียงยืนอ้าเภอโกสุมพิสัยอ้าเภอบรบือ อ้าเภอนาเชือก อ้าเภอวาปีปทุมและอ้าเภอพยัคฆภูมิทั้งนี้ิสัยื้นที่ดิน

เค็มน้อยหากมีการใช้ประโยชน์ดินอย่างไม่เหมาะสมเกลือจากน้้าใต้ดินมีโอกาสที่จะแพร่กระจายท้าให้ดิน

แปรสภาพไปเป็นดินเค็มปานกลางหรือ เป็นดินเค็มมาก

๒) ดินเค็มปานกลางmoderately( salt affected areas) คือพื้นที่บริเวณที่พบคราบเกลือ กระจัดกระจายตามผิวดินมีปริมาณ๑-๑๐% ของพื้นที่มีปริมาณรองลงมาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ๑.๗แสน ไร่ คิดเป็นร้อยละ๕ของพื้นที่จังหวัดอยู่ในที่ราบในเขตอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

๓) ดินเค็มมากhighly( salt affected areas) คือบริเวณที่พบคราบเกลือตามผิวดินกระจัด

กระจายอยู่ทั่วไปมีปริมาณมากกว่า๑๐%ของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ๑.๗แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ๕

ของพื้นที่จังหวัดอยู่ในบริเวณอ้าเภอวาปีปทุม

พื้นที่ดินทรายจัดมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้าถึงต่้ามากมีความสามารถในการอุ้มน้้าน้อย

มีเนื้อที่๑,๑๗๗,๒๕๖  ไร่ หรือร้อยละ๓๕.๖๐ ของพื้นที่จังหวัด พบมากด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในเขต

อ้าเภอบรบือ อ้าเภอโกสุมพิสัย รองลงมา ในเขตพื้นที่อ้าเภอนาเชือก และอ้าเภอนาิูนค่อนข้างเป็นทราย

มีเนื้อที่๑,๐๑๔,๒๐๕      ไร่ หรือ ร้อยละ๓๐.๖๗ ของพื้นที่จังหวัด  พบมากในเขตอ้าเภอวาปีปทุม รองลงมา

อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ้าเภอเชียงยืน และอ้าเภอเมืองดินปนกรวดเป็นดินตื้นปนลูกรังปนกรวดที่มีการระบาย

น้้าได้ปานกลาง มีเนื้อที่๔,๖๓๐ไร่  หรือ ร้อยละ๐.๑๔  ของพื้นที่จังหวัดพบมากในเขตพื้นที่อ้าเภอนาดู

รองลงมาในเขตพื้นที่ อ้าเภอวาปีปทุม อ้าเภอกันทรวิชัย และอ้าเภอบรบือ

) แหล่งท่องเที่ยว

๔.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม มีดังนี้

 • งานนมัสการพระธาตุนาดูนอ้าเภอนาดูน เป็นงานประเพณีประจ้าปีซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น๑๕ค่้า เดือน๓ ของทุกปี เพื่อเป็นการนมัสการองค์พระธาตุ ในงานมีขบวนแห่ประเพณี๑๒เดือน การแสดงต้านาน นครจัมปาศรี

(๒) งานบุญเบิกฟ้า จัดขึ้นในวันขึ้น๓ค่้าเดือน๓ของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีประจ้าปี ของชาว จังหวัดมหาสารคาม และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งมีแนวความคิดที่ฟื้นฟูเกี่ยวกับการท้านา เพื่

15

ตระหนักถึงความส้าคัญของชาวนา และการบ้ารุงดิน อันเป็นหัวใจส้าคัญของการผลิตข้าว๑๐ วันก้าหนดจัดงาน ๑๐ คืน

 • งานออนซอนกลองยาว เป็นงานประเพณีของชาวอ้าเภอวาปีปทุม ซึ่งทุกหมู่บ้า มีคณะกลองยาว โดยมีการผลิตกลองยาวเสียงดี ไว้ส้าหรับประกวดกลองยาวชิงชนะเลิศระดับประเท ซึ่งจะจัดงานหลังวันมาฆบูชาประมาณ๑เดือน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี

(๔) งานประเพณีแข่งเรือยาว ลอยกระทง ล่องเรือไฟ เป็นงานประเพณีชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติสืบท กันมากระทั่งปัจจุบัน จะจัดขึ้นในวันออกพรรษา เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม สถานท บึงบอน ต้าบลหัวขวาง อ้าเภอโกสุมพิสัย

(๕) งานบุญพาข้าวลิง หรือบุญเลี้ยงอาหารลิงประจ้าปีของชาวอ้าเภอโกสุมพิสัยเป็นงาน ยึดเอา วันที่๒ เมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงาน เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนจัดซื้ออาหารไว้เลี้ยงฝูงลิ ซึ่งเป็นการแสดงออกในการท้าบุญให้ทานแก่สัตว์

(๖) พระพุทธมงคล ต้าบลโคกพระ อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระพุทธรูปยื ข้างต้นโพธิ์จนโดนต้นโพธิ์ห่อหุ้มไปบางส่วน มีลักษณะเป็นพระที่ท้ามาจากหินทราย ศิลปะยุคทวาร๔ เมตร พระพุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปส้าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ด้วยมีความเก่าแรได้ขึ้น่จนกรมศิลปา ทะเบียนให้เป็นวัตถุส้าคัญและเป็นสมบัติของชาติ

(๗) พระพุทธมิ่งเมืองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“หลวงพ่อพระยืน” ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณาวาสไม่ไกลจาก พระพุทธมงคล ด้วยเป็นพระที่มีต้านานการสร้างร่วมกัน ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กันด้วยวัตถุประส

เดียวกันกษณะเป็นพระที่ท้ามาจากศิลาแลงสูงราวลั๔เมตร กว้าง๑ เมตร เป็นศิลปะแบบทวารดีเช่นเดียวกัน กับพระพุทธมงคล

(๘) วัดป่าวังน้้าเย็น ต้าบลเกิ้ง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม วัดแห่งนี้มีศาลาการเปรียญไม้ สร้างโดยใช้เสาไม้สักนับร้อยๆ ต้น ภายในวัดยังมีเจดีย์ศรีมหาสารคาม ที่องค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองค้า๓องค์ พระเนื้อผง๘๔,๐๐๐ องค์ พระบูชา๘๔,๐๐๐ องค์ รวมถึง พระพิมพ์เก่าแก่จาก กรุพระนาดูน

๔.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีดังนี้

(๑) วนอุทยานโกสัมพี ตั้งอยู่ที่บ้านหัวขวาง ต้าบลหัวขวาง อ้าเภอโกสุมพิสัย มีเนื ๑๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าชี มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้หลากหลายชนิด ท้าให้ทัศนียภ ยังมีฝูงลิงแสมขนสีทองอาศัยอยู่นับพันตัว

(๒) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล้าพัน ตั้งอยู่ที่ต้าบลนาเชือก อ้าเภอนาเชือก มีพื้นที ๓๕๐ ไร่ ภายในเป็นป่าพรุน้้าจืด หรือป่าทามผสมกับป่าบกท้าให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัต ของปูทูลกระหม่อม หรือปูแป้ง ซึ่งเป็นปูที่หายากและพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าดูนล้าพัน

 • อุทยานวังมัจฉาตั้งอยู่ที่บ้านโขงกุดหวาย.เกิ้ง.เมืองมหาสารคามต มีพื้นที่เป็นเกาะล้อมรอบ ด้วยน้้าเป็นแหล่งปลาชุกชุม บนเกาะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเหมาะส้าหรับเป็นที่พักผ่อน และชมธรรม

(๔) สะพานไม้วัดป่าวังเกาะเกิ้งตั้งอยู่ที่ต้าบลเกิ้ง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม วัดป่าแห่งนี้มีด

ไม้ ด้วยวัดป่าวังเกาะเกิ้งตั้งอยู่ในพื้นที่ดินที่ถูกล้าน้้าชีหลงล้อมรอบ จนมีสภาพเป็นเกาะ(หลวง พ พ่อตุ้ม) จึงได้ร่วมกับชาวบ้านและนักศึกษาที่มาออกค่ายอาสาพัฒนาลงมือท้าการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ตัวสะพาน ได้น้าแบบมาจากสะพานมอญ และได้เพิ่มศาลาพักตรงกึ่งกลางเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ค ทั้งนี้ บริเวณคุ้ง น้้าใต้สะพานมีฝูงปลาชะโดยักษ์อาศัยอยู่จ้านวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ มีฝูง จ้านวนมาก

16

 • สะพานไม้แกด้าตั้งอยู่ที่ต้าบลแกด้า อ้าเภอแกด้าเป็นสะพานไม้ยาวประมาณ๑ กิโลเมตร ทอดจากชายฝั่งหนองแกด้าด้านวัดดาวดึงษ์แกด้า ไปยังหมู่บ้านหัวขัว ค้าว่า ขัว ภาษาอีสาน แปลว ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งมานี้น่าจะเป็นไปได้ว่า สะพานและหมู่บ้านสร้างขึ้นมาพร้อมๆในหมู่บ้านอายุคนแก่คนเฒ่าท ๘๐ กว่าปี ก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นสะพานอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนกัน แต่ถ้าถามถึงคนผู้สร้างสะพ ตายจากไปหมดแล้ว จึงประมาณอายุของสะพานได้น่าจะ๑๐๐ปี สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการไปมาหาสู่กันระหว่าง คน ๒ ฟากฝั่งหนอง

) สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามในปี๒๕๖๑ จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว

จ้านวน ๙๒.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี๒๕๖๐พ.ศ .จ้านวน๓.๘๑ ล้านบาท มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้นจ้านวน๕๙,๘๕๕ คน เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๖๐ จ้านวน๖๒๙ คน

ตาราง ๑๒ แสดงสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม๒๕๖๐- ปี๒๕๖๑

ปี พ.ศ. รายได้จากนักท่องเที่ยวชา รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่ รวม (ล้านบาท)
  (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
๒๕๖๐ ๘๘.๒ ๑.๑ ๘๙.๓
 
๒๕๖๑ ๙๑.๕ ๑.๒ ๙๒.๗
 

ที่มากองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง๒๕๕๙) ปี

17

๔. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัด

๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม

วิสัยทัศน์“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพศูนย์กลางบริการทางการศึกษา  และ

วัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้ารงชีวิต ๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น ๔. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็งและได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและท

๔.๒ เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ จึงมีการก้าหนดเป้าประสงค์ที่ส้าคัญไว้ ดังนี้

๑) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ๓) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ จึงได้ก้าห

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดใน๔ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑:ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตร

และอาหารคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒:ส่งเสริมการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓:ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง

บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔:พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี

เทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรและสมานฉันท์

Close Menu